Skip to main content

Blog - Chwaraeon Cymru a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Blog - Chwaraeon Cymru a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

Blog gan Emma Henwood, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus yn Chwaraeon Cymru.

Ymatebodd Chwaraeon Cymru, fel un o 44 o Gyrff Cyhoeddus sy'n gweithredu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015), i gais am dystiolaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn Senedd Cymru ar ddiwedd 2020.

Roedd y cais am dystiolaeth yn gofyn am ein barn ar weithredu’r Ddeddf hyd yma, yn gysylltiedig â phum cwestiwn penodol. Roeddem yn falch o ymateb i'r ymgynghoriad ac rydym yn credu ein bod wedi croesawu'r Ddeddf, gan gynllunio ein bwriadau strategol o amgylch ei hegwyddorion a sicrhau ffocws clir ar chwarae ein rhan i gefnogi llesiant pawb heddiw ac yfory.

Crynhoir ein pwyntiau allweddol yn gysylltiedig â’r pum cwestiwn isod, ond gallwch nawr ddarllen ein hymateb llawn i’r cais am dystiolaeth ar wefan y Senedd.

 

 

1. Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Ddeddf a’i goblygiadau 

Cred Chwaraeon Cymru ei bod yn ofynnol i bawb mewn bywyd cyhoeddus gefnogi'r cyfathrebu am wella llesiant pobl Cymru, a bod angen negeseuon clir, cyson a syml i werthu'r Ddeddf i'r cyhoedd a thu hwnt.

2. Yr adnoddau sydd ar gael i gyrff cyhoeddus i weithredu’r Ddeddf a pha mor effeithiol maent wedi cael eu defnyddio 

Mae llawer o adnoddau wedi'u darparu; fodd bynnag, nid ydynt o reidrwydd wedi'u gwreiddio mewn iaith bob dydd. Mae angen gallu cysylltu â hwy a gallu gweithredu arnynt yn syml. O gymharu, er enghraifft, mae'r 'Newidiadau syml' yn glir ac yn ddiamwys

3. Y gefnogaeth a roddir i gyrff cyhoeddus gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

Mae Swyddfa'r Comisiynydd wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd â Chwaraeon Cymru ac mae cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal. Rydym yn teimlo ei bod hi a'i thîm yn weladwy ac yn hygyrch iawn, gan ddarparu syniadau ac arweiniad ar ein hamcanion llesiant a'r newidiadau bach y gallwn eu gwneud. Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wedi bod yn hyrwyddwr ar ran y Ddeddf ac mae wedi codi ei phroffil, heb ofni sefyll drosti. Mae ei phroffil cyhoeddus wedi codi ymwybyddiaeth o'r Ddeddf a'i photensial.

4. Rôl arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru         

Mae'r naratif gan Lywodraeth Cymru yn glir iawn bod Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn uchelgais glir sy'n cyd-fynd â phob datganiad polisi a bwriad. Mae'r Ddeddf yn gyfle gwych i feddwl yn wahanol ac i weithredu'n wahanol. Fodd bynnag, nid yw'n glir a ydym yn manteisio i'r eithaf ar y cyfle hwn ar hyn o bryd. Byddai dull mwy unedig o weithredu ar draws y Llywodraeth gyda’r Ddeddf yn sicrhau gwell cyfranogiad ac integreiddio yn unol â’r egwyddorion datblygu cynaliadwy.

5. Unrhyw rwystrau eraill sy’n atal gweithredu’r Ddeddf yn llwyddiannus (e.e. Brexit, COVID, ac ati) 

Y prif rwystr i weithredu'r Ddeddf yn llwyddiannus o ran grymoedd allanol yw diffyg cyd-ddealltwriaeth a blaenoriaethu'r Ddeddf yn well. Er enghraifft, yn hytrach na bod gwaith i gyflawni yn erbyn y pum egwyddor o gynaliadwyedd yn cael llai o flaenoriaeth, mae'n fwy hanfodol nag erioed sicrhau bod llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn cael ei gyflawni. Gellid gweld yr ymrwymiadau Cenedlaethau'r Dyfodol fel rhai anodd eu gweithredu yn wyneb adfyd a byddai'n haws mynd yn ôl i wneud yr hyn sy'n gyfarwydd. Rhaid i adeiladu'n ôl ar ôl Covid ac ar ôl i ni drosglwyddo o'r Undeb Ewropeaidd fod yn seiliedig ar egwyddorion datblygu cynaliadwy.

Newyddion Diweddaraf

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy