Skip to main content

Chwaraeon Cymru a Parkwood Leisure i ffurfio partneriaeth newydd ym Mhlas Menai

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Chwaraeon Cymru a Parkwood Leisure i ffurfio partneriaeth newydd ym Mhlas Menai

Mae Chwaraeon Cymru yn falch iawn o gyhoeddi Parkwood Leisure fel y partner comisiynu a ffafrir i weithio ochr yn ochr â hwy yn y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ym Mhlas Menai o fis Ionawr 2023 ymlaen yn dilyn proses gaffael helaeth. 

Nod y bartneriaeth gyda’r darparwr rheoli hamdden arobryn yw sicrhau bod gan y Ganolfan ym Mhlas Menai ddyfodol cynaliadwy yn y tymor hir, gan ddarparu mwy o gyfleoedd i bobl fwynhau’r cyfleuster ac arfordir trawiadol Gogledd Cymru.

Mae Parkwood Leisure yn arbenigo mewn datblygu a gweithredu cyfleusterau hamdden, canolfannau atyniadau ymwelwyr, cyrsiau golff, safleoedd treftadaeth a theatrau ar ran cleientiaid awdurdodau lleol. Ers eu ffurfio yn 1995, maent wedi ehangu ac maent bellach yn un o'r darparwyr mwyaf profiadol o ddarpariaeth rheoli hamdden yn y DU. Eu cenhadaeth yw creu a chynnal partneriaethau cynaliadwy, parhaol i helpu i greu cymunedau lleol hapusach ac iachach.

O 30 Ionawr 2023 ymlaen bydd Parkwood Leisure yn gweithredu’r Ganolfan o ddydd i ddydd am gyfnod cychwynnol o ddeng mlynedd. Bydd yr adeiladau a'r tir yn parhau i fod yn eiddo i Chwaraeon Cymru. Bydd grŵp partneriaeth strategol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Chwaraeon Cymru, Parkwood Leisure a staff sy'n gweithio ym Mhlas Menai yn monitro perfformiad y bartneriaeth. Yn ogystal â datblygu a gwella'r gwasanaethau presennol mae'n rhaid i'r bartneriaeth ddiogelu telerau ac amodau cyflogaeth y staff.

Dyn yn hwylfyrddio gydag adeilad Plas Menai yn y cefndir
Wedi’i leoli ar y Fenai, mae Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru, yn cynnig gweithgareddau a chyrsiau chwaraeon dŵr i ysgolion, grwpiau, teuluoedd ac unigolion.
Mae Parkwood yn amlwg yn deall pa mor bwysig yw Plas Menai i Chwaraeon Cymru ac mae eu hanes o gydweithio i wella a darparu gwasanaethau yng Nghymru a thu hwnt yn nodedig.
Graham Williams, Cyfarwyddwr yn Chwaraeon Cymru

Dywedodd Graham Williams, Cyfarwyddwr yn Chwaraeon Cymru: “Mae’n bleser gen i groesawu Parkwood Leisure i weithio gyda ni yn y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ym Mhlas Menai. Yn ystod y saith mis diwethaf maen nhw wedi creu argraff arnom ni gyda’u syniadau arloesol ynghylch datblygu darpariaeth gydol y flwyddyn, eu harbenigedd a’u hymrwymiad i ddeall anghenion y gymuned leol, yn ogystal â’r pwysigrwydd maen nhw’n ei roi i les staff. 

"Mae Parkwood yn amlwg yn deall pa mor bwysig yw Plas Menai i Chwaraeon Cymru ac mae eu hanes o gydweithio i wella a darparu gwasanaethau yng Nghymru a thu hwnt yn nodedig.

“Mae Plas Menai eisoes yn ddarparwr gweithgareddau awyr agored byd-enwog gyda staff balch ac angerddol a does gen i ddim amheuaeth y bydd yr arbenigedd ychwanegol a ddaw gyda Parkwood Leisure yn arwain at fwy o bobl yn mwynhau popeth sydd gan Blas Menai i’w gynnig. Rydw i’n gyffrous i weld yr hyn y gallwn ni ei gyflawni gyda’n gilydd.”

Mae’r cyhoeddiad hwn yn nodi diwrnod cyntaf cyfnod segur cyfreithiol, sy’n para o leiaf 10 diwrnod. Dilynir hyn gan gynllun pontio tri mis cyn i'r bartneriaeth ddechrau ym mis Ionawr.

Newyddion Diweddaraf

Sut mae pêl fasged cadair olwyn yn dod â'r gorau allan yn Phil Pratt

Bydd Phil Pratt yn y Gemau Paralympaidd, ond fe allai fod wedi bod yn chwarae yn Wimbledon yn lle hynny.

Darllen Mwy

80 o glybiau chwaraeon cymunedol yn cael cefnogaeth gan y Grant Arbed Ynni

Bydd pob clwb neu brosiect yn defnyddio eu grant i wneud gwelliannau ecogyfeillgar i'w heiddo.

Darllen Mwy

Paneli solar yn rhoi ynni i glybiau chwaraeon ledled Cymru

Mae chwyldro ynni gwyrdd ar droed mewn chwaraeon cymunedol yng Nghymru, gyda phaneli solar yn dod yn…

Darllen Mwy