Skip to main content

Chwaraeon Cymru yn enwi Brian Davies OBE fel Prif Swyddog Gweithredol

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Chwaraeon Cymru yn enwi Brian Davies OBE fel Prif Swyddog Gweithredol

Heddiw mae Chwaraeon Cymru wedi enwi’r Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Brian Davies OBE, fel eu Prif Swyddog Gweithredol newydd.

Penodwyd Davies i’r rôl yn dilyn proses recriwtio hynod gystadleuol a gefnogwyd gan yr ymgynghorwyr annibynnol, Goodson Thomas.

Yn uchel iawn ei barch, mae Davies wedi arwain y gwaith o weddnewid dull o weithredu’r sefydliad gyda chwaraeon perfformiad uchel yn y gorffennol, gan gyflwyno dull hynod gymeradwy a mwy cynaliadwy o ddatblygu athletwyr. Bu hefyd yn arwain Tîm Cymru fel Chef de Mission yn un o’u Gemau Cymanwlad mwyaf llwyddiannus yn Glasgow 2014, gan ennill OBE yn anrhydedd am wasanaethau i chwaraeon yn fuan wedyn.

Yn gyn-chwaraewr gyda’r Saracens, mae gan y Prif Swyddog Gweithredol newydd fwy na 25 mlynedd o brofiad yn y sector chwaraeon, gan ailymuno â Chwaraeon Cymru yn 2008 fel Rheolwr Perfformiad Uchel, yn dilyn cyfnod gyda Golff Cymru. Bydd yn ymgymryd â’r rôl newydd yn dilyn cyfnod o 18 mis fel Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro.

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd Brian:

“Mae’n anrhydedd enfawr cael y cyfle i barhau i arwain Chwaraeon Cymru. Rydyn ni wedi cyrraedd pwynt lle mae tasg fawr o’n blaen ac mae angen i ni drefnu’r gwahaniaethau i gael effaith wirioneddol yn erbyn hyn, ond rydw i’n credu bod gennym ni bobl wych yn gweithio yn y byd chwaraeon yng Nghymru, sy’n benderfynol o wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ei hanfod i’r sector ac i bobl Cymru." 

Dywedodd Cadeirydd Chwaraeon Cymru, y Farwnes Tanni Grey-Thompson:

"Drwy gydol ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, mae Brian wedi arwain y sefydliad drwy bandemig y coronafeirws ac mae wedi goruchwylio nifer o newidiadau gweithredol mawr i roi’r sefydliad a’r sector mewn sefyllfa i gyflawni’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru yn well.

Fel sector, rydym yn ymwybodol bod llawer y mae’n rhaid i ni ei wneud o hyd os ydym am greu cenedl wirioneddol actif, lle mae pawb yn cael y cyfle i elwa o fod yn gorfforol actif. Rydw i’n gwbl hyderus, er bod gennym yn sicr rai heriau anodd o’n blaen, y bydd angerdd, gwybodaeth a didwylledd Brian yn ased wrth i ni barhau i gamu ymlaen tuag at hyn." 

Dywedodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon: 

“Mae’n bleser gen i groesawu Brian Davies i rôl Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru. Mae Brian wedi chwarae rhan hanfodol yn arwain y sefydliad dros dro ers 2021. Mae’n cyfrannu cyfoeth o brofiad a gwybodaeth fanwl am chwaraeon yng Nghymru, ac rwy'n edrych ymlaen at barhau i weithio gydag ef i gyflawni'r uchelgeisiau rydym yn eu rhannu ar gyfer y sector.”

Mae’r penodiad wedi’i gadarnhau gan Lywodraeth Cymru a daw i rym ar unwaith. 

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy