Skip to main content

Y clybiau chwaraeon yng Nghymru sy’n dod yn fwy amgylcheddol gyfeillgar

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y clybiau chwaraeon yng Nghymru sy’n dod yn fwy amgylcheddol gyfeillgar

Awyddus i fynd yn wyrdd? Mae llawer o bethau y gall clybiau chwaraeon eu gwneud i fod yn fwy amgylcheddol gyfeillgar.

I roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi, rydyn ni’n edrych ar saith clwb a sefydliad chwaraeon ledled Cymru sydd i gyd yn cymryd camau breision i fod yn fwy cynaliadwy.

Beth all eich clwb ei wneud i fod yn fwy amgylcheddol gyfeillgar?

Cael Adroddiad Ynni

Criced Cymru o ddifrif am ynni

Mae pedwar clwb criced yn Nhorfaen yn cymryd rhan mewn cynllun peilot arbed ynni. Wedi’i ysbrydoli gan gynhadledd Cynaliadwyedd y WSA y llynedd, penderfynodd Criced Cymru ei bod yn hen bryd iddo ddod i wybod mwy am ôl troed carbon unigol ei glybiau.

Mae bellach yn comisiynu Adroddiadau Arbed Ynni ar gyfer pedwar clwb gwahanol a, thrwy ei Gronfa Grantiau Sirol ECB, bydd wedyn yn gwario £10,000 ar fesurau arbed ynni ym mhob clwb.

Dywedodd y Rheolwr Buddsoddi mewn Cyfleusterau, Victoria Jones: “Fe fyddwn ni’n gallu gweld yn union pa fesurau fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf ac wedyn fe fyddwn ni’n gallu chwistrellu rhywfaint o arian i’r clybiau. Nid yn unig y bydd y clybiau’n gallu lleihau eu biliau, ond hefyd fe fyddan nhw’n torri eu hôl troed carbon.”

Casglu sbwriel ac ailddefnyddio deunyddiau’r digwyddiadau

Y clwb beicio sy’n arloesi      

Mae Clwb Beicio Antur Oneplanet yn Llandegla yn llywio ei ffordd tuag at ddyfodol gwyrddach. I Mary Hext, mae’r cyfan yn dechrau gyda mwynhau a pharchu’r amgylchedd o’ch cwmpas chi:

“Fel hyfforddwyr, rydyn ni’n fodelau rôl yn ein hymddygiad; casglu sbwriel, gosod tiwbiau mewnol yn hytrach na'u taflu nhw a rhannu dillad a darnau beicio ail-law. Rydyn ni’n annog ein clwb plant ni i archwilio a mwynhau ein hardaloedd lleol ond, ar yr un pryd, parchu'r amgylchedd."

Mae Mary hefyd wedi bod yn llais blaenllaw i annog mwy o ledaeniad rhanbarthol ar rasys Beicio Cymru i leihau milltiredd. Mae tâp cyrsiau a byrddau rhifau cystadlaethau yn cael eu hailddefnyddio lle bo modd ac mae’r clymau cebl, oedd yn cael eu defnyddio i osod y byrddau rhifau yn eu lle, wedi cael eu newid am linyn biobydradwy. Wrth gwrs, gobeithio y bydd arfogi pobl ifanc â'r sgiliau i reidio beic hefyd yn arwain at deithio mwy cynaliadwy yn y dyfodol.

Gwobrwyo a dathlu arwyr cynaliadwyedd

Rhedwyr mynydd yn hyrwyddo cynaliadwyedd

Mae Cymdeithas Rhedwyr Mynydd Cymru yn dathlu gwaith ei chymuned ar draws Cymru a’r gororau ym maes cynaliadwyedd a materion amgylcheddol. Mae ei Gwobrau Amgylcheddol yn cynnwys categorïau ar gyfer trefnwyr rasys sy'n arwain y ffordd wrth wneud eu rasys mynydd yn fwy cynaliadwy.

Mae’r enillwyr yn derbyn aelodaeth blwyddyn am ddim hyd yn oed ac arian i'w wario ar wneud gwelliannau pellach ym maes cynaliadwyedd.

Mae'r sefydliad hefyd wedi penodi Swyddog yr Amgylchedd ac wedi cyhoeddi ei Ganllawiau Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd.

Basgedi o fwyd gan gynnwys ffrwythau, llysiau, bara a theisennau.
Yr oergell gymunedol yng Nghil-y-coed

Peidiwch â gwastraffu bwyd 

Y clwb gymnasteg sy’n cynnal ymgyrch gwastraff bwyd

Yn ôl WRAP Cymru, cafodd 100,000 o dunelli o wastraff bwyd ei daflu yn 2021-22. Ond mae Wye Gymnastics and Galaxy Cheerleading yn gwneud yr hyn a all i gael bwyd mewn boliau - ac nid mewn bin.

Mae’r clwb yn gartref i Oergell Gymunedol Cil-y-coed – man lle mae bwyd, a fyddai fel arall yn mynd i’r bin, yn mynd i gartref da. Gyda Greggs, Aldi a Co-Op i gyd yn cyfrannu eitemau sydd â dyddiad dod i ben, mae'r clwb wedi helpu i arbed 75,000kg o wastraff bwyd o safleoedd tirlenwi.

Meddai’r Prif Swyddog Gweithredol, Carly Hawke, “Roedden ni’n awyddus iawn i helpu i gael effaith ar y gymuned a gwneud rhywbeth da. Yn ei dro, mae hynny wedi codi ein proffil ni yn lleol. Doedd pobl oedd yn dod i'r oergell ddim yn gwybod am y clwb cyn hynny hyd yn oed. Mae wedi cynyddu nifer yr ymwelwyr yn bendant.”

Creu gofod gwyrdd penodol

Mynd yn wyrdd yn y clwb golff

Roedd pandemig Covid yn amser i stopio ac oedi i Glwb Golff Penarlâg. Fe sefydlodd y gwirfoddolwyr yno grŵp cynaliadwyedd ac, o ganlyniad, mae wedi ymestyn ei waith yn plannu blodau gwyllt, ardaloedd ‘dim torri’r glaswellt’ ac wedi gosod mwy o focsys adar yn eu lle a chyflwyno cychod gwenyn.

Fe blannodd 340 o goed newydd yn 2023 ac mae hefyd wedi gweithio ochr yn ochr â Gwarchodfa Gwenyn Penarlâg ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Mae’r clwb hefyd wedi sicrhau grant gan Chwaraeon Cymru i osod system sy’n casglu ac yn ailgylchu dŵr glaw yn ei lle. Mae’r dŵr yn cael ei ddefnyddio i olchi bygis a pheiriannau torri glaswellt. Nid yn unig y mae'r clwb wedi cymryd cam cadarnhaol i gyfrannu at yr amgylchedd, mae hefyd wedi lleihau ei fil dŵr.

Darganfod mwy am waith cynaliadwyedd y clwb.

Mae dau berson mewn siwtiau cadw gwenyn yn archwilio cwch gwenyn.
Mae Clwb Golff Penarlâg bellach yn gartref i gwch gwenyn!
Blodau gwyllt yng Nghlwb Golff Penarlâg
Gardd flodau gwyllt yng Nghlwb Golff Penarlâg.
Merch ifanc yn plannu hadau mewn cae
Plant iau Clwb Golff Penarlâg yn plannu hadau ar gyfer gardd flodau gwyllt.
Ffens wedi'i gwneud o ganghennau a brigau a strwythur gwesty pryfed.
Mae Penarlâg wedi adeiladu gwrych marw a gwesty pryfed, gan greu cynefinoedd i bryfed ac adar.

Cael cyllid

Clwb tennis yn rhwydo grant arbed ynni

Mae Clwb Tennis Lawnt Stow Park yng Nghasnewydd yn dod yn fwy darbodus gydag ynni diolch i grant gan Chwaraeon Cymru.

Derbyniodd y clwb arian i:

  • uwchraddio ei ffenestri a'i ddrysau fel nad ydynt yn gadael i gymaint o wres ddianc
  • gosod goleuadau LED ynni effeithlon yn eu lle
  • prynu gwresogydd dŵr poeth newydd
  • ac elwa o baneli solar a storfa batris.

Cadwch lygad am gyfle arall i wneud cais am Grant Arbed Ynni yn fuan!

Helpu byd natur i ffynnu 

Y clwb pêl droed sy’n cadw lle ar gyfer byd natur

Mae Clwb Pêl Droed Tref y Trallwng wedi gosod paneli solar a storfa batris yn eu lle eisoes i bweru ei ystafelloedd newid, gyda chyllid gan Cymru Football Foundation a Sefydliad Cylch Sir Drefaldwyn.

A phan gafodd hwb ariannol gan Cymru Football Foundation a Llywodraeth y DU ar gyfer tri chae iau newydd, roedd y clwb ar lawr gwlad yn awyddus i wneud y gorau o’r wlad hardd o’i amgylch.

Sicrhaodd grant gan y Cynllun Cymunedol Treth Gwarediadau Tirlenwi i dyfu blodau gwyllt ac i osod bocsys adar ac ystlumod yn eu lle. Mae’n gweithio’n agos gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn wrth iddi geisio denu pryfed peillio, yn enwedig glöynnod byw a hefyd gweision y neidr o’r gamlas gyfagos.

Dechreuwch drwy roi hwb i’r sgwrs gynaliadwy – os ydych chi’n glwb neu’n sefydliad chwaraeon, ewch i’r hwb ar-lein newydd sydd â gwybodaeth ddefnyddiol iawn, gan gynnwys taflenni gwaith, fideos a chanllawiau.

Byddem wrth ein bodd yn cael gwybod beth rydych chi'n ei wneud i fod yn fwy ecogyfeillgar, felly cysylltwch â ni ar Twitter neu Facebook.

Newyddion Diweddaraf

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod?

Darllen Mwy

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy