Fel athletwr elitaidd gyda Rhwyfo Prydain, mae Pritchard, a enillodd fedal efydd yng Nghwpan y Byd, wedi gallu dal ati i hyfforddi o leiaf yn eu canolfan yn Caversham, ger Reading. 

Ond i’r rhwyfwyr rheolaidd yn y clwb, y broblem fawr fu gofynion cadw pellter cymdeithasol wrth i’r cyfranogwyr orfod dilyn canllawiau newydd llym y gamp.

“Gyda rhwyfo, oni bai eich bod chi mewn un cwch ar eich pen eich hun, neu mewn cwch gydag aelod o'r teulu, rydych chi’n mynd yn groes i’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol," meddai llywydd y clwb Andrew Williams

“Mae'r rhan fwyaf o'n haelodau ni'n rhwyfo mewn cychod mwy am eu bod nhw’n fwy sefydlog ac yn haws eu rhwyfo. Felly gan amlaf fe fydden nhw mewn cwch i bedwar.

“Mae gennym ni rai cychod llai, ond maen nhw’n tueddu i fod ar gyfer rhwyfo cystadleuol ac felly maen nhw ychydig yn anoddach eu trin ar gyfer rhwyfwyr heb fod yn rhwyfwyr cystadleuol. Roedd gennym ni efallai bedwar neu bump o gychod a allai fod wedi bod yn addas, ond allan o aelodaeth o ryw 60, doedd hynny ddim yn gwneud bywyd yn hawdd iawn.”

Yn syml, roedd angen cychod llai, mwy cyfeillgar i deuluoedd, a fyddai'n galluogi grwpiau teuluol ac unigolion i fynd yn ôl ar y dŵr.

Felly, gwnaeth y clwb gais i Chwaraeon Cymru am gyllid o Gronfa Cymru Actif ac mae’n ddiolchgar am yr arian sydd wedi ei alluogi i barhau i gynnig rhwyfo i'w aelodau.

Mae'r arian grant yn bosib diolch i Lywodraeth Cymru ac arian sydd wedi cael pwrpas newydd gan y Loteri Genedlaethol, sy'n parhau i fod yn un o gefnogwyr mwyaf chwaraeon yng Nghymru.

Nawr, maent wrthi'n prynu dau gwch dwbl ychwanegol; dwbl sefydlog a dwbl cragen fain.

“Rydyn ni wedi llwyddo i fenthyg cwch neu ddau gan y corff rheoli, sydd wedi helpu, ond mae clybiau eraill eu heisiau hefyd," ychwanegodd Andrew.

“Ar ôl i ni gael y cychod newydd yma, fe allwn ni roi'r rheini'n ôl ac fe all y clwb ddechrau anadlu eto. Gyda rhwyfo, os byddwch chi’n colli pobl i gamp arall, fe all fod yn anodd eu cael yn ôl, yn enwedig os byddan nhw’n cymryd rhan mewn camp y gallwch chi ei gwneud ym mhob tywydd

“Ein prif ffynhonnell ni o incwm yw tanysgrifiad yr aelodau, felly os bydd hwnnw'n dechrau gostwng tua chwarter dyweder, fe fydd y clwb mewn trafferthion difrifol yn sydyn iawn. Os nad ydych chi’n gallu talu eich aelodaeth o’r gymdeithas a'ch yswiriant, mae'n ddiwedd ar y gamp - felly mae'n hanfodol ein bod ni’n dal ati ac yn gallu cynnig rhwyfo.”

Gellir mesur gwerth y clwb i gymuned Abertawe yn ôl y ffaith bod yr aelodaeth yn pontio dau ben y sbectrwm grŵp oedran.

Mae gan y clwb nifer sylweddol o'r adran 12 i 18 oed, yn ogystal â'r rhai dros 40 oed, sydd wedi canfod bod y gamp yn llai o bwysau a straen ar y corff na rhedeg ar dir.

Hefyd mae Dinas Abertawe wedi sefydlu cysylltiadau â Phrifysgol Abertawe ac mae’n defnyddio'r cyfleusterau campfa newydd ar Gampws newydd y Bae ar gyfer un o'i sesiynau hyfforddi wythnosol.

Mae'r clwb yn croesawu aelodau newydd ac unwaith y bydd wedi gwneud yr addasiadau gyda'r mathau o gychod sydd ganddo i'w cynnig, mae’n obeithiol y gall oroesi a ffynnu.

“Does gan y bobl sy'n rhwyfo gyda ni am y tro cyntaf ddim syniad pa mor hyfryd yw'r Tawe fel darn o afon,” ychwanegodd Andrew. “Pan mae’r tywydd yn iawn, mae'n hardd ac rydyn ni'n lwcus iawn.” 

Newyddion Diweddaraf

Seren Glynebwy’n anelu at gyrraedd yr uchelfannau

Os gall Charlotte Carey ddangos yr un penderfyniad yn y cystadlaethau cymhwyso Olympaidd ag y mae wedi'i…

Darllen Mwy

Gyda chwaraeon ar lawr gwlad wedi’u gohirio, mae clybiau'n paratoi ar gyfer dyfodol mwy disglair

Er bod y cyfyngiadau symud wedi gohirio chwaraeon ar lawr gwlad eto, mae cannoedd o glybiau ledled Cymru’n…

Darllen Mwy

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy