Skip to main content

Cronfa Cymru Actif - Mae Clwb Rasio Sgi Pont-y-pŵl

Mae chwaraeon yn gweithio fel adnodd yn aml i godi pobl allan o anghydraddoldeb cymdeithasol sy’n llawer rhy amlwg yng Nghymru. 

Ond gall yr effaith honno fod wedi cael ei cholli wrth i effeithiau ariannol cyfyngiadau symud cychwynnol Covid-19 wthio llawer o glybiau chwaraeon ledled Cymru at ymyl y dibyn. 

Mae Clwb Rasio Sgi Pont-y-pŵl yn ceisio cyflawni’r rôl hon gyda phobl yn cael platfform i roi cynnig ar gamp y mae llawer ond yn ei gweld ar y teledu yn blant. 

Mae rhai wedi mynd yn eu blaen o’r clwb i gystadlu ar frig y gamp. Mae llond dwrn wedi mynd ymlaen i serennu ar lefel rynglwadol hyd yn oed, ar ôl cael y blas cyntaf ar y gamp ar y llethr artiffisial ym Mharc Pont-y-pŵl.

Mae’n lwcus felly bod Cronfa Cymru Actif – sy’n cael ei gweinyddu gan Chwaraeon Cymru – wedi gallu cynorthwyo’r clwb Rasio sgi gyda grant o £840 i sicrhau bod y cyfleoedd hynny’n parhau i fodoli. 

Mae’r clwb yn ddiolchgar i’r Loteri Genedlaethol ac i Lywodraeth Cymru am wneud y cyfan yn bosib drwy’r gronfa ac mae’r cadeirydd Sara Jones yn credu bod yr arian wedi bod yn allweddol i alluogi’r clwb i gadw pris y sesiynau’n £13.

“Roedden ni’n obeithiol y gallai’r gronfa sicrhau ein bod yn gallu cadw’r gost yn isel am y tymor nesaf oherwydd rydyn ni’n gwerthfawrogi bod llawer o’n haelodau ni’n wynebu sefyllfa ariannol anodd,” meddai Sara.

“Hefyd, oherwydd y cyfarwyddyd gan y corff rheoli cenedlaethol, roedd rhaid i ni gapio niferoedd o ran nifer y bobl sy’n cael mynd ar y llethr, er mwyn ei gadw’n ddiogel o ran Covid. Bydd y grant o’r gronfa’n galluogi i ni wasgaru’r sesiynau.           

“Mae’n golygu nad yw pobl yn colli cyfleoedd oherwydd y cap ar niferoedd. Dyna oedd ein prif sbardun ni i wneud cais am y cyllid. 

“Y rheswm arall oedd am ein bod angen help gyda buddsoddi mewn cyfarpar diogelu personol, diheintyddion dwylo a chonau diogelwch er mwyn gallu cynnal sesiynau diogel. 

“Mae hefyd wedi galluogi i ni brynu polion ar gyfer hyfforddiant slalom, ond rhaid i ni roi cyfnod o 72 awr iddyn nhw ar ôl cael eu defnyddio i wneud yn siŵr nad ydyn ni’n trosglwyddo haint.” 

Mae’r llethr sgïo ym Mharc Pont-y-pŵl yn un o’r rhai mwyaf yn y DU, ac mae gan y clwb 42 o aelodau gweithredol gyda’u hystod oedran rhwng chwech a 60 oed.       

Ni fydd pob aelod yn mynd ymlaen i gystadlu ar lefel uchel, ond mae’r clwb wedi cael llwyddiant nodedig yn meithrin rhai o dalentau sgïo gorau’r wlad.         

Maent yn cynnwys Lauren Bloom, sy’n aelod o dîm plant Prydain Fawr, Ffion Lewis a Joe Compton, y ddau yn sgwad Cymru, a Ryan Bloom, sy’n rasiwr FIS ar y gylched ryngwladol.                          

Hefyd mae’r clwb yn gallu cymryd y clod am nifer y plant sydd wedi cael lle yn academi Cymru sy’n cael ei gweithredu gan Chwaraeon Eira Cymru, sef y corff rheoli. Dim ond wyth oed yw’r ieuengaf.         

Ar ôl i’r cyfyngiadau symud gael eu rhoi yn eu lle, mae Sara’n cyfaddef ei bod yn ansicr faint o sgïwyr fyddai eisiau dychwelyd i’r clwb yn syth.    

“Doedden ni ddim yn siŵr sut byddai’r galw oherwydd doedden ni ddim yn gwybod a fyddai’r feirws yn gwneud i bobl beidio â bod eisiau dod yn ôl,” ychwanegodd.

“Ond a dweud y gwir, mae’r gwrthwyneb wedi digwydd. Mae galw enfawr ar hyn o bryd. Rydyn ni wedi gorfod buddsoddi mewn pethau fel system archebu ar-lein.             

“Un newid yw nad ydyn ni’n cymryd arian parod erbyn hyn. Roedd ein haelodau ni’n arfer dod ag arian parod ar y noson.”

Yn ogystal â chynnig sesiynau sgïo ar gyfer y rhai sy’n datblygu eu sgiliau, mae’r clwb hefyd yn ffocws i’r rhai sydd eisiau cystadlu ar y lefel uchaf.                 

Mae Clwb Rasio Sgi Pont-y-pŵl yn gweithio’n agos gyda Chlwb Sgïo Torfaen er mwyn creu llwybr i’r dechreuwyr symud ymlaen tuag at gystadlu cynrychioliadol, gyda’r goreuon yn gobeithio ennill bri yn cystadlu dros Gymru a Phrydain Fawr. 

“Dyna nod ein clwb ni,” meddai Sara. “Os ydych chi eisiau ymuno, er mwyn cystadlu mae hynny.”

Newyddion Diweddaraf

Y Paralympiad o Gymru Olivia Breen yn dyheu am fwy o fedalau yn Birmingham 2022

Olivia Breen yn edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli Cymru yn y Gemau Cymanwlad nesaf

Darllen Mwy

Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

Mae’r gobeithion yn uchel bod seren golffio nesaf Cymru rownd y gornel

Darllen Mwy

Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

 Pan benodwyd Warren Abrahams yn brif hyfforddwr tîm rygbi merched Cymru ym mis Tachwedd 2020,…

Darllen Mwy

Mae casineb yn brifo Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon i fynd i’r afael â phob math o droseddau casineb…

Darllen Mwy

Stori Arbennig - Diffibrilwyr a Chwaraeon Cymunedol yng Nghymru

Yn ystod haf 2021 gwelwyd y byd chwaraeon yng Nghymru yn cael ei siglo gan farwolaeth dau chwaraewr…

Darllen Mwy

Dathlu treftadaeth chwaraeon wych Cymru

Mae pob camp yn hoffi anrhydeddu ei harwyr o'r gorffennol.Boed yn dimau neu'n unigolion, gall cydnabod…

Darllen Mwy