Mae’n lwcus felly bod Cronfa Cymru Actif – sy’n cael ei gweinyddu gan Chwaraeon Cymru – wedi gallu cynorthwyo’r clwb Rasio sgi gyda grant o £840 i sicrhau bod y cyfleoedd hynny’n parhau i fodoli. 

Mae’r clwb yn ddiolchgar i’r Loteri Genedlaethol ac i Lywodraeth Cymru am wneud y cyfan yn bosib drwy’r gronfa ac mae’r cadeirydd Sara Jones yn credu bod yr arian wedi bod yn allweddol i alluogi’r clwb i gadw pris y sesiynau’n £13.

“Roedden ni’n obeithiol y gallai’r gronfa sicrhau ein bod yn gallu cadw’r gost yn isel am y tymor nesaf oherwydd rydyn ni’n gwerthfawrogi bod llawer o’n haelodau ni’n wynebu sefyllfa ariannol anodd,” meddai Sara.

“Hefyd, oherwydd y cyfarwyddyd gan y corff rheoli cenedlaethol, roedd rhaid i ni gapio niferoedd o ran nifer y bobl sy’n cael mynd ar y llethr, er mwyn ei gadw’n ddiogel o ran Covid. Bydd y grant o’r gronfa’n galluogi i ni wasgaru’r sesiynau.           

“Mae’n golygu nad yw pobl yn colli cyfleoedd oherwydd y cap ar niferoedd. Dyna oedd ein prif sbardun ni i wneud cais am y cyllid. 

“Y rheswm arall oedd am ein bod angen help gyda buddsoddi mewn cyfarpar diogelu personol, diheintyddion dwylo a chonau diogelwch er mwyn gallu cynnal sesiynau diogel. 

“Mae hefyd wedi galluogi i ni brynu polion ar gyfer hyfforddiant slalom, ond rhaid i ni roi cyfnod o 72 awr iddyn nhw ar ôl cael eu defnyddio i wneud yn siŵr nad ydyn ni’n trosglwyddo haint.” 

Mae’r llethr sgïo ym Mharc Pont-y-pŵl yn un o’r rhai mwyaf yn y DU, ac mae gan y clwb 42 o aelodau gweithredol gyda’u hystod oedran rhwng chwech a 60 oed.       

Ni fydd pob aelod yn mynd ymlaen i gystadlu ar lefel uchel, ond mae’r clwb wedi cael llwyddiant nodedig yn meithrin rhai o dalentau sgïo gorau’r wlad.         

Maent yn cynnwys Lauren Bloom, sy’n aelod o dîm plant Prydain Fawr, Ffion Lewis a Joe Compton, y ddau yn sgwad Cymru, a Ryan Bloom, sy’n rasiwr FIS ar y gylched ryngwladol.                          

Hefyd mae’r clwb yn gallu cymryd y clod am nifer y plant sydd wedi cael lle yn academi Cymru sy’n cael ei gweithredu gan Chwaraeon Eira Cymru, sef y corff rheoli. Dim ond wyth oed yw’r ieuengaf.         

Ar ôl i’r cyfyngiadau symud gael eu rhoi yn eu lle, mae Sara’n cyfaddef ei bod yn ansicr faint o sgïwyr fyddai eisiau dychwelyd i’r clwb yn syth.    

“Doedden ni ddim yn siŵr sut byddai’r galw oherwydd doedden ni ddim yn gwybod a fyddai’r feirws yn gwneud i bobl beidio â bod eisiau dod yn ôl,” ychwanegodd.

“Ond a dweud y gwir, mae’r gwrthwyneb wedi digwydd. Mae galw enfawr ar hyn o bryd. Rydyn ni wedi gorfod buddsoddi mewn pethau fel system archebu ar-lein.             

“Un newid yw nad ydyn ni’n cymryd arian parod erbyn hyn. Roedd ein haelodau ni’n arfer dod ag arian parod ar y noson.”

Yn ogystal â chynnig sesiynau sgïo ar gyfer y rhai sy’n datblygu eu sgiliau, mae’r clwb hefyd yn ffocws i’r rhai sydd eisiau cystadlu ar y lefel uchaf.                 

Mae Clwb Rasio Sgi Pont-y-pŵl yn gweithio’n agos gyda Chlwb Sgïo Torfaen er mwyn creu llwybr i’r dechreuwyr symud ymlaen tuag at gystadlu cynrychioliadol, gyda’r goreuon yn gobeithio ennill bri yn cystadlu dros Gymru a Phrydain Fawr. 

“Dyna nod ein clwb ni,” meddai Sara. “Os ydych chi eisiau ymuno, er mwyn cystadlu mae hynny.”

Newyddion Diweddaraf

Gyda chwaraeon ar lawr gwlad wedi’u gohirio, mae clybiau'n paratoi ar gyfer dyfodol mwy disglair

Er bod y cyfyngiadau symud wedi gohirio chwaraeon ar lawr gwlad eto, mae cannoedd o glybiau ledled Cymru’n…

Darllen Mwy

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy

Ashton Hewitt yn ysgrifennu llythyr agored at eraill sydd wedi'u heffeithio gan hiliaeth

Mae seren rygbi'r Dreigiau Ashton Hewitt wedi ysgrifennu llythyr agored yn gwahodd eraill sydd wedi…

Darllen Mwy