Skip to main content

Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

 

Pan benodwyd Warren Abrahams yn brif hyfforddwr tîm rygbi merched Cymru ym mis Tachwedd 2020, hawliodd y penawdau ymhell ac agos.

Wedi'r cyfan, ef oedd yr hyfforddwr cyntaf o gefndir DALlE i gael swydd hyfforddwr tîm cenedlaethol yn y byd rygbi yng Nghymru, a’i gynorthwy-ydd oedd Rachel Taylor - y fenyw gyntaf i gael rôl hyfforddi broffesiynol yn y wlad hon.

Felly, mae'n ymddangos fel amser da i Rwydwaith Hyfforddi Cymru - rhaglen y bu’n rhaid ei gohirio yn ystod misoedd y cyfnod clo - ddychwelyd gyda ffocws ar amrywiaeth, cynhwysiant a chydraddoldeb mewn hyfforddi ar draws sbectrwm chwaraeon Cymru.

Mewn adroddiad diweddar yn edrych ar amrywiaeth yn y byd chwaraeon yn Awstralia, nododd yr ymchwilwyr, er bod llawer o sefydliadau, clybiau a chyrff rheoli chwaraeon wedi mynd ati’n frwdfrydig i ddefnyddio iaith amrywiaeth a chynhwysiant mewn swyddi arwain a hyfforddi, mae eu cofnodion am benodiadau a datblygu’n llawer llai nodedig. *

Mewn geiriau eraill, maen nhw’n gwybod beth i’w ddweud. Ond dydyn nhw ddim wir ar y siwrnai.

Mae Rhwydwaith Hyfforddi Cymru yn gyfle i ddatblygwyr hyfforddiant ddod at ei gilydd a chysylltu i rannu syniadau a chreu diwylliant o gydweithredu.

Gall hynny ymwneud â hyfforddiant perfformiad, neu ddim ond gwella profiad cyfranogwyr ar bob lefel, neu, fel gyda'r sesiynau cyfredol, edrych ar ffyrdd o ehangu’r sylfaen o bobl sy'n dod i mewn i hyfforddi.

Cynhaliodd Chwaraeon Anabledd Cymru sesiwn ar hyfforddwyr yn edrych ar eu rôl gyda meddylfryd cynhwysol.

Y nod yw cryfhau cydweithredu ar draws gwahanol chwaraeon ac ysbrydoli ffordd newydd o feddwl.

Dywedodd Simon Jones, swyddog llywodraethu a datblygu pobl yn Chwaraeon Cymru: “Mae pawb yn arbenigwyr ym meysydd technegol a thactegol eu camp, ond y pethau o gwmpas hynny rydyn ni eisiau canolbwyntio arnyn nhw.

“Weithiau, y sgiliau rhyngbersonol ydyn ni eisiau edrych arnyn nhw a'u datblygu ac ar adegau eraill mae'n ymwneud â gwella'r amgylchedd.

“Mae'n ymwneud â chael pobl mewn ystafell a gofyn sut gallwn ni ddatblygu hyfforddwyr ar y cyd.

“Mae cymaint o waith da yn digwydd mewn cyrff rheoli a sefydliadau cenedlaethol, felly sut allwn ni rannu hynny? Mae'n ymwneud â dysgu, cysylltu a datblygu. ”

Christian Malcolm yn siarad i bachgen

 

Mae'r materion yn aml yn gyffredinol, fel sy'n wir gyda'r pwyslais cyfredol ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae'r nodau hynny'n berthnasol i uwch hyfforddwyr, hyfforddwyr ar lawr gwlad, hyfforddwyr perfformiad ac unrhyw un arall sy'n ymwneud â gwirfoddoli eu hamser i helpu eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Dylai'r wybodaeth fod yn berthnasol i bob hyfforddwr, dim ots ar ba lefel maent yn gweithredu.

“Bydd llawer ohonyn nhw eisoes yn canolbwyntio ar faterion fel cynhwysiant, beth bynnag, ond efallai y gallant ddysgu rhywbeth newydd y gallant ei roi yn eu gwaith gyda’u hyfforddwyr yr holl ffordd i lawr,” ychwanegodd Jones 

“Dylai pob person ar lwybr hyfforddi allu uniaethu â hyn.

“Mae hyfforddwyr yn hoffi dod at ei gilydd a chael sgwrs, ond mae’n well ganddyn nhw ei wneud mewn lleoliad ymarferol - mynd i sesiwn a’i wylio ac wedyn trafod.

“Beth wnaethon nhw ei ddysgu? Oes posib iddyn nhw ei efelychu ymhlith eu gweithlu hyfforddi?

“Os gallwn ni gael yr arweinwyr hyfforddi i sgwrsio, bydd pethau da’n dod o hynny.”

Gall profiadau ehangach fod o fudd i'r ddwy ochr. Mae cyn hyfforddwr rygbi cenedlaethol dynion Cymru, Kevin Bowring, wedi cyflwyno sesiynau i'r rhwydwaith ar ôl treulio blynyddoedd yn gweithio yng Nghymru a Lloegr.

Gall cydweithredu arwain at ganlyniadau ymarferol hefyd. Mae'r cyrff rheoli ar gyfer tennis a thennis bwrdd yng Nghymru ill dau wedi mynd ymlaen i weithio gyda Phrifysgol Met Caerdydd i greu cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus ar y cyd.

Mae grwpiau y tu hwnt i gyrff rheoli wedi cyflwyno sesiynau hefyd, fel Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, LGBT Cymru a Diverse Cymru.

“Nid yw’n ymwneud â Chwaraeon Cymru yn dweud wrth hyfforddwyr sut i weithio,” meddai Jones. “Mae'n ymwneud â chlywed ganddyn nhw am yr hyn sy'n gweithio'n dda a rhannu hynny. 

“Mae gan lawer o bobl yr un nodau. Nid oes gan rai cyrff rheoli cenedlaethol weithlu i wneud popeth. Os gallwn ni gydweithredu, bydd yn lleihau eu baich gwaith.

“Ac weithiau, nid yw hyn yn ymwneud â newid cyflym. Bydd yn cymryd amser. Os gallwn ni ddenu mwy o chwaraewyr o gefndir ethnig amrywiol i glwb - mae mwyafrif yr hyfforddwyr yn gyn-chwaraewyr, neu’n rhieni a gwirfoddolwyr - gallwn gynyddu amrywiaeth yr hyfforddwyr wedyn.”

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy