Skip to main content

Cyfle i gwrdd â’r enwebeion ysbrydoledig ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cyfle i gwrdd â’r enwebeion ysbrydoledig ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire

Mae pedair menyw ysbrydoledig wedi’u henwebu ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire, sy’n cael ei noddi gan Chwaraeon Cymru.

Mae pob un o'r menywod hyn wedi cyfrannu'n sylweddol ac wedi gwneud gwahaniaeth i'w chwaraeon yn eu ffyrdd unigryw eu hunain. Fel athletwr neu hyfforddwr, maent wedi cael effaith gadarnhaol ar chwaraeon menywod yng Nghymru.

Mae Gwobrau Womenspire Chwarae Teg yn dathlu menywod sydd wedi goresgyn rhwystrau ac sydd wedi ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni’r hyn maent wedi rhoi eu meddwl arno.

Darllen mwy am straeon yr enwebeion ar gyfer y wobr Menywod mewn Chwaraeon isod

Vera Ngosi-Sambrook

Swydd newydd osododd Vera Ngosi-Sambrook ar y llwybr (beicio) at enwebiad Womenspire. Ar ôl cael ei hannog gan ei gweithle i fynd ar gefn beic, mae Vera wedi dod yn arweinydd sy’n cynyddu cynrychiolaeth lleiafrifoedd ethnig mewn beicio. 

Ar y dechrau dim ond beicio fel hamdden oedd hi, nes i Vera ennill Ysgoloriaeth Pellter Wltra, sydd ar gyfer lleiafrifoedd du ac ethnig. Arweiniodd hyn at Vera yn cymryd rhan mewn taith feicio 2000km heriol. 

Pan roddwyd y brêcs ar feicio grŵp yn ystod y pandemig, daeth yn ddylanwadwr ar y cyfryngau cymdeithasol, gan rannu ei phrofiadau a'i llwybrau at fod yn feiciwr pellter hir unigol. Mae rhywfaint o’i gwaith gorau yn y byd beicio yn cael ei wneud oddi ar y beic, gan ymgysylltu’n frwd â’r Women in Colour Cycling Collective i annog pobl o’r cefndiroedd yma i fynd ar gefn beic.

“Erbyn hyn mae fy niddordeb i mewn cael pobl eraill i feicio – heb i hynny ymwneud â chystadlu. Mae'n ymwneud â chymuned. Rydw i wedi bod yn rhan o drefnu teithiau beicio hir ac arwain grwpiau," meddai Vera.

“Rydw i wedi bod yn eiriolwr mawr dros gael mwy o fenywod a phobl o liw i wthio eu ffiniau a dechrau ar yr heriau yma. Mae hynny’n golygu mentora, mynychu digwyddiadau a bod yn siaradwr i annog brandiau’r diwydiant beicio i feddwl am sut i fod yn fwy cynhwysol a chynyddu cyfranogiad pobl o wahanol grwpiau.”

“Yn bendant mae dyhead gan lawer o ferched (i chwarae criced) ond dydi'r ddarpariaeth ddim ar gael ar eu cyfer nhw o reidrwydd felly dyna oedd fy mwriad i wrth i mi ddatblygu gyda fy hyfforddiant, gwneud hynny ar gael iddyn nhw fel eu bod nhw'n gallu chwarae gyda ffrindiau a chwarae mewn clybiau sydd â thimau merched,” meddai Lydia.

“Yn Radur yn arbennig, rydyn ni wedi ceisio sefydlu tîm menywod er mwyn iddyn nhw allu cael y dilyniant hwnnw. Mae eu hannog nhw i fod yno gyda’u ffrindiau yn bwysig iawn gan ei bod yn gamp gymdeithasol iawn. Os gallwch chi annog pobl i aros gyda’i gilydd, a gwneud y sesiynau’n hwyl ac yn gyffrous, bydd y gyfradd rhoi'r gorau iddi’n gostwng.”

“Fy swydd i yw Gweithiwr Proffesiynol Atgyfeirio at Ymarfer. Mae’n rôl unigryw fel hyfforddwr ffitrwydd, yn gweithio gyda phobl â chyflyrau meddygol gwahanol i helpu i gynnal eu symudedd, eu hannibyniaeth neu wella ar ôl llawdriniaethau gyda’r fantais hirdymor o gynnal annibyniaeth a dychwelyd yn ôl i rywfaint o ffitrwydd corfforol,” meddai Emma.

“Rydw i hefyd yn arwain nifer o wahanol sesiynau pêl droed gyda chlybiau gwahanol ac yn hyfforddi’n frwd mewn canolfan hamdden. Rydw i wedi cael fy syfrdanu o gael fy enwebu mewn gwirionedd. Mae gwybod fy mod i wedi effeithio ar bobl mewn ffordd gadarnhaol yn gwneud y cyfan yn werth chweil.”

“Roeddwn i’n Bennaeth Rygbi ym Mhrifysgol Abertawe felly roeddwn i'n jyglo’r swydd lawn amser honno, yn ceisio chwarae i’r safon orau y gallwn i ac yn gapten ar Gymru, gan arwain y merched drwy’r newid a’r broses yma,” meddai Siwan.

“Y prif beth i mi oedd mai fi oedd llais y garfan. Rydw i’n cofio pan gyhoeddwyd y cytundebau proffesiynol, siarad â'r merched dan 18 oed. Roedden nhw mor gyffrous oherwydd nawr fe allan nhw anelu at fod yn chwaraewyr rygbi proffesiynol.”

Cyfle i glywed mwy o straeon ysbrydoledig a darganfod pwy sy'n ennill y wobr drwy wylio'r digwyddiad ar-lein. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf ar gael drwy ddilyn @ChwaraeTeg

Newyddion Diweddaraf

Sut mae pêl fasged cadair olwyn yn dod â'r gorau allan yn Phil Pratt

Bydd Phil Pratt yn y Gemau Paralympaidd, ond fe allai fod wedi bod yn chwarae yn Wimbledon yn lle hynny.

Darllen Mwy

80 o glybiau chwaraeon cymunedol yn cael cefnogaeth gan y Grant Arbed Ynni

Bydd pob clwb neu brosiect yn defnyddio eu grant i wneud gwelliannau ecogyfeillgar i'w heiddo.

Darllen Mwy

Paneli solar yn rhoi ynni i glybiau chwaraeon ledled Cymru

Mae chwyldro ynni gwyrdd ar droed mewn chwaraeon cymunedol yng Nghymru, gyda phaneli solar yn dod yn…

Darllen Mwy