Skip to main content

Mae'r gamp sy'n tyfu gyflymaf yn y byd wedi cyrraedd Cymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Mae'r gamp sy'n tyfu gyflymaf yn y byd wedi cyrraedd Cymru

Padel. Wedi clywed amdano erioed? Naddo mae’n debyg. Wel, mae'n gamp y gallech chi fod yn clywed llawer mwy amdani yng Nghymru wrth i'w phoblogrwydd dyfu.

Mae Padel - a ddyfeisiwyd ym Mecsico yn 1969 - yn gamp raced sy'n cyfuno elfennau o dennis, sboncen a badminton, ac mae’n cael ei chwarae fel dyblau dan do ac yn yr awyr agored. 

Mae'n boblogaidd ledled ardal Môr y Canoldir, yn enwedig yn Sbaen, ac mae ganddi hefyd lawer iawn o edmygwyr yn Ne America, yn enwedig yn yr Ariannin.

Ond mae'n gymharol newydd i'r DU a Chymru yn benodol. Felly, mae cyfle i fod yn fabwysiadwr cynnar.

Fel tennis, mae rhwyd ganol yn bresennol ac mae'r peli yn debyg, ond ychydig yn feddalach.

Felly, beth arall sy'n wahanol am y gamp? Wel, mae’n cael ei chwarae ar gwrt llai na thennis (10m x 20m) ac mae cwrt padel wedi'i amgylchynu gan waliau gwydr, y gall y chwaraewyr chwarae ergydion oddi arnynt.

Serf o dan y fraich yw'r dull o ddewis i roi cychwyn i’r gêm.

Yr unig wahaniaeth mawr arall o gymharu â thennis yw bod y raced ychydig yn wahanol - mae'n llai ac yn gwbl solet sy'n gwneud y dechneg o daro'r bêl yn llawer haws.

Mae'r sgorio yr un fath â thennis, mae angen chwe gêm i ennill set a’r tîm sy'n ennill dwy set sy’n ennill y gêm.

Pump o chwaraewyr Padel ar y cwrt ym Mhenarth
Cwrt Padel cyntaf Cymru yng Nghlwb Tennis Lawnt Windsor Penarth
Mae'n gêm wych oherwydd ei bod mor hawdd ei dysgu
Andy Murray

Felly, ble allwch chi ei chwarae yng Nghymru?

Ar hyn o bryd, gellir chwarae'r gamp yng Nghlwb Tennis Lawnt Windsor, Penarth ac mae Canolfan Padel bendol gyntaf Cymru yn cael ei datblygu ar hyn o bryd yng Nghwmbrân.

Ond y gobaith yw y bydd mwy o leoliadau ledled Cymru yn addasu neu'n agor ar gyfer y gamp.

Mae Tennis Cymru yn cefnogi ei hehangu - drwy ei rwydwaith hyfforddi, Sgwad Tennis - gan fod padel yn hwyl, yn hygyrch ac yn gymdeithasol iawn. Fel cyflwyniad i chwaraeon raced, mae'n gêm apelgar i chwaraewyr o bob oedran a lefel.

Mae cyn-bencampwr Wimbledon Prydain, Andy Murray, a’r sylwebydd tennis ar y teledu, Andrew Castle, ill dau yn rhan o Game4Padel - cwmni sy'n anelu at adeiladu cyrtiau ledled y DU.

Dywedodd Vincent Hivert, cyfarwyddwr gweithrediadau Game4Padel: “Padel yw’r gamp sy’n tyfu gyflymaf yn y byd.

“Mae fel tennis / sboncen hybrid yn cael ei chwarae gyda phedwar chwaraewr mear gwrt gwydr caeedig tua thraean maint cwrt tennis a gyda rheolau tebyg yn fras - er bod y chwaraewyr yn serfio o dan y fraich, gan ei gwneud yn haws ei chwarae na thennis. 

“Cafodd Game4Padel ei greu ar ddiwedd 2018 a bron yn syth fe glywson ni bod gan Windsor Penarth ddiddordeb yn ein model cwbl gynhwysfawr. Rydyn ni’n ariannu, dylunio, adeiladu a gweithredu ein lleoliadau.”

Felly, a yw'n werth rhoi cynnig arni? Mae Murray yn meddwl hynny.

Mae'r gŵr sydd wedi ennill dwy fedal aur Olympaidd newydd gyrraedd yn ôl o Sweden lle mae'r gêm eisoes wedi ffrwydro ac mae’n credu y gallai'r un peth fod ar fin digwydd yma.

Esboniodd: "Mae'n enfawr draw yna ac mae'n dod yn boblogaidd iawn yma hefyd.

"Mae'n gêm wych oherwydd ei bod mor hawdd ei dysgu. Gall pobl nad ydyn nhw efallai'n gallu chwarae tennis gyda'i gilydd oherwydd cam-baru lefel sgiliau chwarae gêm dda o badel ynghyd â ralïau hir.

"O'r safbwynt hwnnw mae hefyd yn dda iawn i blant oherwydd bydd yn helpu i ddatblygu eu sgiliau raced a'u cydsymudiad llygad a llaw, ac mae'n golygu y gallan nhw chwarae gyda phobl o wahanol oedrannau a galluoedd."

Cwrt Padel glas yn cael ei adeiladu yng Nghwmbrân
Mae Canolfan Padel Genedlaethol Cymru yn cael ei hadeiladu yng Nghwmbrân a bydd yn agor yn fuan.
Mae Padel yn gêm hynod gymdeithasol ac mae'n hawdd ei dysgu, felly mae'n wych i chwaraewyr raced o bob gallu
Anthony Phillips - Windsor Penarth

Un arall sy'n frwd dros y gamp, yn ogystal â'r cyfleusterau ym Mhenarth, yw Anthony Phillips.

Dywedodd: “Rydyn ni’n ffodus iawn o fod â chyfleusterau padel gwych yma yn Windsor Penarth. Mae Padel yn gêm hynod gymdeithasol ac mae'n hawdd ei dysgu, felly mae'n wych i chwaraewyr raced o bob gallu.

“Rydyn ni eisoes wedi gweld llawer o ddiddordeb ymhlith aelodau’r clwb sy’n awyddus i roi cynnig arni ac, ar ôl heddiw, rydyn ni’n disgwyl i fwy o bobl ddod i roi cynnig arni.

“Mae ein holl leoliadau yn rhai Talu a Chwarae felly i chwarae yn Windsor Penarth does dim angen aelodaeth o’r clwb. Rydyn ni’n cynnig aelodaeth o Game4Padel am £5 sy'n lleihau cost y cwrt fesul awr. 

“Rydych chi’n mynd ar y cwrt drwy giât awtomatig a chod pin sy'n agor y gatiau ac yn cynnau'r llifoleuadau.

“I gymryd rhan dylai pobl gysylltu â'r Sgwad Tennis a fydd yn trefnu cyflwyniad i badel am ddim neu gall pobl archebu'r cwrt a benthyca racedi yn uniongyrchol oddi yno.

“Dim ond yn Windsor Penarth mae’n cael ei chwarae ar hyn o bryd, ond rydw i’n credu bod lleoliad dau neu dri chwrt yn agor yn fuan yng Nghanolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Woodland yng Nghwmbrân, a fydd yn dda i’r gamp.

“Ar hyn o bryd mae tua 110 o gyrtiau yn y DU ond mae’r LTA yn rhagweld tua 400 erbyn diwedd 2023.

“Mae Padel yn hollol wych ac fe hoffwn i annog unrhyw un i fynd allan a rhoi cynnig arni.”

Mae Prif Swyddog Gweithredol Tennis Cymru, Simon Johnson, yn un arall sy'n credu bod gan y gamp ddyfodol mawr, ochr yn ochr â thennis.

“Yn Nhennis Cymru rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod tennis yn agored ac yn hygyrch i bawb, gan gynnwys Padel.

“Mae’r diddordeb mewn Padel yng Nghymru a’i phoblogrwydd wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a gyda datblygiad cyfredol Canolfan Padel gyntaf Cymru yng Nghwmbrân, rydyn ni’n gyffrous i weld beth sydd gan ddyfodol Padel i’w gynnig i chwaraewyr tennis Cymru.

“Fe fydden ni'n annog pawb, waeth beth yw eu hoedran neu eu gallu, i gydio mewn bat a rhoi cynnig ar dennis Padel!”

Rhowch gynnig ar Padel yma
 

Newyddion Diweddaraf

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy