Skip to main content

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain yn wynebu dadgydnabod fel Corff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

 1. Hafan
 2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
 3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
 4. Cymdeithas Ju Jitsu Prydain yn wynebu dadgydnabod fel Corff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Mae pedwar Cyngor Chwaraeon y Wlad Gartref wedi gwneud penderfyniad unfrydol yn dilyn Adolygiad Cydnabod

Mae Cynghorau Chwaraeon y Wlad Gartref wedi canfod nad yw Cymdeithas Ju Jitsu Prydain (BJJAGB) yn bodloni meini prawf Polisi Cydnabod y Cynghorau Chwaraeon fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol (CRhC) cydnabyddedig ar gyfer y gamp yn y Deyrnas Unedig.

Yn dilyn Adolygiad Cydnabod cynhwysfawr a gynhaliwyd gan Sport England yn unol â’r meini prawf, penderfynodd Byrddau Chwaraeon Lloegr, Chwaraeon yr Alban, Chwaraeon Cymru a Chwaraeon Gogledd Iwerddon yn unfrydol dderbyn canfyddiadau’r Adolygiad a symud ymlaen i ddadgydnabod y BJJAGB.

Rhaid i'r BJJAGB nawr ddangos ei fod yn cydymffurfio'n llawn â'r meini prawf cydnabod erbyn 1 Hydref, 2023 neu bydd dadgydnabod yn dod i rym ar unwaith.

Yn dilyn dadgydnabod, ni fyddai Cymdeithas Ju Jitsu Prydain (BJJAGB), na chwaraeon Ju Jitsu, yn gymwys i gael arian cyhoeddus gan Chwaraeon Cymru na'r Cynghorau Chwaraeon cenedlaethol eraill. Ni all crefft ymladd, neu unrhyw gamp a ddynodir fel un risg uchel, dderbyn arian cyhoeddus yng Nghymru heb Gorff Llywodraethu Cenedlaethol cydnabyddedig. 

Lansiodd Sport England, ynghyd â Chynghorau Chwaraeon eraill y Gwledydd Cartref, Adolygiad o’r CJJA ar 3 Tachwedd 2022 ar ôl derbyn gwybodaeth am lywodraethu trefniadaeth ac ymddygiad unigolion yn y corff llywodraethu.

Canfu’r Adolygiad, a archwiliodd naw maen prawf, fod y CJJA wedi methu â bodloni’r rhain mewn chwe maes:

 • Strwythur cyfansoddiadol
  • Methodd BJJAGB â dangos bod ganddi gyfansoddiad cyfoes neu addas i'r diben.
 • Strwythur llywodraethu
  • Nid yw polisïau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a gwrth-gyffuriau BJJAGB yn bodloni’r gofynion cydnabod. At hynny, ni ddarparodd y sefydliad unrhyw wybodaeth rheoli diogelwch.
 • Hanes y sefydliad
  • Methodd BJJAGB â darparu cofnodion o'i gyfarfodydd cyffredinol blynyddol am y ddwy flynedd ddiwethaf.
 • Dylanwad y corff llywodraethu
  • Ni wnaeth BJJAGB ddadl dros ei fod y CRhC mwyaf dylanwadol yn ei gamp.
 • Gweledigaeth a datblygiad y sefydliad
  • Ni ddarparodd BJJAGB gynllun(iau) datblygu chwaraeon na CRhC fel rhan o'r broses Adolygu.
 • Datblygiad chwaraeon
  • Ni ddarparodd BJJAGB gynllun(iau) datblygu chwaraeon na CRhC fel rhan o'r broses Adolygu.

Ysgrifennodd Cynghorau Chwaraeon y Wlad Gartref at CJJJ y bore yma i gyfleu’r penderfyniad hwn a dechrau’r broses dadgydnabod yn ffurfiol.

Bydd clybiau, prosiectau a chymdeithasau jiu-jitsu Brasil yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn grantiau gan Chwaraeon Cymru ar yr amod eu bod yn gysylltiedig â Chymdeithas Jui-Jitsu Brasil y DU (UKBJJA). Yr UKBJJA yw'r corff llywodraethu cenedlaethol cydnabyddedig ar gyfer jiu-jitsu Brasil ac mae ar wahân i'r BJJAGB.

Newyddion Diweddaraf

Sut i gael camera chwaraeon ar gyfer eich clwb chwaraeon?

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gael camera chwaraeon awtomatig ar gyfer eich clwb chwaraeon gyda…

Darllen Mwy

Clybiau chwaraeon i dalu llai am eu biliau ynni diolch i grantiau Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi dyfarnu £1m i helpu cyfleusterau clybiau chwaraeon cymunedol i ddefnyddio ynni'n…

Darllen Mwy

58 o glybiau chwaraeon cymunedol yn cael cefnogaeth gan y Grant Arbed Ynni

Bydd pob clwb neu brosiect yn defnyddio eu grant i wneud gwelliannau ecogyfeillgar i'w heiddo.

Darllen Mwy