Skip to main content

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain yn wynebu dadgydnabod fel Corff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

 1. Hafan
 2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
 3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
 4. Cymdeithas Ju Jitsu Prydain yn wynebu dadgydnabod fel Corff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Mae pedwar Cyngor Chwaraeon y Wlad Gartref wedi gwneud penderfyniad unfrydol yn dilyn Adolygiad Cydnabod

Mae Cynghorau Chwaraeon y Wlad Gartref wedi canfod nad yw Cymdeithas Ju Jitsu Prydain (BJJAGB) yn bodloni meini prawf Polisi Cydnabod y Cynghorau Chwaraeon fel y Corff Llywodraethu Cenedlaethol (CRhC) cydnabyddedig ar gyfer y gamp yn y Deyrnas Unedig.

Yn dilyn Adolygiad Cydnabod cynhwysfawr a gynhaliwyd gan Sport England yn unol â’r meini prawf, penderfynodd Byrddau Chwaraeon Lloegr, Chwaraeon yr Alban, Chwaraeon Cymru a Chwaraeon Gogledd Iwerddon yn unfrydol dderbyn canfyddiadau’r Adolygiad a symud ymlaen i ddadgydnabod y BJJAGB.

Rhaid i'r BJJAGB nawr ddangos ei fod yn cydymffurfio'n llawn â'r meini prawf cydnabod erbyn 1 Hydref, 2023 neu bydd dadgydnabod yn dod i rym ar unwaith.

Yn dilyn dadgydnabod, ni fyddai Cymdeithas Ju Jitsu Prydain (BJJAGB), na chwaraeon Ju Jitsu, yn gymwys i gael arian cyhoeddus gan Chwaraeon Cymru na'r Cynghorau Chwaraeon cenedlaethol eraill. Ni all crefft ymladd, neu unrhyw gamp a ddynodir fel un risg uchel, dderbyn arian cyhoeddus yng Nghymru heb Gorff Llywodraethu Cenedlaethol cydnabyddedig. 

Lansiodd Sport England, ynghyd â Chynghorau Chwaraeon eraill y Gwledydd Cartref, Adolygiad o’r CJJA ar 3 Tachwedd 2022 ar ôl derbyn gwybodaeth am lywodraethu trefniadaeth ac ymddygiad unigolion yn y corff llywodraethu.

Canfu’r Adolygiad, a archwiliodd naw maen prawf, fod y CJJA wedi methu â bodloni’r rhain mewn chwe maes:

 • Strwythur cyfansoddiadol
  • Methodd BJJAGB â dangos bod ganddi gyfansoddiad cyfoes neu addas i'r diben.
 • Strwythur llywodraethu
  • Nid yw polisïau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a gwrth-gyffuriau BJJAGB yn bodloni’r gofynion cydnabod. At hynny, ni ddarparodd y sefydliad unrhyw wybodaeth rheoli diogelwch.
 • Hanes y sefydliad
  • Methodd BJJAGB â darparu cofnodion o'i gyfarfodydd cyffredinol blynyddol am y ddwy flynedd ddiwethaf.
 • Dylanwad y corff llywodraethu
  • Ni wnaeth BJJAGB ddadl dros ei fod y CRhC mwyaf dylanwadol yn ei gamp.
 • Gweledigaeth a datblygiad y sefydliad
  • Ni ddarparodd BJJAGB gynllun(iau) datblygu chwaraeon na CRhC fel rhan o'r broses Adolygu.
 • Datblygiad chwaraeon
  • Ni ddarparodd BJJAGB gynllun(iau) datblygu chwaraeon na CRhC fel rhan o'r broses Adolygu.

Ysgrifennodd Cynghorau Chwaraeon y Wlad Gartref at CJJJ y bore yma i gyfleu’r penderfyniad hwn a dechrau’r broses dadgydnabod yn ffurfiol.

Bydd clybiau, prosiectau a chymdeithasau jiu-jitsu Brasil yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn grantiau gan Chwaraeon Cymru ar yr amod eu bod yn gysylltiedig â Chymdeithas Jui-Jitsu Brasil y DU (UKBJJA). Yr UKBJJA yw'r corff llywodraethu cenedlaethol cydnabyddedig ar gyfer jiu-jitsu Brasil ac mae ar wahân i'r BJJAGB.

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy