Roedd dwy elfen benodol i'r gronfa. Yn gyntaf, darparodd arian cyflym i ddiogelu clybiau a oedd mewn perygl o ddiflannu yng nghamau cynnar y cyfyngiadau symud.

Wedyn, helpodd glybiau i baratoi ar gyfer ailagor drwy eu galluogi i wneud y newidiadau oedd eu hangen i ddatgloi eu drysau'n ddiogel.

Ond gyda chyfyngiadau symud lleol wedi creu rheolau o'r newydd mewn rhannau o Gymru eisoes yr hydref yma, mae cyfarwyddwr cynorthwyol Chwaraeon Cymru Owen Hathway yn glir bod rhaid i'r ymateb barhau'n ddigon hyblyg i ymdopi ag amgylchiadau sy'n newid yn gyflym iawn.

Meddai: "Rydyn ni wedi bod yn falch iawn o'r camau cychwynnol a'r ffaith ein bod ni wedi gallu amddiffyn cymaint o glybiau.

"Rydw i wir yn credu y byddwn ni’n edrych yn ôl ar y cyfnod yma ac yn cydnabod bod degau ar filoedd o bobl wedi gallu dal ati i fod yn actif yn gorfforol – a dal ati i gymryd rhan mewn chwaraeon – am ein bod ni wedi gallu atal clybiau rhag cau.

"Yn ail, rydyn ni wedi gallu helpu clybiau i ddychwelyd at weithgarwch pan oedd yr amser yn iawn.

"Mae elfen diogelu’r angen wedi lleihau wrth i glybiau ddechrau dychwelyd at weithgarwch. Ond bydd angen i ni gadw'r ddwy elfen yma oherwydd, yn amlwg, mae angen i ni allu ymateb.

"Os bydd rhagor o gyfyngiadau symud, a bod angen cyllid brys ar bobl, bydd rhaid i ni ddiogelu a pharatoi. Yn anffodus, efallai y bydd rhaid i ni gamu ymlaen ac wedyn camu'n ôl wrth i wahanol fesurau gael eu rhoi ar waith."

Wrth i lawer o glybiau ar gyfer gwahanol chwaraeon ddychwelyd at ddarparu ymarfer corff, hyfforddiant ac, mewn rhai achosion, gemau hyd yn oed, roedd gwir angen y cyllid i sicrhau eu bod yn llefydd diogel unwaith eto.

Roedd hynny'n golygu gwario ar eitemau fel diheintyddion dwylo, cynhyrchion glanhau, dillad gwarchodol a rhwystrau corfforol i sicrhau cadw pellter cymdeithasol.

"Roedd hyder yn ffactor mawr," ychwanega Owen. "Roedd angen i bobl weld eu bod yn dychwelyd i amgylchedd diogel."

Ond nid dim ond diheintyddion dwylo a masgiau wyneb yw ffocws y gronfa. Anogir clybiau a chwaraeon i feddwl y tu allan i'r bocs os yw hynny'n golygu y gall mwy o bobl ddychwelyd at chwaraeon.

Os oes syniadau ar gyfer ffyrdd newydd o wneud pethau – pa mor radical bynnag – fe hoffai Chwaraeon Cymru gael clywed amdanynt.

Mae clybiau nofio wedi edrych ar logi cronfeydd dŵr, mae chwaraeon cyrtiau dan do wedi meddwl sut gallent ymdopi yn yr awyr agored dros y gaeaf yng Nghymru, ac mae clybiau o wahanol chwaraeon wedi ystyried sut gallent rannu cyfleuster.

"Os oes gan glybiau rai syniadau amgen am sut gallent ail-greu eu camp a darparu math gwahanol o ddarpariaeth o fewn cyfyngiadau'r coronafeirws, fe fydden ni’n hoffi clywed ganddyn nhw."

Newyddion Diweddaraf

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy

Ashton Hewitt yn ysgrifennu llythyr agored at eraill sydd wedi'u heffeithio gan hiliaeth

Mae seren rygbi'r Dreigiau Ashton Hewitt wedi ysgrifennu llythyr agored yn gwahodd eraill sydd wedi…

Darllen Mwy

Mwy o gefnogaeth i weithwyr llawrydd chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ailagor ei Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon i ddarparu mwy o gymorth ariannol…

Darllen Mwy