Roedd dwy elfen benodol i'r gronfa. Yn gyntaf, darparodd arian cyflym i ddiogelu clybiau a oedd mewn perygl o ddiflannu yng nghamau cynnar y cyfyngiadau symud.

Wedyn, helpodd glybiau i baratoi ar gyfer ailagor drwy eu galluogi i wneud y newidiadau oedd eu hangen i ddatgloi eu drysau'n ddiogel.

Ond gyda chyfyngiadau symud lleol wedi creu rheolau o'r newydd mewn rhannau o Gymru eisoes yr hydref yma, mae cyfarwyddwr cynorthwyol Chwaraeon Cymru Owen Hathway yn glir bod rhaid i'r ymateb barhau'n ddigon hyblyg i ymdopi ag amgylchiadau sy'n newid yn gyflym iawn.

Meddai: "Rydyn ni wedi bod yn falch iawn o'r camau cychwynnol a'r ffaith ein bod ni wedi gallu amddiffyn cymaint o glybiau.

"Rydw i wir yn credu y byddwn ni’n edrych yn ôl ar y cyfnod yma ac yn cydnabod bod degau ar filoedd o bobl wedi gallu dal ati i fod yn actif yn gorfforol – a dal ati i gymryd rhan mewn chwaraeon – am ein bod ni wedi gallu atal clybiau rhag cau.

"Yn ail, rydyn ni wedi gallu helpu clybiau i ddychwelyd at weithgarwch pan oedd yr amser yn iawn.

"Mae elfen diogelu’r angen wedi lleihau wrth i glybiau ddechrau dychwelyd at weithgarwch. Ond bydd angen i ni gadw'r ddwy elfen yma oherwydd, yn amlwg, mae angen i ni allu ymateb.

"Os bydd rhagor o gyfyngiadau symud, a bod angen cyllid brys ar bobl, bydd rhaid i ni ddiogelu a pharatoi. Yn anffodus, efallai y bydd rhaid i ni gamu ymlaen ac wedyn camu'n ôl wrth i wahanol fesurau gael eu rhoi ar waith."

Wrth i lawer o glybiau ar gyfer gwahanol chwaraeon ddychwelyd at ddarparu ymarfer corff, hyfforddiant ac, mewn rhai achosion, gemau hyd yn oed, roedd gwir angen y cyllid i sicrhau eu bod yn llefydd diogel unwaith eto.

Roedd hynny'n golygu gwario ar eitemau fel diheintyddion dwylo, cynhyrchion glanhau, dillad gwarchodol a rhwystrau corfforol i sicrhau cadw pellter cymdeithasol.

"Roedd hyder yn ffactor mawr," ychwanega Owen. "Roedd angen i bobl weld eu bod yn dychwelyd i amgylchedd diogel."

Ond nid dim ond diheintyddion dwylo a masgiau wyneb yw ffocws y gronfa. Anogir clybiau a chwaraeon i feddwl y tu allan i'r bocs os yw hynny'n golygu y gall mwy o bobl ddychwelyd at chwaraeon.

Os oes syniadau ar gyfer ffyrdd newydd o wneud pethau – pa mor radical bynnag – fe hoffai Chwaraeon Cymru gael clywed amdanynt.

Mae clybiau nofio wedi edrych ar logi cronfeydd dŵr, mae chwaraeon cyrtiau dan do wedi meddwl sut gallent ymdopi yn yr awyr agored dros y gaeaf yng Nghymru, ac mae clybiau o wahanol chwaraeon wedi ystyried sut gallent rannu cyfleuster.

"Os oes gan glybiau rai syniadau amgen am sut gallent ail-greu eu camp a darparu math gwahanol o ddarpariaeth o fewn cyfyngiadau'r coronafeirws, fe fydden ni’n hoffi clywed ganddyn nhw."