Skip to main content

Plas Menai yn chwilio am bartneriaeth newydd

Efallai bod y rheoliadau presennol wedi gorfodi Plas Menai i gau ei ddrysau dros dro ond mae gwaith ar y gweill bellach i wella ei enw da fel canolfan awyr agored genedlaethol Cymru. 

Ar ôl cyfnod o adolygu, mae Bwrdd Chwaraeon Cymru wedi cytuno mai dyma'r amser iawn i weithredu ar yr argymhelliad bod angen ystyried model gweithredu amgen o ystyried y rhagolygon ariannol heriol ar gyfer Plas Menai. Y nod yw sefydlu partneriaeth gyda sefydliad sy'n rhannu'r un uchelgais a phenderfyniad â ni i wneud Plas Menai yn llwyddiant.  

Arforgampau

 

Dywedodd Sarah Powell: "Mae Plas Menai wedi cael effaith gadarnhaol ar nifer fawr iawn o bobl am flynyddoedd lawer, ond rydyn ni eisiau i fwy o bobl fwynhau popeth sydd gan y cyfleuster i'w gynnig. Mae gan Blas Menai lawer iawn i'w gynnig i bobl yng Nghymru a thu hwnt." 

"Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn amlwg, er gwaethaf ymrwymiad y staff, bod cynnal y cyfleuster a gwneud y gorau o'i botensial yn dod yn fwy o her. Rhaid i ni weithredu nawr i sicrhau bod Plas Menai yn gallu darparu profiad gwych i ddefnyddwyr presennol a denu cynulleidfaoedd newydd a all elwa o bopeth sydd gennym ni i'w gynnig.  

"Mae angerdd ac ymroddiad y staff yn amlwg pan rydych chi’n cyrraedd y Ganolfan ac mae'r lleoliad yn eithriadol. Fel rhan o'n hymrwymiad hirdymor i wella'r cyfleuster, mae'n braf cadarnhau buddsoddiad cyfalaf o fwy nag £1 miliwn yn ystod 2021/22. Gydag arbenigedd ychwanegol mewn nifer o feysydd drwy bartneriaeth gyda sefydliad sy'n rhannu ein huchelgeisiau, rydyn ni’n hyderus y gall y Ganolfan fynd o nerth i nerth."   

Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn dechrau ffurfioli ein dull o weithredu i ganfod sefydliadau addas sy'n rhannu ein huchelgeisiau ar gyfer Plas Menai. Mae’r sgyrsiau gydag arbenigwyr yn y diwydiant wedi bod yn galonogol gan awgrymu mai nawr yw'r amser iawn i ffurfioli'r broses gyda'r bwriad o sefydlu partneriaeth o fewn y 18 mis nesaf. 

Rydym bellach yn hysbysebu am ymgynghoriaeth i weithio gyda ni i reoli'r prosiect hwn. Bydd hyn yn galluogi i'r tîm rheoli ym Mhlas Menai a Chwaraeon Cymru ganolbwyntio ar addasu i'r heriau parhaus a achosir gan y pandemig.  

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl yn ôl i Blas Menai yn ddiogel unwaith y bydd y cyfyngiadau'n caniatáu.

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy