Skip to main content

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Mae’r ychwanegiad hirddisgwyliedig at y Gemau Olympaidd – sboncen, ochr yn ochr â’r bwrlwm ar lefel iau sy’n dod i’r amlwg yn y gamp yng Nghymru, yn rhoi pob gobaith i Sboncen Cymru am gyfnod cyffrous o’u blaen. 

Mae’r newyddion bod sboncen wedi cael ei dewis fel camp ar gyfer y rhaglen Olympaidd yn Los Angeles 2028 wedi arwain at freuddwydion o’r newydd i’w gwireddu i chwaraewyr gorau Cymru, a chynulleidfa ehangach i’w hysbrydoli.

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc yn arbennig.

Ond gyda Gemau LA bum mlynedd i ffwrdd, mae Sboncen Cymru yn canolbwyntio ar roi mwy o gyfleoedd i ieuenctid ddechrau chwarae’r gêm nawr. Ac mae eu hymdrechion yn dwyn ffrwyth, gydag adrannau iau newydd yn ffynnu mewn pedwar clwb ar draws y wlad – Y Fenni, Old Penarthians, Llanelli a Llanfair ym Muallt.

Mae strategaeth Sboncen Cymru ar gyfer datblygu’r adrannau iau hynny yn ddeunydd darllen diddorol i chwaraeon eraill sydd eisiau gweld sut gallent hwythau ddal dychymyg meddyliau ifanc.

Ystyriodd Sboncen Cymru ddata’r Arolwg Chwaraeon Ysgol – sy’n cael ei gynnal gan Chwaraeon Cymru i ddangos lefelau cyfranogiad a galw cudd am chwaraeon ymhlith pobl ifanc – i nodi unrhyw fannau problemus posibl, ond gwnaethant hefyd flaenoriaethu pwysigrwydd cael hyfforddwyr yn eu lle i ddechrau.

Dyma Dave Evans, Cyfarwyddwr Perfformiad Sboncen Cymru, i egluro: “Unwaith yr oedden ni wedi meddwl am y pedwar clwb yma, roedd yn bwysig i ni gysylltu â nhw i weld a oedd unrhyw aelodau o’r clwb a fyddai â diddordeb mewn hyfforddi chwaraewyr ifanc. Heb hynny, byddai ein cynlluniau ni wedi methu ar y rhwystr cyntaf.

“Ond ar ôl i ni gael unigolion gwych yn eu lle a oedd yn awyddus i wynebu’r her, fe wnaethon ni lwyddo i ymweld ag ychydig o ysgolion cynradd lleol i roi sesiynau blasu sboncen i blant gan ddefnyddio rhwyd ​​adlam symudol. Ar sail y sesiynau hynny, yn ogystal â thafod lleferydd, mae’r niferoedd wedi cynyddu'n gyson yn y clybiau iau newydd yma. Rydw i’n ddiolchgar iawn am y gwaith caled mae’r hyfforddwyr wedi ei wneud eisoes, a gobeithio bydd y clybiau’n parhau i fynd o nerth i nerth.”

Plant yn chwarae sboncen gyda rhwyd adlamu symudol
Mae rhwydi adlamu symudol wedi cael eu defnyddio i helpu i gyflwyno pobl ifanc i sboncen.

 

Ar gyfer Clwb Sboncen y Fenni, mae rhan o’u llwyddiant yn deillio o’r ffordd maen nhw wedi cynnwys rhieni a phobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau o’r dechrau un.

Hyd yn oed cyn i’r bêl gyntaf gael ei tharo, gofynnwyd i’r plant a oedd wedi dangos diddordeb yn y gamp yn ystod y sesiynau blasu pa ddyddiau ac amseroedd fyddai’n gweddu orau iddyn nhw ar gyfer ymarfer, ac mae’r penderfyniadau ynghylch a ddylid bod yn rhan o gynghrair gystadleuol wedi’u gwneud ar y cyd hefyd.

Y canlyniad yw adran iau ffyniannus, yn cael ei harwain gan anghenion teuluoedd a’r bobl ifanc yn gallu ffitio eu sboncen i mewn o amgylch eu hymrwymiadau eraill.

Yn y cyfamser, yng Nghlwb Sboncen Llanfair ym Muallt, mae'r hyfforddwr Iain McKechnie yn ymwybodol o'r gystadleuaeth gref o du gweithgareddau eraill. Meddai: “Mae gan blant gymaint o ddewis o bethau i’w gwneud y dyddiau yma, gan gynnwys chwaraeon sy’n fwy poblogaidd yn draddodiadol na sboncen. Ond gyda’r amgylchedd cywir, mae’n bosibl y bydd plant yn dewis camp ‘wahanol’ maen nhw’n ei mwynhau’n fawr am wahanol resymau, ac sy’n eu helpu i ddatblygu llawer o sgiliau.

“Dydi fy marn i ddim yn ddiduedd wrth gwrs, ond i mi mae sboncen yn gamp hynod iach, mae ganddi lawer o werthoedd cadarn ac mae’n gymdeithasol iawn hefyd.”

I gloi dywedodd Dave Evans: “Mae’n ddyddiau cynnar iawn o hyd o ran gweld faint fydd y newyddion Olympaidd yn effeithio ar y gêm yng Nghymru, ond fe hoffwn i feddwl y bydd yn cael effaith. Mae mwy o sylw yn mynd i orfod bod yn rhywbeth cadarnhaol i sboncen. Ein nod sylfaenol ni ydi gwneud yn siŵr bod pawb sy’n chwarae sboncen yn cael profiad hwyliog. Os nad ydi’r profiad yn bleserus, ’fydd y chwaraewyr ddim yn dod yn ôl, mae mor syml â hynny!”

Newyddion Diweddaraf

Dydych chi byth yn rhy hen i ddringo i’r uchelfannau

Mae goresgyn eich ofn o uchder a sgwrsio â ffrindiau newydd yn ddim ond dau o fanteision sesiynau dringo…

Darllen Mwy

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy