Skip to main content

Tri sefydliad Cenedlaethol yn galw am weithgareddau eang i blant dros yr haf

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Tri sefydliad Cenedlaethol yn galw am weithgareddau eang i blant dros yr haf

Dylai pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru gael cynnig cyfleoedd hygyrch, di-dâl i gymryd rhan mewn chwarae, chwaraeon, celfyddydau a gweithgareddau awyr agored eraill yn ystod misoedd yr haf, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru, yr Urdd a Chwaraeon Cymru. 

Mae’r tri sefydliad cenedlaethol yn arwain galwad ar sefydliadau diwylliant a chwaraeon i ddod at ei gilydd er mwyn ychwanegu at y cyfleoedd o’r fath sy’n cael eu darparu fel arfer yn ystod yr haf, gyda phwyslais cryf ar iechyd corff a meddwl, hwyl a chyfle i gymdeithasu. Mae’r alwad yn cynnwys cais i Lywodraeth Cymru fuddsoddi’n sylweddol mewn plant yn ystod y cyfnod adfer, gan gynnwys cyllid penodol ar gyfer rhaglen uchelgeisiol o weithgareddau yn ystod yr haf. 

Plant yn neidio dros glwyd
Sporting Wales

 

Wrth wneud sylwadau ar y cynnig, dywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru:

“Mae un arolwg ar ôl y llall wedi dangos yr effaith sylweddol mae’r pandemig wedi’i chael ar fywydau plant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydyn ni’n teimlo’n gryf y dylai fod lle canolog iddyn nhw yng nghynllun adferiad y Llywodraeth, ac na ddylai’r adferiad hwnnw ganolbwyntio ar eu haddysg yn unig, ond ar agweddau eraill allweddol o’u bywydau, sydd wedi dioddef gwahanol effeithiau. 

“Fel gwlad sy’n ymfalchïo yng nghyfoeth ei hetifeddiaeth chwaraeon a diwylliant, rydyn ni mewn sefyllfa wych i ddarparu cynnig cynhwysfawr i’n plant. Rydyn ni’n annog sefydliadau cenedlaethol i gydweithio er mwyn darparu cynnig cyffredinol o ran mynediad diogel i chwarae, chwaraeon a chyfleoedd eraill o safon uchel yn Gymraeg a Saesneg yn ystod y misoedd nesaf. Rwyf wedi fy narbwyllo y byddai cynnig o’r fath yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar fywydau plant a phobl ifanc.”

Mewn cynnig a rannwyd gyda’r Llywodraeth, mae’r tri sefydliad yn galw am ‘Haf o Hwyl’, a fydd yn cynnwys:

  • Cynnig isaf cyffredinol sef o leiaf un wythnos o ddarpariaeth am ddim gyda mynediad at gyfleoedd chwarae, chwaraeon a chyfoethogi dwyieithog eraill o safon uchel, gan gynnwys y celfyddydau, yn bennaf yn yr awyr agored; 
  • Cynnig lefel uwch ar gyfer y rhai sy’n debygol o fod angen mwy o gefnogaeth ac y mae’r pandemig wedi effeithio’n anghymesur arnyn nhw, gan gynnwys plant anabl a’r rhai sy’n dod o deuluoedd incwm isel; 
  • Cyfle i’r rhai mewn addysg Gymraeg sydd wedi colli peth hyder yn eu sgiliau iaith i gymryd rhan mewn gweithgareddau difyr trwy gyfrwng y Gymraeg, ac i bob plentyn gael cyfleoedd ychwanegol i gymdeithasu – yr elfen maen nhw wedi sôn amdani fel y peth maen nhw wedi gweld ei eisiau fwyaf yn ystod y pandemig;
  • Ymdrech genedlaethol gydag ystod eang o sefydliadau yn addo’u cefnogaeth, gan fanteisio ar y cysylltiadau a’r partneriaethau cymdeithasol a gryfhawyd ar lefel genedlaethol a lleol wrth i ni frwydro ar y cyd yn erbyn y pandemig. 

Mae’r tri sefydliad mewn trafodaethau’n barod gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Fe fyddant hefyd yn cynnal cyfarfod bord-gron ganol mis Ebrill ar gyfer sefydliadau ymbarél sydd â diddordeb mewn cefnogi a chyfrannu at y fenter genedlaethol. 

Ychwanegodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell:

“Rydyn ni’n clywed mwy a mwy am yr effaith fydd pandemig Coronafeirws yn ei gael ar ein plant. Rydyn ni’n ymwybodol fod gweithgarwch corfforol yn medru chwarae rôl enfawr mewn cefnogi lles corfforol a meddyliol ein pobl ifanc, drwy gynnig lleoliad hwyl a chymdeithasol, sy’n eu galluogi i gymysgu gyda ffrindiau a chreu perthnasoedd newydd.

Mae hi wedi bod yn andros o anodd ar rieni i geisio cadw’u plant yn egniol dros cyfnodau clo’r gaeaf ac rydyn ni’n gobeithio fydd y fenter yma yn ei gwneud hi’n haws dros yr haf. Fel sector, mae yna ymdrech fawr ar waith yn barod ar y cynnigion i blant ar draws Cymru dros yr haf. Fe fydd y fenter yma yn sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle i fynychu rhywbeth sy’n lleol iddyn nhw.”

Dywed Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd:

“Mae pob un plentyn, be bynnag eu cefndir a’u sefyllfa ariannol, yn haeddu’r cyfle i brofi’r wefr a’r rhyddid o wneud gweithgareddau hamdden yng nghwmni ffrindiau, ac i ail-adeiladu eu hyder.

“Rwy’n hynod o falch fod yr Urdd yn rhan o’r weledigaeth ‘Haf o Hwyl’. Byddai hwn yn ddull arloesol i sicrhau fod cenhedlaeth o ieuenctid yn cael cynnig cyfle i fwynhau’r gweithgareddau a’r profiadau a wrthodwyd iddynt yn y flwyddyn a fu.”

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy