Skip to main content

Y Loteri Genedlaethol yn cynnig cysur i Glwb Canŵio Maesteg

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y Loteri Genedlaethol yn cynnig cysur i Glwb Canŵio Maesteg

Wedi cael grant y Loteri Genedlaethol yn ddiweddar, mae Clwb Canŵio Maesteg yn croesawu plant ac oedolion. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys gwobr Clwb Canŵio y Flwyddyn Cymru yn 2018. Ei arwyddair yw family-run, family fun ac mae'n ymfalchïo mewn bod yn gynhwysol.

Ddwy flynedd yn ôl, dyma'r clwb dŵr cyntaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yng Nghymru i sicrhau statws Insport aur Chwaraeon Anabledd Cymru – y safon uchaf y gall clwb ei chyflawni o ran creu a datblygu cynhwysiant.

Fel pob clwb, fe'i gorfodwyd i ganslo sesiynau o 23 Mawrth ymlaen wrth i'r cyfyngiadau symud cenedlaethol gael eu cyhoeddi. Yn awyddus i atgoffa’r plant bod y clwb yno o hyd, yn aros i'r cyfyngiadau symud ddod i ben, penderfynodd y clwb anfon pecynnau meddylgar at y plant.

boats on water

 

Dyma Emily Evans – Cadeirydd y Clwb – sydd hefyd yn gweithio fel Clerc Ward i GIG Cymru, i esbonio:

"Roedden ni eisiau iddyn nhw wybod ein bod ni'n eu colli nhw ac yn meddwl amdanyn nhw felly fe wnaethon ni anfon anrheg fach yn y post o sticeri enfys ac emoji, ffon yn goleuo a balŵn.

"Fe wnaethon ni hefyd gysylltu â’n gilydd i wneud yn siŵr bod pawb yn iawn."

Unwaith y gallai'r pwll nofio ailagor, cyfarfu'r clwb â'r darparwyr hamdden i benderfynu ar ffordd newydd o wneud pethau. Er mwyn sicrhau bod y plant a’r oedolion yn gallu parhau i fwynhau'r gamp maent mor hoff ohoni, mae'r hyfforddwyr yn torchi eu llewys ac yn helpu staff y pwll i ddiheintio ardal y pwll a’r offer.

Collodd y clwb refeniw yn ystod y cyfyngiadau symud ond mae arian y Loteri Genedlaethol o Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru wedi helpu'r clwb i ailddechrau:

"Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi gwneud byd o wahaniaeth. Mae'n teimlo fel bod blanced ddiogelwch wedi'i thaflu dros y clwb. Rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n iawn nawr i ddal ati tan fis Mawrth."

Gan esbonio pwysigrwydd y clwb, ychwanegodd Emily: "Nid dim ond gweithgarwch canŵio ydyn ni’n ei ddarparu; mae'n ail gartref i'n haelodau ni. Rydyn ni’n gynhwysol ac mae gennym ni aelodau sy'n awtistig. Mae eu hyder nhw wedi gwella cymaint – dywedodd un rhiant wrthym ni bod y clwb wedi newid bywyd y teulu cyfan.

"Rydym yn croesawu pobl o bob gallu, hen ac ifanc ac rydyn ni'n gweld cyfeillgarwch cryf yn datblygu, sy'n hyfryd i'w weld. Rydyn ni hefyd wedi cael unigolion yn y clwb sydd wedi colli aelodau o’u cyrff ac aelod â cholled golwg. Mae croeso i bawb!”

Gyda help arian y Loteri Genedlaethol, mae miloedd o weithwyr chwaraeon ar lawr gwlad a gwirfoddolwyr mewn clybiau a sefydliadau lleol ledled y DU wedi gallu dal ati i helpu'r genedl i gadw’n actif, yn hapus ac yn llawn cymhelliant yn ystod pandemig Covid-19.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae £30 miliwn yn cael ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da. Mae llawer o’r arian yma’n cefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ni ledled y DU yn ystod argyfwng y Coronafeirws.  

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy