Skip to main content

Ymgyrch Canŵ Cymru sy'n annog menywod ar y dŵr

Mae hwn wedi bod yn haf o ferched ar y dŵr ledled Cymru, diolch i lwyddiant ymgyrch #ShePaddles.

Cyrhaeddodd ei phenllanw yn ôl ym mis Mai, pan gymerodd 75 o ferched – y mwyafrif helaeth ohonynt erioed wedi cwrdd â’i gilydd o’r blaen – ran mewn gŵyl chwaraeon rhwyfo yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas y Brenin, yn Eryri.

“Doedd Plas y Brenin erioed wedi cael 75 o bobl ar y dŵr ar yr un pryd o’r blaen, heb sôn am 75 o ferched,” meddai Lydia Wilford, swyddog datblygu Canŵio Cymru.

“Roedd yr adborth a gawson ni yn ddiddorol iawn. Doedd cymaint ag 80 y cant o’r merched yno ddim yn adnabod unrhyw un pan wnaethon nhw gyrraedd.”

Felly beth sy'n gwneud i 75 o ferched o wahanol oedrannau fod eisiau treulio penwythnos yn y gwanwyn yn tasgu dŵr mewn llyn?

Efallai mai harddwch Llynnau Mymbyr a’r cyffiniau, neu’r dyhead i deimlo’n heini, yn actif ac yn anturus, neu’r chwilfrydedd i ddysgu camp newydd.

Neu efallai mai'r holl bethau hynny yw e - yn ogystal ag absenoldeb egos gwrywaidd!

Roedd #ShePaddles yn rhaglen a ddyfeisiwyd gan British Canoeing yn 2020, ond amharwyd arni gan y pandemig, ond fe’i mabwysiadwyd gan Canŵio Cymru a’i chyflwyno ledled y wlad gyda llwyddiant ysgubol yn 2021 a 2022.

Wedi'i chynllunio i gael mwy o ferched i gymryd rhan mewn chwaraeon rhwyfo - canŵio, caiacio a rhwyf-fyrddio - a'u datblygu fel selogion, swyddogion a hyfforddwyr, mae'r ymgyrch wedi taro tant gyda genethod a merched o bob oed.

Yn ogystal â gwyliau, bu teithiau i wahanol leoliadau gyda llysgenhadon #ShePaddles, clybiau “hyrwyddwyr” a grŵp Facebook bywiog gyda mwy na 2,500 o aelodau.

“Yr hyn oedd yn ddiddorol iawn am yr ŵyl ym mis Mai oedd gweld bod cymaint o ferched yn hapus i ddod ar eu pen eu hunain oherwydd eu bod yn gwybod mai merched fyddai’r unig bobl yno,” meddai Lydia.

“Fe all fod yn anodd cymell merched os ydych chi’n meddwl y byddwch chi’n troi lan i roi cynnig ar rwyf-fyrddio neu gaiacio yng nghwmni grŵp o fechgyn ifanc 18 oed.

“Rydyn ni'n gweld bod y merched yma wrth eu bodd yn dod i mewn i'r gamp mewn amgylchedd i ferched yn unig. Unwaith maen nhw wedi magu hyder yn y gamp, maen nhw'n fwy na pharod i gymysgu.

“Rydyn ni hefyd wedi cael merched Asiaidd anhygoel, a ’fydden nhw ddim wedi gallu cymryd rhan mewn sesiynau gyda dynion.

“Felly, fe all fod yn fan cychwyn am amrywiaeth o resymau – ond does dim dwywaith bod y merched yn hynod bositif am gyflwyniad merched yn unig i’r gamp.”

Pedair menyw, yn gwisgo helmedau, siwtiau gwlyb a chymhorthion arnofio, yn gwenu wrth iddynt badlo ar lyn
Mae ymgyrch #ShePaddles yn cynnwys rhwyf-fyrddio
Rydyn ni'n gweld bod y merched yma wrth eu bodd yn dod i mewn i'r gamp mewn amgylchedd i ferched yn unig. Unwaith maen nhw wedi magu hyder yn y gamp, maen nhw'n fwy na pharod i gymysgu
Lydia Wilford, Swyddog Datblygu Canŵ Cymru

Mae'r canlyniadau o ran niferoedd wedi bod yn nodedig hefyd.

Mae 4,652 o aelodau cofrestredig Canŵio Cymru ledled y wlad a phan ddechreuodd #ShePaddles dim ond 29.6 y cant oedd cyfran yr aelodau benywaidd.

Mae hynny er gwaethaf ystadegau sy’n dangos bod y nifer sy’n manteisio ar chwaraeon rhwyfo mewn ysgolion a cholegau yn gymharol gyfartal rhwng y rhywiau.

Yr haf yma mae cyfran y merched wedi codi i 36 y cant ar sail amcangyfrif o ddyblu'r cyfranogwyr benywaidd o 800 i 1,600.

Yr uchelgais yw parhau i gynyddu’r ffigur canran hwnnw nes iddo gyrraedd 50 y cant, tra hefyd yn symud rhwyfwyr rheolaidd i aelodaeth unigol o Canŵio Cymru – sy’n dod â manteision o ran trwyddedau ac yswiriant – yn ogystal â thuag at aelodaeth o 49 o glybiau cofrestredig Cymru. 

“Fe fydd gennym ni bob amser nifer penodol o rwyfwyr cymdeithasol sydd eisiau mynd allan gyda'u ffrindiau,” ychwanegodd Lydia, canŵ-wraig gyson yng nghanolbarth Cymru.

“Mae’r cit bellach yn hygyrch ac yn rhad, fel bod pobl yn gallu cael bwrdd rhwyfo neu gaiac a mynd allan gyda'u ffrindiau.

“Ond un rhan o’r rhaglen yma yw cael y merched i mewn fel aelodau, a mwynhau manteision aelodaeth, ac wedyn, gobeithio, mynd â nhw ymlaen i ymuno â chlybiau.”

Felly, y gobaith yw mai dim ond y dechrau fydd cael blas ar rwyfo.

O blith y clybiau “hyrwyddwyr” peilot, mae Clwb Canŵio Llangollen yn arwain y ffordd gyda digwyddiadau wythnosol rheolaidd o dan faner #ShePaddles.

Nid yw'r fenter wedi'i hanelu at ddechreuwyr yn unig chwaith. Mae cyrsiau a digwyddiadau wedi'u cynllunio ar gyfer y rhai sydd eisoes yn y gamp ac sydd eisiau gwella.

Ychwanegodd Lydia: “Fe wnaethon ni gynnal penwythnos cynnydd caiacio dŵr gwyn, oedd yn wych. Roedd llawer o’r merched hynny eisoes yn aelodau o glybiau, ond roedden nhw’n teimlo ei fod yn braf iawn dianc oddi wrth egos gwrywaidd a dysgu mewn ffordd wahanol.”

Mae digwyddiad caiacio môr tebyg yn cael ei gynnal ar Fedi 24 ar Ynys Môn, ac mae mwy o ddigwyddiadau cynnydd wedi'u trefnu ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan gynnwys gŵyl dŵr gwastad.

“Mae’n rhaglen hyblyg, hawdd ei haddasu,” meddai Lydia.

“Rydyn ni’n gwrando ar beth mae’r merched ei eisiau ac yn ymateb i hynny.”

 

I glywed am ddigwyddiadau sydd i ddod, ymunwch â Grŵp Facebook #ShePaddles Cymru. I gael gwybod mwy am #ShePaddles Cymru, cysylltwch â swyddog datblygu Canŵio Cymru, Lydia Wilford. [javascript protected email address]

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy