Skip to main content

Sylw i bartner: Youth Sport Trust

Mae’r rhai sy’n cael anhawster fforddio nwyddau yng Nghymru yn mynd i fanciau bwyd, tra mae rhai pobl sy’n poeni na fyddant yn gallu fforddio rhoi eu gwres ymlaen y gaeaf yma’n mynd i “fanciau cynnes” sy’n cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol.

Ond beth os ydych chi'n ifanc ac yn methu fforddio chwaraeon? Ble mae'r banc chwaraeon?

Dyma’r mathau o faterion pwysig sy’n codi ym meddyliau’r Youth Sport Trust – un o bartneriaid cenedlaethol Chwaraeon Cymru. Mae'r sefydliad yn ceisio grymuso pobl ifanc i greu dyfodol lle mae gweithgarwch corfforol ar gael i bob plentyn a pherson ifanc, ond mae'r argyfwng costau byw wedi dwysau'r pryderon bod rhai pobl ifanc ar eu colled. 

O ystyried y cefndir hwnnw, mae’n bwysicach nag erioed gwneud yn siŵr bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed yn uchel ac yn glir, ac un o’r nifer o ffyrdd y mae’r Youth Sport Trust yn ceisio rhoi hwb i bobl ifanc yw drwy’r Rhaglen Llysgenhadon Ifanc. 

Gyda chefnogaeth yr Youth Sport Trust ac yn cael ei gyllido gan Chwaraeon Cymru, cyflwynwyd y cynllun gyntaf yng Nghymru yn 2010 fel gwaddol y cais llwyddiannus i gynnal Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. 

Yn ogystal â chynyddu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn chwaraeon, mae’r rhaglen wedi helpu i ddatblygu cenhedlaeth o arweinwyr ifanc hynod fedrus.

Nawr, ddeng mlynedd ar ôl y Gemau, mae’r rhaglen wedi cael ei hadolygu ac mae’r Youth Sport Trust yn gweithio gyda Chwaraeon Cymru, yn ogystal â Phwyllgor Cenedlaethol sydd wedi’i ffurfio o’r newydd, i ddatblygu gweledigaeth newydd ar gyfer y rhaglen. Fe rannwyd eu cynigion yn ddiweddar yn y Gynhadledd Genedlaethol i Lysgenhadon Ifanc, i gasglu adborth gan bobl ifanc, swyddogion datblygu chwaraeon o awdurdodau lleol, cyrff rheoli cenedlaethol a phartneriaid cenedlaethol eraill.

Y syniad yw sicrhau y gall y llysgenhadon gael effaith mewn tri maes allweddol.

Yn gyntaf, bydd nod iddynt gael mwy o ddylanwad ar randdeiliaid ac effeithio ar eu penderfyniadau. Mae hynny'n golygu gwneud yn siŵr bod penaethiaid, arweinwyr AG neu gyrff rheoli chwaraeon yn cynnwys ac yn gwrando ar y llysgenhadon i sicrhau mai'r gweithgareddau chwaraeon sy'n cael eu cynnal - yn ystod amser AG, allgyrsiol neu chwaraeon ysgol - yw'r rhai y mae pobl ifanc eu heisiau mewn gwirionedd.

Efallai bod hynny’n swnio’n amlwg, ond mewn byd sy’n newid – fel y mae Arolwg Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru wedi dangos – mae’n rhaid i weithgarwch corfforol fod yn berthnasol ac yn ddeniadol.

Dywedodd Steve Thomas, Rheolwr Datblygu Cymru yn yr Youth Sport Trust: “Os ydych chi'n darparu ac yn teilwra'r gweithgarwch i'r galw ac wedyn yn cael pobl ifanc i gymryd rhan mewn hwyluso'r gweithgarwch hwnnw, mae gennych chi well siawns o greu amgylchedd i gynnal cyfranogiad.”

Yn ail, yr uchelgais yw i’r llysgenhadon, fel arweinwyr, drefnu a hwyluso gweithgareddau gyda’u cyfoedion ac nid dibynnu ar athrawon neu hyfforddwyr yn unig.

Yn drydydd, dylai'r llysgennad allu ysbrydoli. Y syniad yw, os oes gennych chi’r modelau rôl cywir, fe allwch chi ymgysylltu â phobl a helpu i’w hysbrydoli nhw i wneud rhyw lefel o weithgarwch corfforol o leiaf.

Mae'r YST hefyd yn ceisio ymwneud mwy ag ysgolion a cholegau ledled Cymru. Mae cynlluniau i gefnogi addysg actif drwy Fagloriaeth Cymru, cynghorau ysgol a rhaglenni pwrpasol eraill. Mae’r YST hefyd, ar hyn o bryd, yn helpu Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ddatblygu fframwaith ysgolion cynradd ac AAA newydd i sicrhau bod mwy o ferched a bechgyn yn parhau i chwarae a mwynhau’r gêm fel gwaddol parhaus i gyfranogiad Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA 2022. 

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy