Skip to main content

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon

 1. Hafan
 2. Cynnwys
 3. Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon

Yn 2018, comisiynwyd gwaith ymchwil gennym er mwyn deall gwerth cymdeithasol ac economaidd chwaraeon yng Nghymru yn well.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Ganolfan Ymchwil y Diwydiant Chwaraeon (SIRC) ym Mhrifysgol Sheffield Hallam.

Nod rhan gyntaf yr ymchwil oedd mesur effaith gymdeithasol chwaraeon yng Nghymru yn ystod 2016/17 gan ddefnyddio fframwaith Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI).

Mae SROI yn fframwaith ar gyfer deall a mesur gwerth economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol heb fod yn rhan o’r farchnad sy’n cael ei greu gan weithgaredd, sefydliad neu ymyriad.  Ein hymchwil oedd y tro cyntaf i fframwaith SROI gael ei ddefnyddio i fesur cyfraniad cymdeithasol ehangach chwaraeon yng Nghymru.   

SROI

Mae model SROI Cymru yn amcangyfrif gwerth y canlyniadau canlynol:

• Iechyd (llai o risg o glefyd coronaidd ar y galon a strôc; canser y fron; canser y coluddyn; diabetes Math 2; dementia; iselder clinigol a gwella iechyd i gyfranogwyr)

• Lles goddrychol (gwella lles goddrychol i gyfranogwyr a gwirfoddolwyr)

• Cyfalaf cymdeithasol (gwella cyfalaf cymdeithasol i gymunedau)

• Addysg (gwell cyflawniad addysgol a gwell cyfalaf dynol)

• Manteision heb fod yn rhan o’r farchnad sy’n cael eu sicrhau gan sefydliadau chwaraeon sy’n defnyddio gwirfoddolwyr

Gwerth Economaidd

Ail ran y gwaith ymchwil oedd deall pwysigrwydd economaidd chwaraeon.

Am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, ceir elw o £2.88, yn ôl yr adroddiad

Prif Ganfyddiadau: 

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon Social Return on Investment in Sport

 • Am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, ceir elw o £2.88, yn ôl yr adroddiad
 • Cynhyrchwyd £3,428m o fudd i gymunedau Cymru o gymryd rhan a gwirfoddoli mewn chwaraeon yn 2016/17
 • Mae dadansoddiad o’r ffigur cyffredinol yn dangos bod gwerth cymdeithasol cyfalaf cymdeithasol gwell yn £651.47m; mae gwell addysg yn £91.15m; a llai o droseddu yn £2.17m. Gwerth cymdeithasol gwell iechyd yw £295.17m.
 • Mae lles goddrychol yn cyfrif am gyfran sylweddol o’r gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu yng Nghymru (60.6%).

 

Gwerth Economaidd

 • Tyfodd y diwydiant chwaraeon yng Nghymru 10% i £1,142m yn 2016/17. Canfuwyd bod y sector chwaraeon yn perfformio’n well na’r diwydiannau fferyllol, teithio, llety a thecstilau yng Nghymru.
 • Cyfrannodd yr economi chwaraeon £1,182min o Wariant Defnyddwyr ar Chwaraeon a chynhyrchodd 29,700 o swyddi cysylltiedig â chwaraeon yn yr un flwyddyn.

 

Dyma sut mae rhai o ddigwyddiadau a sefydliadau chwaraeon mwyaf Cymru wedi cyfrannu at ein heconomi:

 • Yn 2016, dangosodd adroddiad yn edrych ar effaith economaidd Stadiwm y Principality bod ei werth i economi Cymru yn amcangyfrif o £32.3m mewn gweithgarwch/allbwn Cymreig ychwanegol, gyda £11.0m o hwn yn werth ychwanegol gros. Cefnogodd calendr digwyddiadau’r Stadiwm bron i 400 o swyddi cyfwerth â llawn amser, ar safle’r stadiwm ac mewn mannau eraill yng Nghymru drwy ei gadwyn gyflenwi.
 • Daeth 300,000 o bobl i Ganol Dinas Caerdydd o ganlyniad uniongyrchol i Rowndiau Terfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn 2017. O blith y rhain, ymwelodd 95,000 o’r tu allan i Gymru, 66,000 yn Stadiwm y Principality ar gyfer Rownd Derfynol y dynion a 29,000 ychwanegol a ddaeth i’r Ŵyl Bêl Droed ym Mae Caerdydd, a Rownd Derfynol y Merched neu Gaerdydd ar Ddiwrnod y Gêm. Amcangyfrifir bod y gwylwyr wedi gwario cyfanswm o £26,474,000.

 

 

 

Newyddion Diweddaraf

Y Paralympiad o Gymru Olivia Breen yn dyheu am fwy o fedalau yn Birmingham 2022

Olivia Breen yn edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli Cymru yn y Gemau Cymanwlad nesaf

Darllen Mwy

Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

Mae’r gobeithion yn uchel bod seren golffio nesaf Cymru rownd y gornel

Darllen Mwy

Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

 Pan benodwyd Warren Abrahams yn brif hyfforddwr tîm rygbi merched Cymru ym mis Tachwedd 2020,…

Darllen Mwy

Mae casineb yn brifo Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon i fynd i’r afael â phob math o droseddau casineb…

Darllen Mwy

Stori Arbennig - Diffibrilwyr a Chwaraeon Cymunedol yng Nghymru

Yn ystod haf 2021 gwelwyd y byd chwaraeon yng Nghymru yn cael ei siglo gan farwolaeth dau chwaraewr…

Darllen Mwy

Dathlu treftadaeth chwaraeon wych Cymru

Mae pob camp yn hoffi anrhydeddu ei harwyr o'r gorffennol.Boed yn dimau neu'n unigolion, gall cydnabod…

Darllen Mwy