UK Anti-Doping

Rydym yn gweithio gyda’r corff statudol sy’n gyfrifol am wrth-gyffuriau yn y DU, (UKAD). Mae UKAD yn gyfrifol am raglen addysg a phrofion helaeth a gall athletwyr gael eu profi ar unrhyw adeg, mewn unrhyw le, heb rybudd ymlaen llaw.

Mae’r rhaglenni Addysg yn helpu athletwyr i ddeall a chadw at reolau. 

Mae UKAD yn gyfrifol am sicrhau bod cyrff chwaraeon yn y DU yn cydymffurfio â Chod Asiantaeth Gwrth-gyffuriau’r Byd (Cod WADA). Mae’n gwneud hyn drwy weithredu Polisi Gwrth-gyffuriau Cenedlaethol y DU. 

UKAD  yn darparu gwybodaeth a chanllawiau clir ar gyffuriau mewn chwaraeon yn y DU, felly dilynwch y dolenni hyn at ragor o wybodaeth.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am ddefnyddio, cyflenwi neu fasnachu sylweddau gwaharddedig, neu os ydych yn amau rhywun o ddefnyddio cyffuriau, FFONIWCH: 08000 32 23 32 neu WhatsApp: +44 (0)7587 634711 neu E-bost: intelligence@ukad.org.uk neu Trydar: @ukantidoping

Beth yw’r Rhestr Waharddedig ddiweddaraf?

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y Rhestr Waharddedig ar gael yma (https://www.ukad.org.uk/violations/whats-banned-sport-prohibited-list)

Mae’r Rhestr Waharddedig yn cael ei rheoli a’i chydlynu gan Asiantaeth Gwrth-gyffuriau’r Byd (WADA). Gellir ychwanegu sylweddau a dulliau at y Rhestr ar unrhyw adeg, ond mae’r Rhestr yn cael ei diweddaru unwaith y flwyddyn yn sicr, gan ddod i rym ar 1af Ionawr. Dylai athletwyr a Phersonél Cefnogi Athletwyr wirio’r rhestr hon bob amser, yn enwedig os ydynt yn ansicr am unrhyw beth. Gwirio, wedyn gwirio, wedyn gwirio eto!

Mwy o Adnoddau a Gwybodaeth

Ap 100% me Clean Sport 

Gallwch lawrlwytho’r Ap 100% me Clean Sport – popeth y mae arnoch angen ei wybod am wrth-gyffuriau a chwaraeon glân mewn un lle. Hefyd gallwch ddefnyddio’r ap i nodi’r holl foddion rydych yn eu defnyddio. Bydd rhaid i chi gofnodi’r wybodaeth hon ar y Ffurflen Rheoli Cyffuriau os cewch eich profi ar unrhyw adeg.

WADA

Mae Asianttaeth Gwrth-gyffuriau’r Byd  (WADA) yn darparu diweddariadau hanfodol ac arweiniad ar sylweddau gwaharddedig, yn ogystal â gwybodaeth am Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE).p>

Ffurflenni Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE)

Mae’r broses Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE) yn gyfrwng i athletwr gael cymeradwyaeth i ddefnyddio sylwedd neu ddull gwaharddedig a ragnodwyd i drin cyflwr meddygol didwyll. Mae dau fath o TUE:

1) TUE safonol – gofynnol ar gyfer Sylwedd Gwaharddedig neu Ddull Gwaharddedig ar wahân i dynhawyr beta-2 sy’n cael eu mewnanadlu

2) TUE penodol ar gyfer asthma – gofynnol ar gyfer defnyddio tynhawyr beta-2 sy’n cael eu mewnanadlu yn unig ar gyfer rhai cynhyrchion h.y. formoterol a terbutaline

Am wybodaeth fanylach am bob TUE cliciwch yma.