Skip to main content

Gwybodaeth ac adnoddiau gwrth gyffuriau

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Gwybodaeth ac adnoddiau gwrth gyffuriau

Cyfrifoldebau Gwrth-gyffuriau

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ei allu i sicrhau bod athletwyr Cymru yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau fel eu bod yn gallu cystadlu’n lân.

Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud?

Rydym yn gweithio gyda chyrff rheoli chwaraeon a’r cyrff statudol sy’n gyfrifol am wrth-gyffuriau, UKAD, ar rhaglenni addysg priodol fel bod athletwyr yn gwybod yn union beth yw eu cyfrifoldebau. Hefyd rhaid i gyrff rheoli ddarparu i athletwyr a phersonél cefnogi athletwyr wybodaeth am y cosbau llymach sydd wedi cael eu cyflwyno.

Mae holl ymarferwyr Athrofa Chwaraeon Cymru yn cael addysg gwrth-gyffuriau wedi’i hachredu fel rhan o’u gwaith gydag athletwyr perfformiad.

UK Anti-Doping

Rydym yn gweithio gyda’r corff statudol sy’n gyfrifol am wrth-gyffuriau yn y DU, (UKAD). Mae UKAD yn gyfrifol am raglen addysg a phrofion helaeth a gall athletwyr gael eu profi ar unrhyw adeg, mewn unrhyw le, heb rybudd ymlaen llaw.

Mae’r rhaglenni Addysg yn helpu athletwyr i ddeall a chadw at reolau. 

Mae UKAD yn gyfrifol am sicrhau bod cyrff chwaraeon yn y DU yn cydymffurfio â Chod Asiantaeth Gwrth-gyffuriau’r Byd (Cod WADA). Mae’n gwneud hyn drwy weithredu Polisi Gwrth-gyffuriau Cenedlaethol y DU. 

UKAD  yn darparu gwybodaeth a chanllawiau clir ar gyffuriau mewn chwaraeon yn y DU, felly dilynwch y dolenni hyn at ragor o wybodaeth.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am ddefnyddio, cyflenwi neu fasnachu sylweddau gwaharddedig, neu os ydych yn amau rhywun o ddefnyddio cyffuriau, FFONIWCH: 08000 32 23 32 neu WhatsApp: +44 (0)7587 634711 neu E-bost: intelligence@ukad.org.uk neu Trydar: @ukantidoping

Beth yw’r Rhestr Waharddedig ddiweddaraf?

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y Rhestr Waharddedig ar gael yma (https://www.ukad.org.uk/violations/whats-banned-sport-prohibited-list)

Mae’r Rhestr Waharddedig yn cael ei rheoli a’i chydlynu gan Asiantaeth Gwrth-gyffuriau’r Byd (WADA). Gellir ychwanegu sylweddau a dulliau at y Rhestr ar unrhyw adeg, ond mae’r Rhestr yn cael ei diweddaru unwaith y flwyddyn yn sicr, gan ddod i rym ar 1af Ionawr. Dylai athletwyr a Phersonél Cefnogi Athletwyr wirio’r rhestr hon bob amser, yn enwedig os ydynt yn ansicr am unrhyw beth. Gwirio, wedyn gwirio, wedyn gwirio eto!

Mwy o Adnoddau a Gwybodaeth

Ap 100% me Clean Sport 

Gallwch lawrlwytho’r Ap 100% me Clean Sport – popeth y mae arnoch angen ei wybod am wrth-gyffuriau a chwaraeon glân mewn un lle. Hefyd gallwch ddefnyddio’r ap i nodi’r holl foddion rydych yn eu defnyddio. Bydd rhaid i chi gofnodi’r wybodaeth hon ar y Ffurflen Rheoli Cyffuriau os cewch eich profi ar unrhyw adeg.

WADA

Mae Asianttaeth Gwrth-gyffuriau’r Byd  (WADA) yn darparu diweddariadau hanfodol ac arweiniad ar sylweddau gwaharddedig, yn ogystal â gwybodaeth am Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE).p>

Ffurflenni Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE)

Mae’r broses Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE) yn gyfrwng i athletwr gael cymeradwyaeth i ddefnyddio sylwedd neu ddull gwaharddedig a ragnodwyd i drin cyflwr meddygol didwyll. Mae dau fath o TUE:

1) TUE safonol – gofynnol ar gyfer Sylwedd Gwaharddedig neu Ddull Gwaharddedig ar wahân i dynhawyr beta-2 sy’n cael eu mewnanadlu

2) TUE penodol ar gyfer asthma – gofynnol ar gyfer defnyddio tynhawyr beta-2 sy’n cael eu mewnanadlu yn unig ar gyfer rhai cynhyrchion h.y. formoterol a terbutaline

Am wybodaeth fanylach am bob TUE cliciwch yma.