Pam gwneud newidiadau?

Nododd yr adolygiad annibynnol nad oedd y Fenter Nofio Am Ddim yn addas i bwrpas mwyach.

Er ei bod wedi helpu miloedd o bobl ledled Cymru i nofio ers ei sefydlu yn 2003, daeth yr adolygiad i’r casgliad nad oedd y fenter yn gost-effeithiol. Hefyd, tynnodd sylw at y ffaith nad oedd yn gwneud y cyfraniad mwyaf at gynyddu lefelau gweithgarwch. 

Roedd nifer y bobl ifanc oedd yn elwa o’r cynllun yn dirywio’n sylweddol ers 2013-14. O ran y grŵp oedran 60 +, roedd yr adolygiad yn amcangyfrif mai dim ond 6% o’r boblogaeth darged oedd yn defnyddio’r rhaglen. 

Yn erbyn y cefndir hynod heriol hwn y penderfynwyd ar newidiadau polisi gan Lywodraeth Cymru.

Diweddariadau i gyfleusterau nofio

Bydd y fenter newydd yn cael ei chyflwyno gyda chyllideb lai, sef £1.5m y flwyddyn o fis Ebrill 2020 ymlaen ac mae disgwyl i’r cyllid hwn gael ei wario ar sicrhau bod y ddarpariaeth yn briodol i bob grŵp targed. 

Fodd bynnag, yn ystod 2019-20, bydd gan Awdurdodau Lleol fynediad i gyfran o £1m mewn buddsoddiad cyfalaf, fel eu bod yn gallu diweddaru cyfleusterau nofio lle mae angen. Rhaid defnyddio’r cyllid hwn cyn diwedd y flwyddyn ariannol i wella profiad cwsmeriaid mewn rhai pyllau.

Rhagor o Wybodaeth

I gael gwybod mwy, cysylltwch â’ch pwll cyhoeddus lleol am fwy o wybodaeth ac amserlenni newydd.

Newyddion Diweddaraf

BYWYD NEWYDD I RWYDI CRICED; Cronfa Cmyru Actif

Mae clwb criced sydd wedi helpu i gynhyrchu’r chwaraewr gyda Morgannwg, Lucas Carey, a bowliwr cyflym…

Darllen Mwy

SYNIAD BACH = GWAHANIAETH MAWR: Cronfa Cymru Actif

Weithiau, y pethau symlaf sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf ac mae hyn yn sicr yn wir am gynlluniau Clwb…

Darllen Mwy

Uchafbwyntiau ymchwil – effaith y Mislif ar athletwyr elitaidd

Mae’r mislif yn dabŵ o hyd ac yn parhau i gael effaith negyddol ar ferched mewn chwaraeon lefel uchaf,…

Darllen Mwy