Skip to main content

Nofio am ddim

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Nofio am ddim

Beth yw’r Fenter Nofio Am Ddim yng Nghymru? 

Lansiwyd Nofio Am Ddim am y tro cynraf yng Nghymru yn 2003. Hon oedd y rhaglen nofio am ddim genedlaethol gyntaf yng Nghymru. Y nod? Cael mwy o bobl ifanc (16 oed ac iau) a phobl dros 60 oed i ddysgu nofio a nofio’n fwy rheolaidd.

Mae’n fenter sy’n cael ei chyllido gan Lywodraeth Cymru, ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a’i chyflwyno gan y 22 o Awdurdodau Lleol.

Galwodd adolygiad annibynnol yn 2019 am newid y ffordd mae’r rhaglen yn gweithredu.

Newidiadau i’r Fenter Nofio Am Ddim yng Nghymru

Yn dilyn yr adolygiad annibynnol a’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru, mae Nofio Am Ddim yn parhau i dargedu pobl ifanc a phobl hŷn dros 60 oed, ond nawr mae’n rhoi blaenoriaeth i’r rhai o ardaloedd o amddifadedd.

Y nod yw helpu’r bobl sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf o ran cyrraedd pwll nofio, felly rydym yn rhoi cyfle iddyn nhw ddysgu sgil bywyd a nofio’n fwy rheolaidd. 

Daeth y newidiadau i rym ym mis Hydref 2019, gan sicrhau bod y Fenter Nofio Am Ddim yn addas i bwrpas.

Mae pob awdurdod lleol a’u partneriaid darparu’n gyfrifol yn awr am ddarparu safon ofynnol o un sesiwn sblash am ddim i bobl ifanc bob penwythnos, ym mhob pwll nofio sy’n cael ei weithredu gan Awdurdod Lleol. 

Ac yn ystod gwyliau’r haf, bydd disgwyl i bob pwll ddarparu dau sesiwn am ddim yn ystod yr wythnos yn ychwanegol at y sesiwn penwythnos. 

Hefyd bydd pyllau’n cynnig sesiynau am ddim a gyda chymorth ariannol o bosib i bobl dros 60 oed. 

Local Authorities - and their Bydd Awdurdodau Lleol – a’u partneriaid darparu, fel ymddiriedolaethau hamdden – yn gallu penderfynu sut i ddarparu ar gyfer y gynulleidfa hon a chreu cynigion sy’n gwneud y defnydd gorau o’r cyllid yn lleol. Bydd hyn yn cynnwys opsiwn nofio am ddim, ond gall hefyd gynnwys cynigion nofio a/neu aml-chwaraeon gyda chymorth ariannol. 

Pam gwneud newidiadau?

Nododd yr adolygiad annibynnol nad oedd y Fenter Nofio Am Ddim yn addas i bwrpas mwyach.

Er ei bod wedi helpu miloedd o bobl ledled Cymru i nofio ers ei sefydlu yn 2003, daeth yr adolygiad i’r casgliad nad oedd y fenter yn gost-effeithiol. Hefyd, tynnodd sylw at y ffaith nad oedd yn gwneud y cyfraniad mwyaf at gynyddu lefelau gweithgarwch. 

Roedd nifer y bobl ifanc oedd yn elwa o’r cynllun yn dirywio’n sylweddol ers 2013-14. O ran y grŵp oedran 60 +, roedd yr adolygiad yn amcangyfrif mai dim ond 6% o’r boblogaeth darged oedd yn defnyddio’r rhaglen. 

Yn erbyn y cefndir hynod heriol hwn y penderfynwyd ar newidiadau polisi gan Lywodraeth Cymru.

Diweddariadau i gyfleusterau nofio

Bydd y fenter newydd yn cael ei chyflwyno gyda chyllideb lai, sef £1.5m y flwyddyn o fis Ebrill 2020 ymlaen ac mae disgwyl i’r cyllid hwn gael ei wario ar sicrhau bod y ddarpariaeth yn briodol i bob grŵp targed. 

Fodd bynnag, yn ystod 2019-20, bydd gan Awdurdodau Lleol fynediad i gyfran o £1m mewn buddsoddiad cyfalaf, fel eu bod yn gallu diweddaru cyfleusterau nofio lle mae angen. Rhaid defnyddio’r cyllid hwn cyn diwedd y flwyddyn ariannol i wella profiad cwsmeriaid mewn rhai pyllau.

Rhagor o Wybodaeth

I gael gwybod mwy, cysylltwch â’ch pwll cyhoeddus lleol am fwy o wybodaeth ac amserlenni newydd.

Newyddion Diweddaraf

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy