Skip to main content

Cydnabod chwaraeon a Chyrff Rheoli Cenedlaethol

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Cydnabod chwaraeon a Chyrff Rheoli Cenedlaethol

Er mwyn i chwaraeon a chyrff rheoli cenedlaethol gael eu cydnabod yn swyddogol yn y DU, mae'n rhaid iddynt gael eu cymeradwyo drwy broses ymgeisio ffurfiol.

Mae cydnabyddiaeth yn bolisi ar y cyd, sy'n cael ei weithredu gan bedwar Cyngor Chwaraeon Gwledydd Prydain (Chwaraeon Cymru, Sport England, Sport Northern Ireland a Sport Scotland) ac UK Sport. Mae’r sefydliadau hyn yn trafod ceisiadau am gydnabyddiaeth i chwaraeon a chorff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp honno mewn partneriaeth.

Rhaid i geisiadau gael eu cymeradwyo gan holl gynghorau chwaraeon gwledydd Prydain, gyda'r eithriadau canlynol:

  • Pan fydd Corff Rheoli Cenedlaethol yn gweithredu mewn un o wledydd Prydain, dim ond Cyngor Chwaraeon y wlad honno sydd angen cymeradwyo’r corff
  • Mae angen i UK Sport gymeradwyo ceisiadau hefyd pan fydd chwaraeon neu Gorff Rheoli Cenedlaethol Olympaidd neu Baralympaidd yn cael eu hystyried.

Beth yw chwaraeon?

Nid yw'r Cynghorau Chwaraeon yn penderfynu beth sy'n chwaraeon a beth nad yw'n chwaraeon.

Mae llawer o wahanol safbwyntiau ynghylch beth sy'n cael ei ystyried yn weithgaredd chwaraeon ac nid oes gan y cynghorau chwaraeon eu diffiniad eu hunain o chwaraeon. Fodd bynnag, mae gennym broses gydnabod ar waith i sefydlu pa chwaraeon y gallem ystyried gweithio gyda nhw.

Wrth benderfynu cydnabod chwaraeon ai peidio, bydd y cynghorau chwaraeon yn edrych i weld a yw'n cwrdd â diffiniad Siarter Chwaraeon Ewropeaidd 1993 Cyngor Ewrop o chwaraeon, ac a yw'r chwaraeon wedi hen ennill ei blwyf ac yn cael ei drefnu'n dda o fewn ein hawdurdodaeth.

Beth yw Corff Rheoli Cenedlaethol?

Nid rôl y Cynghorau Chwaraeon yw sefydlu na phenodi cyrff rheoli cenedlaethol. Mae cyrff rheoli cenedlaethol fel arfer yn sefydliadau annibynnol, sydd wedi penodi eu hunain ac sy'n rheoli eu chwaraeon drwy gydsyniad cyffredin eu camp.

Nod y broses gydnabod yw nodi un strwythur corff rheoli cenedlaethol arweiniol sy'n rheoli chwaraeon ar lefel y DU, Prydain neu un o wledydd Prydain. Mae ein meini prawf cydnabod yn canolbwyntio ar sefydlu p’un ai a yw corff rheoli cenedlaethol wedi cyrraedd safle uwch na phawb arall yn ei gamp ac a oes ganddo lefel resymol o drefniadaeth a dulliau llywodraethu. 

Nid yw cydnabyddiaeth i gorff rheoli cenedlaethol gan gyngor chwaraeon yn sicrhau cyllid ac nid yw ychwaith yn golygu ein bod wedi cymeradwyo nac achredu ansawdd ei rhaglenni.

Nid yw cydnabyddiaeth yn rhoi unrhyw bwerau swyddogol ar gorff rheoli cenedlaethol i reoli ei gamp.

 

Proses Ymgeisio am Gydnabyddiaeth Cynghorau Chwaraeon

Mae'r broses o ymgeisio am gydnabyddiaeth wedi'i rhannu'n ddau gam:

  • Cyn-ymgeisio: asesu gweithgarwch chwaraeon a dulliau llywodraethu
  • Cais llawn: asesu materion ehangach fel strwythur cystadleuaeth, datblygiad ym maes chwaraeon a chyrff rheoli cenedlaethol a rheoli risg anafiadau chwaraeon

Canllaw i ymgeiswyr

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais, dylech sicrhau eich bod yn gwneud y canlynol:

  • Darllen y polisi cydnabyddiaeth gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth hanfodol. Am ragor o fanylion neu i gael gafael ar ffurflen gais, cysylltwch â [javascript protected email address]. O ran cyrff sydd wedi'u lleoli yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon, dylech gyfeirio at yr adrannau Cydnabyddiaeth ar wefannau Cyngor Chwaraeon perthnasol y wlad dan sylw.
  • Bydd Panel Cydnabyddiaeth y DU yn ystyried eich cais cyn ymgeisio a byddwn yn ceisio cysylltu â chi gyda'r canlyniad o fewn 12 wythnos i'r dyddiad y byddwn yn ei dderbyn.
  • Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam cyn ymgeisio, byddwch yn symud ymlaen i'r cam ymgeisio llawn. Cyn cyflwyno eich cais llawn, bydd gofyn i chi gwrdd â chynrychiolydd o Banel Cydnabyddiaeth y DU i drafod eich cais ac, ar ôl y cyfarfod byddwch yn cael y ffurflen gais lawn i'w llenwi a'i dychwelyd o fewn 12 mis.

Pa chwaraeon a chyrff rheoli rydyn ni'n eu cydnabod ar hyn o bryd?

Mae'r chwaraeon a'r cyrff rheoli y mae Cynghorau Chwaraeon y DU yn eu cydnabod ar hyn o bryd i'w gweld yma.