Skip to main content
 1. Hafan
 2. Cynnwys
 3. Diogelu i Bartneriaid

Diogelu i Bartneriaid

Mae gan bawb yng Nghymru hawl i gymryd rhan mewn chwaraeon diogel.

Mae rhai pobl ifanc ac oedolion sy’n wynebu risg wedi cael eu cam-drin a/neu ddioddef arferion gwael wrth gymryd rhan mewn chwaraeon. Ac wrth gwrs, efallai fod rhai plant neu oedolion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn dioddef camdriniaeth y tu allan i chwaraeon – gartref neu yn y gymuned ehangach.

Mae cynnydd sylweddol wedi cael ei wneud o ran diogelu plant ac oedolion mewn perygl ond ni allwn orffwys ar ein rhwyfau o ran cadw pobl yn ddiogel. Mae Chwaraeon Cymru’n adolygu ac yn datblygu’r cymorth rydyn ni’n ei ddarparu i bartneriaid a’r sector yn barhaus er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes.

Beth Rydym Yn Ei Wneud - Y Tîm Llywodraethu

Mae’r Tîm Llywodraethu yn Chwaraeon Cymru yn gweithio’n agos gydag, ac yn comisiynu, arbenigwyr diogelu i sicrhau bod ein partneriaid yn gallu cael y cyngor a’r gefnogaeth briodol sy’n berthnasol i’w gweithgarwch chwaraeon.

Mae Chwaraeon Cymru yn comisiynu’r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU) ac Ymddiriedolaeth Ann Craft (YAC) i:

 • Sicrhau bod partneriaid yn cynnal ac yn datblygu safonau diogelu priodol.
 • Ymateb i anghenion y sector fel bod posib datblygu cymorth diogelu priodol.
 • Cefnogi partneriaid drwy gynnig mynediad i gyfleoedd hyfforddi a datblygu.
 • Nodi, ehangu a datblygu cymorth diogelu i Bartneriaid Cenedlaethol a Phartneriaethau Chwaraeon.
 • Galluogi CRhC i gael mynediad i fforymau cefnogol a chyfleoedd cydweithio gyda phartneriaid eraill.
 • Rhannu dysgu, arfer gorau, ac astudiaethau achos ar draws y sector.

Mae Chwaraeon Cymru yn cyllido CPSU ac YAC i gydhwyluso Fforwm Cefnogi Swyddogion Arweiniol (LOSF) rheolaidd. Pwrpas y fforwm hwn yw cynnig lle diogel i Swyddogion Diogelu Arweiniol o sefydliadau partner Chwaraeon Cymru rannu dysgu ac arfer gorau, trafod heriau a rhwystrau yn ogystal â chael mynediad at hyfforddiant a chyfleoedd DPP. Mae'r fforwm yn cynnig dull mwy cydgysylltiedig o ddiogelu plant ac oedolion mewn chwaraeon i'r sector.

Mae’r Tîm Llywodraethu yn gwneud y canlynol hefyd:

 • Cadeirio Grŵp Diogelu'r Cyngor Chwaraeon i drafod a datblygu darnau o waith cydweithredol posibl ledled y DU a chyfleoedd addasu.
 • Gweithio ochr yn ochr â Chynghorau Chwaraeon eraill y Gwledydd Cartref i adolygu safonau diogelu a'r sicrwydd a ddefnyddir ledled y DU.
 • Gweithio gyda Chynghorau Chwaraeon eraill y Gwledydd Cartref i adolygu a datblygu dull o weithredu ledled y DU gyfan ar gyfer diogelu.
 • Defnyddio data a gwybodaeth fel sail i feysydd blaenoriaeth datblygu diogelu.
 • Cyfrannu at nifer o grwpiau diogelu gan gynnwys Adnodd Casglu Data Achosion yr NSPCC a Grŵp Llywio Diogelu Oedolion mewn Chwaraeon.

Diogelu Plant – Yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon

Mae gan chwaraeon yng Nghymru berthynas agos â'r NSPCC drwy'r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU).

Mae’r CPSU yn cael ei chyllido gan Chwaraeon Cymru i weithredu cyfres o safonau diogelu ar gyfer sefydliadau chwaraeon yng Nghymru. Mae’r CPSU yn helpu partneriaid i gynnal a datblygu darpariaeth ddiogelu briodol sy’n canolbwyntio ar 6 maes safonol allweddol:

 1. Polisi
 2. Gweithdrefnau
 3. Arferion
 4. Addysg a Hyfforddiant
 5. Gweithredu a Monitro
 6. Dylanwadu

Mae'r CPSU hefyd yn cynnig cymorth i bartneriaid gydag adolygiadau polisi, hyfforddiant bwrdd, cyngor ac arweiniad ar gyfer rheoli achosion, cyfleoedd DPP ar gyfer arweinwyr diogelu a thrwy hwyluso'r LOSF.

Mae'r CPSU hefyd yn cynnig cymorth i bartneriaid gydag adolygiadau polisi, hyfforddiant bwrdd, cyngor ac arweiniad ar gyfer rheoli achosion, cyfleoedd DPP ar gyfer arweinwyr diogelu a thrwy hwyluso Fforwm Cefnogi Swyddogion Arweiniol (LOSF) ochr yn ochr ag YAC. Mae'r LOSF yn galluogi partneriaid i rwydweithio, rhannu arfer da, a chael trafodaethau wedi'u hwyluso ar bynciau diogelu gan siaradwyr arbenigol er mwyn galluogi dysgu a datblygu parhaus. Mae'r LOSF ar agor i bartneriaid Chwaraeon Cymru sy’n cael eu cyllido.

Mae gwefan CPSU yn darparu adnoddau fel adnodd hunanasesu diogelu ar gyfer sefydliadau chwaraeon, canllawiau arfer gorau, fideos, podlediadau, pecynnau adnoddau, a gweminarau.

Hyffordwr gyda conau

Diogelu Oedolion – Ymddiriedolaeth Ann Craft

Mae gan chwaraeon yng Nghymru berthynas agos hefyd ag Ymddiriedolaeth Ann Craft (ACT).

Mae YAC yn cael ei chyllido gan Chwaraeon Cymru i gefnogi sefydliadau chwaraeon a gweithgareddau i ddatblygu arfer gorau ar gyfer diogelu oedolion. Mae YAC yn treialu ac yn datblygu ei Fframwaith Diogelu Oedolion mewn Chwaraeon fel bod CRhC a phartneriaid yng Nghymru yn gallu ei ddefnyddio i’w cefnogi i ddatblygu arfer gorau ar gyfer diogelu oedolion yn eu sefydliad. Mae YAC a'r CPSU yn gweithio'n agos i nodi unrhyw orgyffwrdd â'u safonau a'u fframwaith i sicrhau bod y ddau adnodd yn cyd-fynd.

Mae YAC hefyd yn cynnig cymorth i bartneriaid gydag adolygiadau polisi, archwiliadau gwefan, hyfforddiant bwrdd, cyngor a chanllawiau rheoli achosion, cyfleoedd DPP ar gyfer arweinwyr diogelu a thrwy hwyluso'r LOSF ochr yn ochr â'r CPSU.

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Ann Craft i gael rhagor o wybodaeth am sut gall helpu eich sefydliad.

Gwybodaeth bellach i sefydliadau chwaraeon

Os hoffech chi ddarllen mwy am ddiogelu mewn clybiau a lleoliadau ar lawr gwlad gallwch edrych ar ein tudalennau Cefnogi Clybiau.