Skip to main content

Diogelu ac Amddiffyn Plant ac Oedolion mewn Perygl mewn Chwaraeon

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Diogelu ac Amddiffyn Plant ac Oedolion mewn Perygl mewn Chwaraeon

Mae gan bawb yng Nghymru hawl i gymryd rhan mewn chwaraeon – a gwneud hynny mewn amgylchedd diogel. 

Mae’n ffaith drist bod rhai pobl ifanc ac oedolion mewn perygl wedi cael eu cam-drin a/neu ddioddef o arfer gwael wrth gymryd rhan mewn chwaraeon. Ac wrth gwrs, efallai bod rhai plant neu oedolion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn profi cam-drin y tu allan i chwaraeon – gartref neu yn y gymuned ehangach.

Mae cynnydd sylweddol wedi cael ei wneud gyda diogelu plant ac oedolion mewn perygl ond ni allwn orffwys ar ein rhwyfau o ran cadw pobl yn ddiogel.

Sut gall sefydliadau chwaraeon helpu i gadw plant yn ddiogel?

Mae hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a swyddogion mewn sefyllfa freintiedig, yn cael cyfle i feithrin perthnasoedd cadarn gyda’r  bobl yn eu gofal ac felly maent mewn lle da i adnabod arwyddion bod plentyn neu oedolyn yn cael ei gam-drin efallai.

Gellir cyflawni hyn drwy fod yn ymwybodol o berygl pobl sy’n cam-drin neu a all gam-drin, bod yn ymwybodol o unrhyw arwyddion sy’n awgrymu bod rhywun yn profi cam-drin efallai, ac ymateb i unrhyw bryderon yn effeithiol.

Dylai sefydliadau chwaraeon gydnabod pwysigrwydd sicrhau bod y gweithdrefnau priodol yn eu lle i amlinellu’r camau priodol i’w rhoi ar waith os bydd pryder. Mae hefyd yn hanfodol sicrhau bod gan sefydliadau bolisïau cynhwysfawr a diweddar gyda chyfarwyddyd ymarferol sy’n hybu lles plant ac oedolion mewn perygl ac yn lleihau unrhyw risgiau y gellir eu hadnabod yn yr amgylchedd chwaraeon.

Diogelu Plant – Yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon

Mae gan chwaraeon yng Nghymru berthnynas agos â’r NSPCC drwy’r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU).

Mae CPSU yn cael ei chomisiynu gan Chwaraeon Cymru i weithredu cyfres o safonau ar gyfer sefydliadau chwaraeon yng Nghymru. Yr enw ar y rhain yw Safonau ar gyfer Diogelu ac Amddiffyn Plant mewn a thrwy Chwaraeon yng Nghymru.

Fel rhan o’r broses o weithio tuag at y safonau, mae CPSU yn gweithio gyda chyrff rheoli a sefydliadau chwaraeon eraill ar agweddau fel polisïau diogelu, cynlluniau gweithredu ar gyfer cyfathrebu â phobl sy’n cymryd rhan yn eu camp, ac addysg a hyfforddiant diogelu.

Mae eu gwefan yn darparu adnoddau fel adnodd hunanasesu diogelu ar gyfer eich sefydliad, canllawiau arfer gorau, fideos, podlediadau, pecynnau adnoddau a gweminarau.

I gael gwybod mwy am sut gall CPSU helpu eich sefydliad, ewch i www.thecpsu.org.uk 

Diogelu Oedolion mewn Perygl – Ymddiriedolaeth Ann Craft

Mae Ymddiriedolaeth Ann Craft yn cael ei chyllido gan Chwaraeon Cymru i gefnogi sefydliadau chwaraeon a gweithgarwch i ddatblygu arfer gorau mewn diogelu oedolion. Gall Ymddiriedolaeth Ann Craft gefnogi sefydliadau chwaraeon drwy ddarparu gwybodaeth, hyfforddiant a chyngor ar bob lefel mewn sefydliad, gan gynnwys y canlynol:

  • Cyfranogwyr ac athletwyr
  • Gwirfoddolwyr a staff
  • Hyfforddwyr a Swyddogion
  • Swyddogion Lles Clwb
  • Swyddogion Diogelu Arweiniol
  • Uwch Reolwyr ac Aelodau Bwrdd

I gael gwybod mwy am sut gall Ymddiriedolaeth Ann Craft helpu eich sefydliad, ewch i https://www.anncrafttrust.org/

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn wasanaeth gan y llywodraeth. Mae wedi cymryd lle’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB). 

Mae’n helpu i atal pobl anaddas rhag gweithio gyda phlant a grwpiau eraill agored i niwed. Mae’n cynnal archwiliadau’r DBS (a elwid gynt yn archwiliadau CRB), sef archwiliadau ar gofnodion troseddol. Mae’n helpu sefydliadau fel clybiau chwaraeon i wneud penderfyniadau recriwtio gwirfoddolwyr diogelach.

Mae mwy o wybodaeth am archwiliadau’r DBS ar gael ar wefan Vibrant Nation.

Neu ewch i wefan Atebion Clwb.

Diogelu mewn Clybiau

Mae gan glybiau ar lawr gwlad, sefydliadau chwaraeon eraill a darparwyr gweithgareddau ddyletswydd i amddiffyn plant a’u cadw’n ddiogel rhag niwed. Mae’r ddyletswydd hon yn golygu llunio polisi amddiffyn plant a phenodi swyddog lles clwb. 

I gael gwybod mwy am beth ddylai clybiau ei wneud i helpu i ddiogelu plant ac i gael gwybodaeth am yr hyfforddiant sydd ar gael, ewch i wefan Atebion Clwb.   

Hwb Diogelu Chwaraeon Cymru

Mae CPSU Cymru wedi uno gydag Ymddiriedolaeth Ann Craft er mwyn creu Hwb Diogelu Chwaraeon Cymru.

Mae’r Hwb yn ceisio sicrhau cynnydd mewn rhannu arferion gorau a dull mwy unedig o ddiogelu plant ac oedolion mewn chwaraeon. Bydd swyddogion yr hwb yn cydweithio’n agos i godi proffil diogelu yn y sector chwaraeon a gydag asiantaethau statudol, gan ddarparu dysgu, hyfforddiant a chefnogaeth a rennir. Gallwch gysylltu â’r Hwb ar 029 2033 4975.

Rhoi gwybod am bryder

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am ddiogelwch a lles plentyn, mae sawl opsiwn ar gael i chi:

-Os ydych chi’n meddwl bod plentyn neu oedolyn mewn perygl brys a mawr o gam-drin, cysylltwch â’r heddlu ar 999.

-Os nad oes unrhyw berygl brys ac os ydych chi’n ansicr ynghylch gyda phwy ddylech chi siarad, ewch am sgwrs gyda swyddog lles/diogelu plant eich clwb neu eich sefydliad, neu ffoniwch yr NSPCC ar 0808 800 5000 am gyngor ar unwaith. 

Am fwy o wybodaeth am roi gwybod am bryder neu ddigwyddiad, ewch i wefan Atebion Clwb