Skip to main content

Y Cyfarwyddyd ar gyfer Cynhwysiant Trawsryweddol mewn Chwaraeon Domestig

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Y Cyfarwyddyd ar gyfer Cynhwysiant Trawsryweddol mewn Chwaraeon Domestig

Mae'r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru yn arwain y gwaith rydyn ni'n ei wneud, gan greu cenedl lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes. Rydyn ni eisiau i chwaraeon fod yn lle y gall pawb fod yn nhw eu hunain, lle gall pawb gymryd rhan a lle mae pawb yn cael eu trin â charedigrwydd, urddas a pharch.

Mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â'r 4 Cyngor Chwaraeon arall sy'n gyfrifol am gefnogi a buddsoddi mewn chwaraeon ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i ddatblygu cyfarwyddyd newydd a fydd yn cefnogi cynnwys pobl drawsryweddol mewn chwaraeon domestig, gan gydnabod bod y cyfarwyddyd presennol o 2013 wedi dyddio ac nad oedd bellach yn addas at y diben.

Gwnaethom hefyd gydnabod bod chwaraeon ar bob lefel angen cyngor a chefnogaeth fwy ymarferol yn y maes hwn er mwyn gallu cynyddu'r cyfleoedd ar gyfer cynhwysiant a hygyrchedd.

Rhyddhawyd y Cyfarwyddyd ar gyfer Cynhwysiant Trawsryweddol mewn Chwaraeon Domestig 2021 ar 30ain Medi 2021.

Nod y gwaith hwn yn y pen draw yw cefnogi ein partneriaid yn well i ddeall anghenion a heriau cyfredol yn y maes hwn a sicrhau y gall chwaraeon wneud penderfyniadau gwybodus wrth geisio dod mor gynhwysol â phosibl.

Mae ein hargymhellion yn annog Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol i feddwl mewn ffyrdd arloesol a chreadigol i sicrhau nad oes neb yn cael ei hepgor.

Rydym eisiau i’r cyfarwyddyd hwn agor, yn hytrach na chau cyfleoedd i bawb gymryd rhan a mwynhau chwaraeon.

Edrychwch ar y cyfarwyddyd a'r ddogfennaeth ategol yma (Mae’r dolenni at y wefan allanol).

Edrychwch ar y cyfarwyddyd a'r ddogfennaeth ategol yma (Mae’r dolenni at y wefan allanol).