Pwy all wneud cais am y Gist Gymunedol?

Mae’r cynllun grantiau’n agored i unrhyw grŵp sydd â chyfrif (cyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw’r sefydliad. Mae’n bur debyg y byddwch yn un o’r canlynol:

  • Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon
  • Clwb Ieuenctid
  • Grŵp Cymunedol

Sylwer y bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth i ddangos bod gan eich sefydliad gyfrif dilys yn ei enw. Gall methu gwneud hynny arwain at oedi gydag asesu eich cais.

Pwy sydd ddim yn cael gwneud cais?

Ysgolion cynradd / uwchradd sy’n trefnu gweithgareddau i ddisgyblion

  • Aelodau unigol o’r cyhoedd
  • Awdurdodau Lleol
  • Sefydliadau y mae eu prosiect arfaethedig wedi dechrau eisoes.

Sut i wneud cais am y Gist Gymunedol?

Gallwch ymgeisio ar-lein yma.. Cyn ymgeisio, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein nodiadau cyfarwyddyd fel eich bod yn gwybod pa wybodaeth y bydd arnoch ei hangen er mwyn gwneud eich cais. Hefyd rydyn ni’n esbonio sut i wneud cais am grant gan ddefnyddio Porthol Grantiau Chwaraeon Cymru.

 

Hefyd rydyn ni wedi datblygu  fideos ‘Sut i’ dwyieithog i’ch helpu chi drwy’r broses ymgeisio. Mae’r rhain i’w gweld ar sianel YouTube Chwaraeon Cymru.

Yn olaf, i weld a yw eich porwr rhyngrwyd presennol yn gallu defnyddio ein system Ymgeisio am Grantiau ar-lein, cliciwch yma i weld a yw eich porwr yn addas.

Grant Chwaraeon Cymru – Telerau ac Amodau

Cyn i chi wneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru, dylech ddarllen copi o'n Telerau ac Amodau.

Chwaraeon Risg Uchel

Chwaraeon Risg Uchel Sylwer bod rhai chwaraeon risg uchel lle mae'n rhaid i'r sefydliad sy'n ymgeisio fod yn aelod o'i Gorff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol perthnasol cyn gwneud cais am grant.               

 

Sut penderfynir ynghylch ceisiadau?

Mae’r Gist Gymunedol yn cael ei chynnal mewn partneriaeth â’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru.

Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais ar-lein, bydd yn cael ei anfon ymlaen yn awtomatig i’r Awdurdod Lleol a nodwyd ar eich ffurflen.

Ym mhob Awdurdod Lleol, bydd panel o bobl leol yn ystyried y ceisiadau.

Pryd byddaf yn gwybod a ydw i wedi bod yn llwyddiannus?

Ar ôl i’ch ffurflen gais gael ei chyflwyno, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ei chynnydd ar e-bost.

Rhagor o help

Os ydych chi eisiau unrhyw help, cysylltwch â naill ai’r Tîm Datblygu Chwaraeon yn eich Awdurdod Lleol neu eich ;Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol. .

Grantiau ychwanegol i Chwaraeon Cymunedol

Grantiau Datblygu

Mae grantiau’n amrywio o £1501 a hyd at £25,000 ar gael i helpu prosiectau fel eich un chi i ryddhau manteision chwaraeon a chyfrannu at y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon.

Darllen Mwy