Dywedodd Joan Targett, Ysgrifennydd y Clwb yng Nghlwb Bowlio Garndiffaith:

“Fe hoffai Clwb Bowlio Garndiffaith ddiolch i Chwaraeon Cymru am y grant diweddar o £2,000. Mae’r grant wedi cael ei ddefnyddio i dalu am symud coeden oedd wedi mynd yn beryglus pan gawsom ni stormydd drwg yn ddiweddar, a hefyd i atgyweirio ffens sydd wedi difrodi. Bydd y gweddill yn cael ei ddefnyddio i newid ffos rwber mewnlenwi oherwydd fe gollwyd llawer ohoni yn ystod yr un stormydd.”

Ac meddai Mike Watkins o Glwb Golff Pontypridd:

“Ar ddechrau pandemig y Coronafeirws, nid oedd sefyllfa ariannol Clwb Golff Pontypridd yn gadarn iawn. Roedd y tywydd drwg cyson a gafwyd cyn y pandemig wedi effeithio ar incwm y clwb oherwydd gostyngiad difrifol mewn incwm o adeilad y clwb ac o’r cwrs golff. Fe wnaeth y cyfyngiadau a orfodwyd gan y pandemig waethygu’r problemau hyn gyda’r ffrwd incwm, gyda chau llwyr ar y clwb i ddechrau, ac wedyn y cwrs. 

“Penderfynodd y clwb bod posib stopio defnyddio’r clwb a rhoi’r staff ar ffyrlo, ond nid oedd yr un peth yn ddoeth ar gyfer y cwrs a staff y lawntiau, oherwydd pan fyddai’r sefyllfa’n gwella a golff yn ailddechrau, ni fyddai posib chwarae ar y cwrs. 

“Cafodd y cais i Chwaraeon Cymru ar gyfer y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng ei dargedu i ddarparu cyllid i ddiwallu anghenion cynnal a chadw’r cwrs golff yn ystod y cyfnod arbennig yma. Roedd y grant ddaeth i mewn ar ddechrau mis Mai yn galluogi’r clwb i sicrhau deunyddiau lawnt gan ei gyflenwyr ar unwaith, ac wedyn llogi offer arbenigol ar gyfer awyriad y lawnt golff a hefyd i wneud gwaith cynnal a chadw arbenigol ar beiriannau’r clwb. 

“Er nad oedden nhw wedi llwyddo i gadw at eu hamserlen arfaethedig, gyda chefnogaeth y grant, a’r tywydd da ym mis Mai, llwyddodd y staff i wneud iawn am yr amser a gollwyd a chwblhau’r holl waith roedden nhw wedi’i gynllunio. Roedd hynny’n golygu bod Clwb Golff Pontypridd ar gael ar gyfer chwarae pan gafodd golff ailddechrau ym mis Mai. 

“Heb y grant byddai wedi bod yn amhosib cadw’r cwrs mewn cyflwr derbyniol ar gyfer ailddechrau chwarae golff arno. Mae mwyafrif helaeth aelodau’r clwb yn byw yn lleol ac maen nhw wedi dychwelyd i chwarae golff ar ôl i’r gamp gael ailddechrau. Er bod y clwb wedi colli aelodau am nad oedd y cwrs ar gael o ganlyniad i dywydd gwlyb iawn i ddechrau ac wedyn y pandemig, mae’r newyddion am gyflwr gwych y cwrs ar ôl ei gau wedi cael ei rannu’n lleol ac wedi denu aelodau newydd. Mae’n hynod braf bod proffil oedran yr aelodau newydd wedi ffafrio’r grŵp o oedolion ifanc – gwaed newydd y mae’r clwb ei angen.”

Mae mwy o wybodaeth am y meini prawf cymhwysedd, a chwestiynau ac atebion, ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru yma.

Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau ac ymholiadau i emergencyrelief@sport.wales

Newyddion Diweddaraf

Dan Jervis yn gosod amser byd newydd wrth i nofwyr ddychwelyd i’r pwll

Mae Dan Jervis wedi cael ei ganmol am y ffordd mae wedi dychwelyd mewn cyflwr mor dda i’r pwll ond mae…

Darllen Mwy

"MAE'N ACHUBIAETH" MEDDAI CLWB CYMUNEDOL

Mae clwb pêl droed sydd wedi bod yn gwneud ei ran dros ei gymuned leol drwy gydol argyfwng Covid-19…

Darllen Mwy

Pont-y-pŵl Unedig – O olau cannwyll i ddyfodol disglair

Mae clwb rygbi Pont-y-pŵl Unedig wedi cael cipolwg ar y dyfodol yn eu cartref ar y Maes Coffa – ac mae'n…

Darllen Mwy