Skip to main content

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Mae Grantiau Arbed Ynni Chwaraeon Cymru yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Mae Academi Calzaghe yn Nhrecelyn, sy’n cael ei rhedeg gan y teulu, ymhlith y 79 o glybiau chwaraeon sydd wedi gwneud cais llwyddiannus i Chwaraeon Cymru am Grant Arbed Ynni hyd at £25,000 y llynedd i wneud ei chyfleusterau’n fwy effeithlon o ran ynni.

Drwy osod paneli solar yn eu lle ac uwchraddio ei inswleiddiad, bydd Academi Calzaghe yn arbed miloedd o bunnoedd ar ei biliau ynni am flynyddoedd i ddod, gan ddarparu mwy o sefydlogrwydd ariannol i barhau â gwaddol Joe yn ei dref enedigol.

Dywedodd Joe: “Rydyn ni wedi hyfforddi llawer o bencampwyr, ond y dyddiau yma rydyn ni’n canolbwyntio ar gefnogi amaturiaid ac ieuenctid lleol. Roedd bocsio’n bopeth i mi fel plentyn. Fe gefais i amser caled yn yr ysgol, fe gefais i fy mwlio ac roeddwn i’n eithaf mewnblyg. Roedd dod i gampfa’n rhoi hunan-werth i mi, a dyna beth rydyn ni i gyd eisiau – darparu rhywle i blant gael hwyl, cadw’n heini a theimlo’n dda amdanyn nhw eu hunain.

“Bydd y grant gan Chwaraeon Cymru wir yn ein helpu ni i leihau’r gost o redeg y gampfa ac yn rhoi gwell amgylchedd i’r plant hyfforddi ynddo.”

Joe Calzaghe gydag aelodau ifanc yn Academi Calzaghe.
Bydd y grant gan Chwaraeon Cymru wir yn ein helpu ni i leihau’r gost o redeg y gampfa ac yn rhoi gwell amgylchedd i’r plant hyfforddi ynddo.
Joe Calzaghe

Mae’r ceisiadau ar gyfer y rownd eleni o Grantiau Arbed Ynni ar agor bellach, a gall clybiau wneud cais am grant hyd at uchafswm o £25,000.

Yn ogystal â phaneli solar ac uwchraddio insiwleiddiad, mae’r mesurau arbed ynni eraill y gallai clybiau ystyried gwneud cais amdanyn nhw’n cynnwys gosod goleuadau LED ynni effeithlon a synwyryddion symud yn eu lle, gwella systemau gwresogi a dŵr poeth, yn ogystal â ffynonellau dŵr cynaliadwy.

Bydd oedran a’r defnydd o’r cyfleuster chwaraeon yn pennu'r arbedion posibl. Po hynaf ydi’r adeilad, mae mwy o siawns o wneud arbedion ynni a fydd yn arwain at arbedion sylweddol.

Yn yr un modd, mae clwb neu bafiliwn sydd ar agor ac yn defnyddio nwy a thrydan bob dydd o'r wythnos yn naturiol yn mynd i fod â mwy o botensial ar gyfer effeithlonrwydd ynni na chyfleuster sydd ond yn cael ei ddefnyddio unwaith neu ddwywaith yr wythnos.

Dywedodd Brian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru: “Bydd clybiau sy’n llwyddiannus gyda’u ceisiadau nid yn unig yn elwa o filiau cyfleustodau rhatach fel eu bod yn gallu dod yn fwy cynaliadwy yn ariannol ond, yr un mor bwysig, byddant hefyd yn gwneud eu rhan dros yr amgylchedd drwy leihau ôl troed carbon chwaraeon yng Nghymru.

“Mae gennym ni £1.5m ar gael i’w ddyfarnu drwy’r grantiau hyn, gan ddefnyddio cyllid sydd wedi’i neilltuo i Chwaraeon Cymru gan Lywodraeth Cymru. Rydyn ni’n hyderus y bydd yr elw ar ein buddsoddiad sawl gwaith yn fwy na hynny o ran yr arbedion ariannol cyffredinol sy’n cael eu cynhyrchu i glybiau, gan eu helpu i gadw cost chwaraeon mor isel â phosibl i gyfranogwyr.”

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol, Lesley Griffiths: “Mae gan glybiau chwaraeon ledled Cymru rôl hanfodol i’w chwarae o ran dod â phobl at ei gilydd, eu helpu i gadw’n actif a gwasanaethu eu cymunedau. Rydyn ni eisoes wedi gweld pa mor bwysig y mae Grantiau Arbed Ynni Chwaraeon Cymru wedi bod o ran helpu clybiau i ymdopi â heriau costau cynyddol ac rydw i’n falch y bydd cyllid Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi’r fenter hon.”

Dysgwch sut gall eich clwb chwaraeon wneud cais am Grant Arbed Ynni. Bydd y ffenestr ymgeisio yn cau ar ddydd Mercher 26 Mehefin.

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod?

Darllen Mwy