Skip to main content

Cyfle partneriaeth cyffrous i wella enw da Plas Menai fel y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cyfle partneriaeth cyffrous i wella enw da Plas Menai fel y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol

Mae Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru ym Mhlas Menai, yn ystod y 39 mlynedd diwethaf, wedi creu enw da iddi’i hun am ddarparu anturiaethau awyr agored o'r radd flaenaf ar gyfer pob oedran. 

Yn 2021, ar ôl cyfnod o adolygu, cytunodd Bwrdd Chwaraeon Cymru y byddai datblygu partneriaeth gyda sefydliad priodol yn helpu i sicrhau bod Plas Menai yn gallu gwneud y gorau o'i botensial am flynyddoedd i ddod.

Hwylio ar Afon Menai

 

Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo yn ystod y deuddeg mis diwethaf ac mae Chwaraeon Cymru bellach mewn sefyllfa i lansio'r chwilio yn ffurfiol am bartner newydd gyda'r bwriad o ddechrau'r bartneriaeth erbyn mis Ionawr 2023. Mae natur bwrpasol y cyfle partneriaeth yn gosod tri pheth creiddiol yn rhan ohono:

  • partneriaeth arloesol gyda diwylliant a gwerthoedd sy’n cyd-fynd
  • diogelu a hyrwyddo lles a datblygiad staff;
  • gwybodaeth a dealltwriaeth am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghym

Dywedodd Graham Williams, Cyfarwyddwr Chwaraeon Cymru: "Mae Plas Menai wedi cael effaith gadarnhaol ar niferoedd enfawr o bobl dros nifer o flynyddoedd ac mae ganddo rôl hanfodol i'w chwarae wrth drawsnewid Cymru yn genedl actif. Ein nod ni yw sicrhau bod gan y ganolfan ddyfodol cynaliadwy yn yr hirdymor, gan ddarparu mwy o gyfleoedd i bobl fwynhau’r cyfleuster pwysig yn ei leoliad rhagorol. Rydym yn credu, drwy weithio mewn partneriaeth â sefydliad arloesol ac uchelgeisiol, sy’n angerddol am yr effaith y gall gweithgareddau antur awyr agored ei chael, y gall Plas Menai barhau i fynd o nerth i nerth.

"Rydym yn awyddus i sefydlu partneriaeth gyda sefydliad sy'n cyd-fynd â'n diwylliant a'n gwerthoedd, sy’n darparu sgiliau ategol y mae eu gwir angen ac a fydd yn ein helpu i wella enw da ac effaith Plas Menai. Mae hwn yn gyfle unigryw a chyffrous i wneud byd o wahaniaeth a byddwn yn annog unrhyw sefydliadau sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni i gofrestru eu diddordeb."

Er mai datblygu partneriaeth fydd y flaenoriaeth yn ystod y misoedd nesaf, mae prosiectau allweddol eraill eisoes ar y gweill i gefnogi dyfodol cynaliadwy hirdymor Plas Menai. O ganlyniad i fuddsoddiad helaeth gan Lywodraeth Cymru, mae'r Ganolfan ar gau dros dro ar hyn o bryd (gyda’r nod o ailagor ym mis Ebrill 2022) tra mae gwaith i osod system wresogi carbon effeithlon newydd ar y gweill, ynghyd â gwaith atgyweirio ac uwchraddio'r system awyru. Mae'r ganolfan yn arwain drwy esiampl wrth leihau allyriadau carbon a chefnogi'r symud tuag at y sector cyhoeddus cyfan yn dod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Dylai unrhyw sefydliadau sydd â diddordeb mewn cael gwybod mwy am y cyfle gofrestru eu diddordeb ar GwerthwchiGymru a darllen drwy'r wybodaeth sydd wedi’i darparu.

Newyddion Diweddaraf

Cyllid yn gwneud ei farc ar lwybr y Baton

Bydd ymweliadau â chlybiau chwaraeon sydd wedi elwa o gyllid Chwaraeon Cymru ar hyd llwybr Taith Gyfnewid…

Darllen Mwy

Cefnogaeth athletwyr Tîm Cymru i'r Arolwg Chwaraeon Ysgol

Mae athletwyr Tîm Cymru wedi cymryd seibiant o'u gwaith paratoi ar gyfer Gemau'r Gymanwlad i annog pobl…

Darllen Mwy

Qatar 2022: "Rydyn ni’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf" - Rob Page

Mae Rob Page yn credu ei fod wedi gweld y dyfodol i genhedlaeth ifanc sy’n gwisgo hetiau bwced sy’n…

Darllen Mwy