Skip to main content

Eleanor Ower: Dod yn Arweinydd Cynhwysol

Yn Chwaraeon Cymru, rydyn ni wedi buddsoddi mewn rhaglenni arweinyddiaeth ar gyfer ein partneriaid ers blynyddoedd lawer i helpu pobl i fod y gorau y gallant fod ac i gael y gorau gan eraill.

Ond, eleni, rydyn ni wedi penderfynu gwneud pethau'n wahanol. Bydd y rhaglen hon yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth gynhwysol.

Fe wnaethom, wrth gwrs, ystyried y dylai sgiliau arwain cynhwysol fod yn rhan o raglen ehangach yn unig ond, yn y diwedd, fe wnaethom benderfynu y gallai newid y ffordd o feddwl a’r ddealltwriaeth o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant newid y gêm yn y byd chwaraeon yng Nghymru. Felly beth am fynd amdani.

Ni fydd yn dasg hawdd i'r 15 ymgeisydd. Yn dod o bartneriaid fel Cyrff Rheoli Cenedlaethol, Awdurdodau Lleol a phartneriaid cenedlaethol ehangach, bydd yr ymgeiswyr yn cael eu herio ynghylch y canlynol:

  • Sut maen nhw'n gweld cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?
  • Sut maen nhw wedi ymddwyn o'r blaen tuag at eraill?
  • Ydyn nhw wedi gwneud penderfyniadau gyda rhagfarn ymwybodol neu anymwybodol? A fyddent yn gwneud penderfyniadau gwahanol nawr?

Mae'r broses yn debygol o fod yn feichus a bydd gofyn i’r ymgeiswyr fod yn gwbl onest gyda hwy eu hunain ond mewn gofod sy'n ddiogel. Dan arweiniad AKD Solutions, byddwn yn dod ag arbenigwyr i mewn ar gyfer trafodaethau manwl.

 

Rydw i'n teimlo'n angerddol iawn am y rhaglen oherwydd rydw i fy hun yn aml wedi meddwl tybed a allwn i fod wedi gwneud mwy drwy gydol fy ngyrfa i sicrhau bod chwaraeon ar gael i bawb.

Rydw i’n cofio fy swydd gyntaf ar ôl dod o'r brifysgol fel Swyddog Chwaraeon Cymunedol. Roedd ym Maendy, Casnewydd - ardal ddifreintiedig gyda chanran uchel o bobl o gefndir ethnig amrywiol. Roeddwn i'n dod o Drecelyn - ardal y byddech chi'n ei disgrifio fel ardal o bobl wyn yn bennaf, heb fawr o amrywiaeth yn y boblogaeth. Roedd yn wahanol iawn i ble roeddwn i'n gweithio, ac eto yno roeddwn i, yn gwneud penderfyniadau a oedd yn effeithio ar gymuned nad oeddwn i'n gwybod fawr ddim amdani.

Wrth edrych yn ôl, tybed wnes i weithredu yn y ffordd iawn. Wnes i ofyn digon o gwestiynau a rhoi amser i ddysgu? Rydyn ni'n defnyddio'r term “anodd eu cyrraedd” wrth siarad am amrywiaeth o gymunedau nad ydyn nhw'n cymryd rhan yn ein rhaglenni ni. Ond ai ni, y sefydliadau, sy'n anodd eu cyrraedd ac yn anhygyrch?

Yn sicr, nid yw'r rhaglen hon yn ymwneud â chael yr holl atebion. Ond bydd yn annog arweinwyr yn y byd chwaraeon yng Nghymru i bwyso am oedi, stopio a meddwl. Sut mae dysgu mwy? Oes angen i mi newid y ffordd rydw i'n ymddwyn?

Y nod yw dechrau dylanwadu ar arweinwyr yn y sector. Yn ei dro, gobeithiwn y bydd yn cael sgil-effaith o ran recriwtio. Oherwydd i wneud chwaraeon yng Nghymru yn wirioneddol wych, o lawr gwlad i lefel elitaidd, mae angen cyfoeth o wahanol ddiwylliannau, gwahanol gefndiroedd, gwahanol safbwyntiau a syniadau. Ac mae hynny'n golygu bod angen i bobl fod yn cynnal chwaraeon o bob math o wahanol safbwyntiau, gyda phrofiad byw gwahanol.

Rydyn ni hefyd yn gobeithio y bydd arweinwyr yn dechrau meddwl yn wahanol, gan edrych drwy lens amrywiaeth, i'w helpu i wneud penderfyniadau a fydd yn annog mwy o bobl, beth bynnag fo'u cefndir, i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â'r criw nesaf o arweinwyr a heb os, byddwn yn dysgu llawer oddi wrth ein gilydd. Dim ond 15 lle sydd ar y cwrs ac mae’r ffenestr ymgeisio yn cau ar 12 Tachwedd felly os ydych chi'n meddwl y gallwch chi wynebu’r her, cofiwch wneud cais.

Newyddion Diweddaraf

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod?

Darllen Mwy

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy