Skip to main content

Lansio hwb adnoddau newydd i helpu chwaraeon yng Nghymru i leihau eu heffaith amgylcheddol

Mae hwb adnoddau ar-lein newydd wedi cael ei greu i helpu clybiau a sefydliadau chwaraeon a gweithgareddau corfforol eraill i leihau eu heffaith amgylcheddol.

Mae Chwaraeon Cymru, fel rhan o’r Sport Environment and Climate Coalition (SECC),wedi helpu i ddatblygu ‘siop un stop’ o adnoddau allweddol i gefnogi sector chwaraeon y DU gyda’i gynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae Hwb Adnoddau SECC, sydd ar gael yn y Gymraeg hefyd, yn cynnwys fideos, erthyglau a chanllawiau i gefnogi clybiau a sefydliadau ledled Cymru a’r DU, ble bynnag maen nhw ar eu siwrnai gynaliadwyedd.

Gall y rhai yn y byd chwaraeon sydd eisiau cymryd camau cadarnhaol ddefnyddio'r adnodd ar-lein yma i ymgysylltu â materion cynaliadwyedd a chreu newid ystyrlon. Gallwch ddysgu sut i ddechrau sgwrs am yr hinsawdd yn eich clwb, mesur ôl troed carbon eich sefydliad, a deall graddfa’r her i chwaraeon a’r rôl y gallwch ei chwarae wrth fynd i’r afael â’r materion hyn.

Dywedodd Emma Wilkins, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Busnes yn Chwaraeon Cymru: “Mae’n bwysig ein bod ni, fel sector chwaraeon yng Nghymru, yn gallu chwarae ein rhan yn nod Llywodraeth Cymru i gyflawni Sero Net erbyn 2030. Rydyn ni eisiau darparu i glybiau, lleoliadau a sefydliadau chwaraeon yng Nghymru yr adnoddau i wneud newid cynaliadwy a bydd Hwb Adnoddau SECC yn darparu hynny.

“Ar ôl lansio ein Cynllun Cynaliadwyedd Amgylcheddol, sy’n dangos ein hymrwymiad ni i newid ein hymddygiad, mae’n gyffrous gallu rhannu’r hwb adnoddau yma gyda’n clybiau a’n partneriaid ni yng Nghymru er mwyn galluogi’r sector i leihau ei effaith amgylcheddol.”

Mae SECC yn gweithio i ffrwyno adnoddau cyfunol y sector i helpu i leihau effaith amgylcheddol chwaraeon, hamdden a gweithgarwch corfforol a chyfrannu at bontio’r DU i sero net.

Dywedodd llefarydd ar ran SECC, “Mae’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth yn ei gwneud yn ofynnol i bob rhan o’n cymdeithas ni ddeall eu heffeithiau amgylcheddol, gan gynnwys chwaraeon. Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn arwain at lefelau cynyddol o darfu ar lefel broffesiynol ac ar lawr gwlad. Mae lansio’r hwb adnoddau yma’n dangos ymrwymiad parhaus y sector i weithredu’n gadarnhaol dros yr hinsawdd a diogelu ein planed ni ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy