Skip to main content

Sut mae ariannu torfol wedi helpu Clwb Dyffryn Boxing i godi £20,000 i drwsio ei gampfa?

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Sut mae ariannu torfol wedi helpu Clwb Dyffryn Boxing i godi £20,000 i drwsio ei gampfa?

Er gwaethaf ei hanes balch ers 58 mlynedd, roedd Clwb Bocsio Amatur Dyffryn ym Mae Colwyn mewn sefyllfa ddifrifol ac roedd difäwr angen gwaith adnewyddu arno. Roedd hynny cyn iddo gychwyn ar ei daith cyllido torfol gyda Chwaraeon Cymru.

Roedd y bagiau dyrnu wedi malu, y to yn gollwng, a’r gwaith trydanol wedi'i ddifrodi, oedd yn gadael y clwb mewn sefyllfa lle’r oedd yn ei chael hi'n anodd annog aelodau newydd i ddod drwy'r drws. Ond fe wrthododd roi’r ffidil yn y to ac mae wedi llwyddo i godi dros £20,000 i ailwampio ei gyfleusterau diolch i'w ymdrechion cyllido torfol ei hun a Chronfa Lle i Chwaraeon Chwaraeon Cymru.

Beth yw cyllido torfol a 'Lle i Chwaraeon? 

Mewn partneriaeth â Crowdfunder, ‘Lle i Chwaraeon' yw cronfa Chwaraeon Cymru, sy'n helpu clybiau cymunedol i godi arian er mwyn cael cyfleusterau 'oddi ar y cae'. Mae clybiau neu sefydliadau'n cysylltu â'r gymuned leol i godi arian drwy ddull cyllido torfol. Pan gyrhaeddir targed, mae Chwaraeon Cymru yn addo canran o'r cyfanswm mewn cyllid cyfatebol. 

Pan fydd pobl yn addo arian i gefnogi eich achos, gallant gael gwobr am eu rhodd. Trwy Crowdfunder, gallwch gynnig cymhellion fel bod rhoddwyr yn cael rhywbeth bach yn gyfnewid am eu cefnogaeth.

Beth oedd Chwaraeon Cymru yn ei hoffi am brosiect Dyffryn ABC?

Nododd Dyffryn ABC yn glir yn ei gais ei fod am i'w glwb ddarparu amgylchedd cynhwysol a fforddiadwy sy'n adlewyrchu cymuned amrywiol Bae Colwyn.

Byddai'r arian yn helpu Dyffryn ABC i barhau i ddarparu lleoliad o'r ansawdd uchaf ar gyfer ei aelodau presennol, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn blant a phobl ifanc yn eu harddegau. Ond amlinellodd hefyd ei uchelgeisiau i annog mwy o fenywod a merched i focsio. 

Mae pobl Bae Colwyn wedi elwa o focsio yn Nyffryn ABC ers bron i 60 mlynedd. Er mwyn i fwy fyth o aelodau'r gymuned leol elwa o'r clwb, roedd adnewyddu'r gampfa yn hanfodol.

Sut y bu cais 'Lle i Chwaraeon' Dyffryn ABC yn llwyddiannus?

Ar ôl cysylltu â Chwaraeon Cymru i drafod ei gynlluniau, fe osododd Dyffryn ABC darged i'w hun i godi £10,000, a chytunwyd petai'r swm hwnnw'n cael ei sicrhau yna byddai Chwaraeon Cymru yn rhoi £10,000 ychwanegol o arian cyfatebol tuag at y prosiect drwy 'Lle i Chwaraeon’.

Y gymuned leol oedd wrth wraidd y prosiect mewn gwirionedd, a wnaeth helpu'r clwb i godi £11,000 - gan chwalu ei darged ac ennill yr arian cyfatebol 'Lle i Chwaraeon' gan Chwaraeon Cymru. 

Rhoddodd Wes Jones, Prif Hyfforddwr Dyffryn ABC, gyngor ar sut y bu prosiect cyllido torfol y Clwb yn llwyddiannus:

  • Hyrwyddo gyda fideo - Roedd cael fideo fel rhan o'r cais yn helpu Dyffryn ABC i hyrwyddo ei brosiect. Mae'n ffordd wahanol o arddangos sut y gall yr arian helpu'r clwb i gyflawni ei nodau. Ddim yn siŵr sut i wneud fideo? Efallai y gall rhai o aelodau iau eich clwb eich helpu i lunio TikTok neu Reel Instagram.
  • Holi busnesau lleol - Roedd pysgodyn a sglodion am hanner pris a mynediad am ddim i glwb nos yn Llandudno ymysg y gwobrau roedd busnesau lleol yn eu cynnig fel cymhellion i bobl addo rhoddion. 
  • Cynnig eich cymhellion eich hun – Nid dim ond dibynnu ar eraill, cynigiodd Dyffryn ABC becynnau hyfforddi un-i-un arbennig a mynediad am ddim i ddosbarth fel gwobrau eraill yr oedd modd eu hennill yn gyfnewid am roddion. Ffordd wych o roi blas i aelodau posib o'r hyn y gall eich clwb ei gynnig!
  • Cynnwys aelodau eich clwb – Chwaraeodd aelodau'r Clwb eu rhan eu hunain yn yr ymdrechion codi arian drwy gynnal taith noddedig i fyny’r Wyddfa. Fe wnaethon nhw lusgo eu rhieni a’u ffrindiau i fyny hyd yn oed! 
  • Ewch amdani! - Mae'n broses hawdd a bydd pobl yn eich cefnogi chi ym mha bynnag ardal leol rydych chi. 

Ar beth wariodd Dyffryn Boxing ei arian?

Gyda difrod dŵr yn achosi hafoc ar draws y gampfa, prif flaenoriaeth y clwb oedd atgyweirio’r to. Ar ôl gwneud hyn, aethpwyd ymlaen i ail-blastro waliau oedd wedi'u difrodi, gan ddisodli ffenestri hen ffasiwn ac ailweirio’r holl adeilad. 

Tra’r oedd y gampfa yn cael ei hadnewyddu, roedd gwaith uwchraddio hefyd yn digwydd yn yr ystafelloedd newid a'r toiledau. Diolch i gefnogaeth wych gan ei gymuned leol, busnesau, a chyllid Chwaraeon Cymru, gall y clwb edrych ymlaen at flynyddoedd lawer mwy o lwyddiant, yn ogystal â denu mwy o aelodau.

Sut mae dechrau ymgyrch cyllido torfol?

Dyma ein canllaw ar sut mae manteisio i'r eithaf ar gyllido torfol drwy ein cronfa 'Lle i Chwaraeon'. Mae llawer o gefnogaeth i'ch helpu ar eich taith cyllido torfol.

Beth sy'n eich rhwystro? Rhowch gynnig arni.

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy