Skip to main content

Lle i Chwaraeon Crowdfunder: sut gall helpu clybiau chwaraeon lleol yng Nghymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Lle i Chwaraeon Crowdfunder: sut gall helpu clybiau chwaraeon lleol yng Nghymru

Lle i Chwaraeon a Chyllido Torfol – beth mae’n ei olygu? Sut gall helpu fy nghlwb chwaraeon i yng Nghymru? Sut mae dechrau arni?

Peidiwch â phoeni! Rydych chi wedi dod i'r lle iawn os ydych chi eisiau dod o hyd i atebion. Ac i gael yr wybodaeth i gyd gan rywun sydd wedi bod drwy'r broses codi arian, fe fuom ni’n sgwrsio â Chadeirydd Clwb Criced Casnewydd, Mike Knight.

Yn 2022, trodd y clwb at Crowdfunder gan godi bron i £16,000 a derbyn £6,000 mewn cyllid cyfatebol o gronfa Lle i Chwaraeon Chwaraeon Cymru. Roedd mor llwyddiannus fel bod Clwb Criced Casnewydd wedi dod y clwb cyntaf yng Nghymru i gychwyn ar ei ail ymgyrch cyllido torfol.

Beth yw Lle i Chwaraeon?

Mae Chwaraeon Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda Crowdfunder i gefnogi clybiau a gweithgareddau cymunedol i godi arian ar gyfer gwelliannau i gyfleusterau ‘oddi ar y cae’. Os bydd clwb yn cyrraedd ei darged Cyllido Torfol, mae hefyd yn derbyn cyllid cyfatebol gan Chwaraeon Cymru. Oherwydd eich bod yn cymryd rhan mewn Cyllido Torfol, mae pobl yn addo arian i gefnogi eich achos ac, am eu rhodd, fe allant dderbyn gwobr.

Gall y wobr fod yn unrhyw beth o driniaeth am bris is mewn sba gerllaw neu bryd o fwyd am ddim yn y dafarn leol. Holwch eich cymuned fusnes leol i weld beth allant ei gynnig i'ch cefnogi chi. Drwy bartneriaeth Chwaraeon Cymru gyda Crowdfunder, gall eich clwb wella ei gyfleusterau ac mae pawb sy’n addo arian yn derbyn gwobr – mae pawb ar eu hennill! 

Mike, dywedwch wrthym ni am eich ymgyrch Cyllido Torfol gyntaf.

Yn 2022, fe wnaethom ni godi digon o arian i newid rholiwr 23 oed ein caeau ni.           

Mae gennym ni 13 o wahanol dimau – llawer ohonyn nhw i blant – sy’n golygu bod llawer o alw am y wicedi glaswellt. Roedd y rholiwr newydd yn hanfodol ac roedden ni wrth ein bodd yn cyrraedd ein targed Cyllido Torfol mewn dim ond 49 diwrnod. 

Beth yw manteision Lle i Chwaraeon?

Un o’r manteision mawr yw y bydd Chwaraeon Cymru yn darparu cyllid cyfatebol ar gyfer gwelliannau ‘oddi ar y cae’ fel ystafelloedd newid, clybiau, cyfleusterau cegin, raciau beiciau, mynediad i bobl anabl, paneli solar, generaduron, boeleri a ffensys newydd.

Bydd Chwaraeon Cymru yn darparu rhwng 30% a 50% mewn cyllid cyfatebol, hyd at £15,000.

Fel Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC) cofrestredig, roedd Clwb Criced Casnewydd hefyd yn gallu hawlio Rhodd Cymorth a oedd yn £1800 pellach tuag at ein targed.

Sut mae Lle i Chwaraeon a Crowdfunder wedi helpu eich clwb chi i fod yn fwy cynhwysol? 

Fel clwb, rydyn ni’n falch iawn o’n gwaith cynhwysol. Mae gennym ni adran merched a genethod gref, rydyn ni’n cynnal dyddiau blasu criced anabledd ac rydyn ni’n gweithio gyda nifer o glybiau criced sy’n gwasanaethu cymunedau amrywiol fel Teigrod Casnewydd, Maendy, Asiaid Casnewydd, Tyrants Casnewydd a Zalmi Casnewydd.

Mewn gwirionedd, mae 43% o aelodaeth hŷn y clwb a 21% o’r aelodaeth iau yn dod o gymunedau DLlE yn yr ardal.

Bydd ein codi arian yn ein helpu ni i fod yn fwy cynhwysol fyth oherwydd bydd y peiriant torri gwair newydd yn golygu treulio llai o amser yn paratoi’r tir sy’n golygu y gallwn ni gael hyfforddiant tîm ychwanegol ar nos Wener. O ganlyniad, rydyn ni’n bwriadu sefydlu tîm newydd i ferched dan 11 oed.

Oedd gennych chi unrhyw amheuon am Gyllido Torfol ymlaen llaw? 

Oedd! A dweud y gwir, roedden ni’n amheus iawn. Doedden ni ddim eisiau gofyn gormod o’r rhieni yn ein clwb ni gan eu bod nhw eisoes yn talu ffioedd ac yn cefnogi’r clwb mewn cymaint o ffyrdd. Ond fe wnaethon nhw benderfynu cefnogi ein hapêl Cyllido Torfol ni a hwn oedd y penderfyniad gorau erioed! Roedd pawb wir yn ein cefnogi ni ac eisiau i ni gyrraedd ein targed.

Dyn yn siarad â grŵp o bobl mewn cit melyn ar faes criced
Cynhaliodd tîm Super League Pacistan, Peshawar Zalmi, ddigwyddiad yng Nghlwb Criced Casnewydd

Sut ydych chi wedi manteisio i’r eithaf ar Gyllido Torfol?

Rydyn ni wedi cael ein syfrdanu gan y ffordd mae’r gymuned wedi ein cefnogi ni. Ac nid yn unig rydyn ni wedi codi arian hanfodol, ond mae hefyd wedi dod â'r clwb at ei gilydd mewn ffordd nad oedden ni erioed wedi'i ddisgwyl.

Yn sydyn fe ddaeth yr ymgyrch Cyllido Torfol yn destun siarad mawr. Roedd pawb yn gwneud eu rhan – cefnogwyr selog y clwb, rhieni, chwaraewyr a hyd yn oed cyn-chwaraewyr nad ydyn ni wedi’u gweld ers blynyddoedd yn ogystal â’r gwylwyr ar ddyddiau Sadwrn.

Fe aethon ni ati i ddiolch o galon i’r cyfranwyr, gan eu gwahodd nhw i mewn i'r clwb am goffi i ddod i'w hadnabod yn well. Mae hyn wedi ysgogi nifer ohonyn nhw i gymryd mwy o ran yn y clwb drwy wirfoddoli. Mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol i ni mewn sawl ffordd.

Pam ydych chi wedi penderfynu defnyddio Cyllido Torfol eto? 

Rydyn ni wedi gosod targed i ni ein hunain o godi £15,000 fel ein bod ni’n gallu prynu peiriant torri gwair newydd. Mae ein peiriant torri gwair presennol ni’n 15 oed. Mae wedi mynd yn annibynadwy, yn araf ac mae angen ei atgyweirio yn gyson bron. Mae peiriant torri gwair newydd mwy a chyflymach yn hanfodol a bydd hefyd yn gwneud y gwaith o dorri’r gwair yn llawer haws i’n gwirfoddolwyr gweithgar ni.

Fyddwch chi’n gwneud unrhyw beth yn wahanol y tro yma? 

Fe allen ni wneud mwy y tro yma i fynd at fusnesau lleol a chael noddwyr drwy'r ymgyrch Cyllido Torfol, fel ein bod ni’n elwa o Rodd Cymorth a chyllid cyfatebol.

Beth fyddai eich cyngor chi i glybiau chwaraeon yng Nghymru sy'n meddwl am Gyllido Torfol?

  • Rhowch wybodaeth gyson i bobl. Cyn i chi ddechrau arni, gwnewch yn siŵr bod gennych chi fanylion cyswllt pobl fel eich bod yn gallu e-bostio, anfon neges destun neu neges whats app gydag adroddiadau cynnydd cyflym.
  • Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol i ddweud wrth bobl am eich ymgyrch a phan fyddwch chi’n cyrraedd cerrig milltir codi arian.
  • Cofiwch ddiolch i bobl a gwneud i bawb deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi oherwydd mae pob £1 yn cyfrif.
  • Ystyriwch y gwobrau rydych chi’n eu cynnig yn ofalus. Roedd ein rhaglen hyfforddi ni i blant iau dros y gaeaf yn boblogaidd iawn. Fe wnaethon ni benderfynu ei chynnig am bris is, oherwydd nid yn unig y byddai'n gynnig da i rieni ond byddai'r clwb yn elwa o gyllid cyfatebol a Rhodd Cymorth.
  • Os byddwch chi’n gweld bod eich ymgyrch chi wedi mynd braidd yn dawel, cynigiwch wobr newydd a rhowch wybod i bawb.
  • Fe wnaethom ni gynnal ein hymgyrch Cyllido Torfol yn y gaeaf oherwydd bod angen i ni wneud y gwaith cyn yr haf. Ond os gallwch chi, ewch ati i gynnal ymgyrch Cyllido Torfol yn ystod eich tymor prysur ac ystyriwch sut gallwch chi ddefnyddio'ch digwyddiadau a'ch gemau yn eich gwobrau.

Sut mae dechrau arni gydag ymgyrch Cyllido Torfol?

Mae hwn yn ganllaw defnyddiol iawn i Gyllido Torfol i glybiau yng Nghymru ac mae digon o gefnogaeth ar gael i’ch helpu chi ar hyd y daith.   

Ewch amdani! Does gennych chi ddim byw i’w golli! 

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy