Skip to main content

Mae gwobrau Clwb Rygbi Caergybi wedi'u cynllunio i greu ymgyrch cyllido torfol llwyddiannus

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Mae gwobrau Clwb Rygbi Caergybi wedi'u cynllunio i greu ymgyrch cyllido torfol llwyddiannus

Os ydych chi'n ystyried troi at gyllido torfol i godi arian i'ch clwb chwaraeon, mae'n werth bod yn greadigol gyda'r gwobrau rydych chi'n eu cynnig.

Edrychwch ar yr hyn y mae Clwb Rygbi Caergybi wedi'i gyflawni, gan godi mwy na £15,000 i uwchraddio eu hystafelloedd newid, gan gynnwys £6,000 o gronfa ‘Lle i Chwaraeon’ Chwaraeon Cymru. 

Mae cyllido torfol yn ffordd wych o godi arian ar gyfer prosiectau, drwy annog y gymuned leol i'ch cefnogi'n ariannol. 

Pan fydd pobl yn addo arian i gefnogi eich Crowdfunder, gallant gael gwobr am eu rhodd. Gallwch gynnig cymhellion, felly mae rhoddwyr yn cael rhywbeth bach yn ôl.

Mae'n syniad da bod yn greadigol a chysylltu go iawn â'ch cymuned leol. 

Dyma rai o'r gwobrau a gynigiwyd gan Glwb Rygbi Caergybi.

Glanhau traethau lleol 

Yn gyfnewid am rodd o fwy na £50, torchodd tîm y merched eu llewys i dreulio dwy awr yn codi sbwriel ar draeth o ddewis y cefnogwyr. Dewiswyd y wobr hon bedair gwaith a dewiswyd Bae Trearddur ger Caergybi bob tro. 

Dywed Leanne Robinson, Cadeirydd y Clwb: "Dyma'r traeth mwyaf poblogaidd o bell ffordd felly rydyn ni'n gweld cryn dipyn o sbwriel yma. Roedd yn deimlad da gwneud ein rhan i'w gadw'n lân.”

Gwirfoddoli mewn prosiect cymunedol lleol

Roedd tîm y merched yng Nghaergybi hefyd wrth law i gefnogi prosiectau cymunedol, ym mha bynnag ffordd bosib. Gwnaethant gynnig cyfrannu o leiaf 10 awr i brosiect yn gyfnewid am rodd o £100. 

Roeddent yn barod am unrhyw beth, gan sicrhau eu bod ar gael i baentio ac addurno, torri gwair neu chwynnu gwelyau blodau. Ar y diwedd, fe wnaethant roi'r brwsys paent a'r rhawiau o’r neilltu a chodi'r peli rygbi. Gofynnodd grŵp Girl Guiding lleol i gynnal sesiynau ar thema rygbi ar gyfer Rainbows a Brownies. Ac maen nhw am fynd yn ôl a gwneud mwy.

Golchi ceir

Roedd y tîm hefyd yn hapus i faeddu ei ddwylo (neu eu glanhau?) ac yn cynnig golchi car am rodd o £25 neu fwy. Roedd y wobr hon yn eithaf poblogaidd ac fe'i dewiswyd sawl gwaith. 

Cynigion poblogaidd eraill

Roedd y clwb hefyd yn cynnig hetiau a chotiau wedi'u brandio a oedd yn boblogaidd gydag aelodau sydd eisiau cadw'n gynnes y gaeaf hwn. 

A dewisodd llawer o bobl a roddodd i'r achos da neges ddiolch syml ar gyfryngau cymdeithasol fel gwobr.

Mwy o wybodaeth am beth arall y gallwch ei gynnig fel gwobr ar Crowdfunder.

Y merched o Glwb Rygbi Caergybi gyda bagiau bin yn llawn sbwriel ar ôl glanhau traeth
Glanhau traeth llwyddiannus ym Mae Trearddur!

A yw wedi bod yn llwyddiant?

Mae'r clwb wedi cyrraedd ei darged ac mae hynny'n golygu bod Chwaraeon Cymru hefyd wedi camu i'r adwy gyda £6,000 o'n cronfa 'Lle i Chwaraeon'. Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau ar yr ystafelloedd newid newydd ymhen ychydig wythnosau.

O ran cymuned, mae'r cynllun cyllido torfol hefyd wedi bod yn llwyddiant mawr. O lanhau traethau i wirfoddoli mewn diwrnodau hwyliog lleol, mae'r clwb wedi bod yn ddylanwad cadarnhaol iawn yn yr ardal. 

Dywedodd Leanne Robinson, Cadeirydd y Clwb: "Rydyn ni wedi bod wrth ein bodd yn gwneud gwahaniaeth ond mae hefyd wedi ein gwneud ni'n fwy amlwg yn y gymuned. Mae pobl wedi ein gweld ni o gwmpas y lle, yn gwneud pethau da i'r gymuned, ac mae hynny'n helpu gyda recriwtio. Ac rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth y mae ein cymuned wedi’i rhoi"

Beth ddywedodd Chwaraeon Cymru?

Rydyn ni wrth ein bodd â'r ffordd y mae Clwb Rygbi Caergybi yn defnyddio ei ymgyrch cyllido torfol er mwyn gwneud gwaith da yn Ynys Môn. Mae tîm y merched wir wedi torchi eu llewys i lanhau traethau a chyfrannu at brosiectau cymunedol. Da iawn!

Darllenwch ganllaw Crowdfunder ar greu gwobrau.

Beth yw cyllido torfol a 'Lle i Chwaraeon’? 

Mae Cronfa Lle i ChwaraeonChwaraeon Cymru, mewn partneriaeth â Crowdfunder, yn cefnogi clybiau cymunedol i godi arian ar gyfer cyfleusterau 'oddi ar y cae'. Mae clybiau neu sefydliadau'n cysylltu â'r gymuned leol i godi arian drwy ddull cyllido torfol. Pan gyrhaeddir targed, mae Chwaraeon Cymru yn addo canran o'r cyfanswm mewn cyllid cyfatebol. 

Newyddion Diweddaraf

Rownderi yn ffynnu oherwydd y galw am chwaraeon cymdeithasol

Dyma rownderi, y gamp y mae’r rhan fwyaf o bobl wedi ei chwarae fwy na thebyg – a’i mwynhau – ar ryw…

Darllen Mwy

Pum ffordd y gallwn ni gyllido eich clwb rygbi drwy Lle i Chwaraeon

beth am i ni edrych yn ôl ar bum prosiect y mae Chwaraeon Cymru wedi’u cyllido mewn clybiau rygbi drwy…

Darllen Mwy

Sêr Cwpan Rygbi'r Byd Cymru a'u clybiau rygbi cymunedol

Dyma glybiau cymunedol aelodau carfan Cwpan Rygbi'r Byd Cymru sydd wedi cael cefnogaeth y Loteri Genedlaethol.

Darllen Mwy