Skip to main content

Gŵr o Bontypridd y cafodd ei fywyd ei achub gan ei dîm pêl droed nôl yn y gêm

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Gŵr o Bontypridd y cafodd ei fywyd ei achub gan ei dîm pêl droed nôl yn y gêm

Ar ôl i Gymru ddod allan o’u grŵp am yr eildro yn olynol a'r Eidal wedi’u coroni’n bencampwyr Ewro 2020, mae pobl ledled Cymru yn cael eu hysbrydoli i fod nôl yn y gêm fel eu harwyr pêl droed. Gyda’r cyfyngiadau bellach wedi'u codi i ganiatáu chwaraeon tîm, mae un cefnogwr o Church Village yn edrych ymlaen at ailddechrau ymarfer yn dilyn cyflwr a beryglodd ei fywyd y llynedd.

Cafodd Kevin Martin, 58 oed, drawiad sydyn ar y galon ac ataliad ar y galon yn ystod ei gêm bêl droed pump bob ochr wythnosol a chafodd ei ddadebru diolch i ddiffibriliwr y ganolfan a’i gyd-chwaraewyr yn meddwl yn gyflym.

Fel Kevin, dioddefodd Christian Eriksen o Ddenmarc ataliad ar y galon wrth chwarae pêl droed dros ei wlad. Yn yr Ewros eleni, llewygodd Eriksen ar y cae cyn cael ei ddadebru gan ddiffibriliwr, a daeth hyn â’r cyfan yn ôl i Kevin.

Kevin Martin yn chwarae pêl-droed.
Kevin Martin yn chwarae pêl-droed.

 

Yn dilyn cyfnod adfer o wyth mis, mae Kevin, sy'n gweithio fel gweithiwr dosbarthu post, yn dychwelyd i chwaraeon bellach. Yn gefnogwr a chwaraewr brwd, mae Kevin wedi bod yn rhan o dîm pêl droed am fwy na 40 mlynedd.

Mae ein hymchwil yn awgrymu bod mwy na hanner yr oedolion yng Nghymru yn colli'r mathau o weithgarwch yr oeddent yn gallu eu gwneud cyn i'r pandemig ddechrau gyda 22% o bobl dros 55 oed wedi gwneud cryn dipyn yn llai o ymarfer corff drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Felly, rydym wedi lansio ymgyrch #NôlYnYGêm sy'n ceisio helpu pobl i syrthio mewn cariad â chwaraeon ac ymarfer corff eto yr haf yma.

Wrth siarad am ei gêm ddiwethaf gyda Gôl, dywedodd Kevin: “Roeddwn i wedi bod yn chwarae pêl droed pump bob ochr unwaith yr wythnos drwy gydol fy mywyd fel oedolyn fwy neu lai. Y diwrnod penodol hwnnw, roeddwn i'n teimlo ychydig yn swrth ond fe wnes i feddwl mai diffyg traul oedd ar fai. Ychydig cyn hanner amser, fe wnes i lewygu i'r llawr. Mae’n debyg bod y dynion ar y cae wedi dechrau gwneud CPR arnaf i ar unwaith ac wedyn llwyddodd staff Gôl i gael y diffibriliwr ataf i. Fe arbedodd y camau hynny fy mywyd i, ac rydw i'n fythol ddiolchgar. Gyda fy adferiad yn mynd yn dda, rydw i'n fwy cyffrous nag erioed am allu dechrau bod nôl yn y gêm yn araf. ”

Kevin Martin.
Kevin Martin.

 

Er na all ddychwelyd i'w hoff gamp oherwydd ei gyflwr, mae Kevin wedi cael cyngor i fwynhau camp ddigyswllt ac mae wedi ymuno â chlwb tennis ym Mhontypridd sy'n galluogi iddo fod nôl yn ymarfer. 

Wrth drafod y dychwelyd i chwaraeon, dywedodd Sarah Powell, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru: “Rydyn ni wrth ein bodd bod yr Ewros wedi ysbrydoli’r genedl unwaith eto. Yn union fel ein pêl droedwyr gwrywaidd ni, fe all pobl ledled Cymru fod nôl yn y gêm nawr a mwynhau manteision enfawr chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae stori Kevin yn esiampl ysbrydoledig o rywun sy'n dychwelyd i ymarfer corff o fewn ei derfynau ei hun. Yn Chwaraeon Cymru, rydyn ni’n annog pobl ledled Cymru i fod nôl yn y gêm yn eu ffordd eu hunain, boed drwy fod yn rhan o dîm eto, mynd allan ac ailgysylltu â'r gymuned leol, cael y teimlad braf hwnnw ar ôl ymarfer neu ddim ond cael hwyl."

Latest News - Community and Grassroots Sport

Diwrnod Coffi Rhyngwladol – Sut mae coffi yn rhoi hwb i'r byd beicio yng Nghymru

Mae beicwyr yn gwybod ers tro am bŵer coffi i roi’r hwb ychwanegol hwnnw, ond gall manteision paned…

Darllen Mwy

Cyfle i gwrdd â’r enwebeion ysbrydoledig ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire

Mae pedair menyw ysbrydoledig wedi’u henwebu ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire.

Darllen Mwy

Cyllid yn gwneud ei farc ar lwybr y Baton

Bydd ymweliadau â chlybiau chwaraeon sydd wedi elwa o gyllid Chwaraeon Cymru ar hyd llwybr Taith Gyfnewid…

Darllen Mwy