Skip to main content

Arolwg Traciwr Gweithgareddau Cymru 4 - Rhyw

Cyfwelodd Savanta ComRes 1,004 o oedolion (16+ oed) o Gymru ar-lein rhwng 13eg Awst ac 16eg Awst 2021. Pwysolwyd y data i fod yn gynrychioliadol yn ddemograffig o oedolion Cymru yn ôl rhyw, oedran, rhanbarth, gradd gymdeithasol, a'r amcangyfrif o aelwydydd â phlant o dan 16 oed. Mae Savanta ComRes yn aelod o Gyngor Pleidleisio Prydain ac yn cadw at ei reolau.

Cyfranogiad

Roedd dynion yn fwy tebygol na merched o ymarfer y rhan fwyaf (5+) o ddyddiau mewn wythnos, gyda 33% o ddynion yn ymarfer y rhan fwyaf o ddyddiau, o gymharu â 25% o ferched.

Math o weithgarwch corfforol 

 • Roedd merched yn fwy tebygol o fod wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd gartref yn ystod yr wythnos ddiwethaf (18% o ddynion o gymharu â 23% o ferched)
 • Cymerodd 71% o ddynion a 68% o ferched ran mewn gweithgaredd cerdded yn ystod yr wythnos ddiwethaf
 • Cymerodd bron i ddwywaith cymaint o ddynion o gymharu â merched ran mewn gweithgaredd beicio yn ystod yr wythnos ddiwethaf (19% o ddynion o gymharu â 10% o ferched)
 • Bu cyfrannau tebyg o ddynion a merched yn rhedeg neu'n loncian yn ystod yr wythnos ddiwethaf (16% o ddynion a 15% o ferched)
 • Roedd dros chwarter y dynion a'r merched yn teimlo eu bod yn gwneud mwy o ymarfer corff o gymharu â chyn y pandemig (29% o ferched a 27% o ddynion).
 • Bu gostyngiad mewn cyfranogiad mewn chwaraeon penodol ar draws bron pob categori, yn enwedig mynd i'r gampfa a nofio, lle gostyngodd y cyfranogiad o hanner i ddynion a merched ers cyn pandemig COVID-19 (Campfa: gostyngodd cyfranogiad merched o 28% i 14%, gostyngodd cyfranogiad dynion o 20% i 11%; Nofio: gostyngodd cyfranogiad merched o 28% i 14%, gostyngodd cyfranogiad dynion o 20% i 9%).

Gyda phwy oedd yr ymarfer?

 • Roedd merched yn fwy tebygol o ymarfer gyda rhywun arall 
 • Roedd merched yn fwy tebygol o gerdded i deithio gyda rhywun arall (40% o ferched o gymharu â 35% o ddynion), a mwy na dwywaith yn fwy tebygol o gerdded i deithio gyda phlentyn neu blant (16% o ferched o gymharu â 7% o ddynion).
 • Roeddent bron i deirgwaith yn fwy tebygol o feicio er diben hamdden gyda rhywun arall (61% (29) o ferched o gymharu â 23% o ddynion (18))
 • Roedd merched yn fwy tebygol o nofio gydag eraill (57% (33) o ferched o gymharu â 39% (17) o ddynion, ond nid oes llawer o wahaniaeth rhwng pa mor debygol oedd pob rhyw o wneud y gweithgaredd hwn gyda phlant (22% o ddynion a 23% o ferched).
 • Roedd merched fwy na dwywaith yn fwy tebygol o wneud dosbarth ymarfer corff o’r cartref gyda rhywun arall (53% (34) o ferched o gymharu â 26% o ddynion (13)).

Gwirfoddoli 

 • O'r rhai sydd wedi gwirfoddoli yn ystod y 12 mis diwethaf, mae merched yn fwy tebygol o fod wedi rhoi'r gorau i wirfoddoli, (merched 27% (8) dynion 20% (10))
 • Mae'r ddau ryw yr un mor debygol o wirfoddoli yn ystod y 12 mis nesaf i gefnogi'r ymateb i’r coronafeirws (36%), ac am reswm heblaw ymateb i gamp neu’r pandemig (35%)
 • Roedd dynion yn fwy tebygol na merched o fod yn bwriadu gwirfoddoli i gefnogi gweithgareddau chwaraeon yn ystod y 12 mis nesaf (31% o ddynion o gymharu â 27% o ferched) 

Hyder a Sgiliau

Dychwelyd i Gyfleusterau

 • Roedd dynion yn aml yn fwy hyderus na merched wrth ddychwelyd i gyfleusterau awyr agored, gyda llai o wahaniaeth ar gyfer cyfleusterau dan do, gan awgrymu bod y diffyg hyder ymhlith merched ar wahân i'r risg a achosir gan y pandemig parhaus, er enghraifft:
 • Roedd dynion bron ddwywaith yn fwy tebygol o deimlo'n hyderus ynghylch dychwelyd i gaeau glaswellt (41% o ddynion o gymharu â 21% o ferched).
 • Roedd dynion fwy na dwywaith mor hyderus yn dychwelyd i gaeau artiffisial (33% o ddynion o gymharu ag 16% o ferched)
 • Roedd dynion bron ddwywaith mor hyderus â merched wrth ddychwelyd i gyrsiau golff (31% o ddynion o gymharu ag 16% o ferched)
 • Mewn cyferbyniad, nid oedd llawer o wahaniaeth rhwng y rhywiau wrth ddychwelyd i gampfeydd (30% o ddynion a 28% o ferched), pyllau nofio (37% o ddynion a 38% o ferched), tra bod merched ychydig yn fwy hyderus ynghylch dychwelyd i stiwdios (25% o ferched i 21% o ddynion)
 • Ymhellach, o blith y rhai a ddychwelodd i gyfleusterau, roedd merched yn fwy cyfforddus wrth ddefnyddio cyfleusterau dan do (heb gynnwys campfeydd dan do na phyllau nofio) (75% o ferched o gymharu â 61% o ddynion).
 • Roedd merched yn llai tebygol o deimlo'n fwy hyderus ynghylch cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol o ganlyniad i'r rhaglen frechu barhaus (39% o ferched o gymharu â 52% o ddynion).

 

Cymhelliant a Gwerthoedd

Gwerthoedd

 • Roedd dynion ychydig yn fwy tebygol o deimlo ei bod yn bwysig ymarfer yn rheolaidd (68% o ddynion o gymharu â 64% o ferched)
 • Roedd merched yn fwy tebygol o deimlo'n euog am beidio ag ymarfer mwy (56% o ferched o gymharu â 48% o ddynion)
 • Roedd merched yn fwy tebygol na dynion o feddwl ei bod yn bwysicach ymarfer yn ystod y pandemig nag o dan amgylchiadau eraill (65% o ferched o gymharu â 59% o ddynion).

Cymhelliant

 • I ddynion a merched, ‘bod yn iach yn gorfforol’ oedd y prif reswm dros gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol (29% o ddynion a 28% o ferched)
 • Roedd merched yn fwy tebygol na dynion o ddweud eu bod yn ymarfer corff i ‘deimlo’n dda’ (20% o ferched o gymharu â 13% o ddynion)
 • Wrth edrych ar y rhai a oedd yn y 5 uchaf, ‘bod yn iach yn gorfforol’ oedd prif reswm y ddau ryw o hyd, ond yn fwy tebygol i ferched (74% o ferched o gymharu â 70% o ddynion)
 • Roedd merched hefyd yn fwy tebygol o ddweud bod treulio amser gyda'r teulu yn bwysig ar gyfer ymarfer corff (34% o ferched o gymharu â 27% o ddynion 27%)
 • Roedd dynion yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn ymarfer i dreulio amser gyda ffrindiau (30% o ddynion o gymharu â 26% o ferched)

 

Mynediad (Cyfleoedd ac Adnoddau)

 • Mae dynion yn fwy tebygol o deimlo bod ganddyn nhw'r gallu i fod yn actif yn gorfforol (72% o ddynion o gymharu â 66% o ferched).
 • Mae dynion yn fwy tebygol o deimlo eu bod yn cael cyfle i fod yn actif yn gorfforol (71% o ddynion o gymharu â 67% o ferched).
 • Mae dynion yn fwy tebygol o deimlo bod ganddyn nhw fwy o amser i fod yn actif yn gorfforol na chyn y pandemig (71% o ddynion o gymharu â 67% o ferched).
 • Mae 48% o ddynion a 50% o ferched wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o fod yn actif ers dechrau pandemig COVID-19.

 

Ymwybyddiaeth 

 • Mae ychydig llai na hanner y dynion a’r merched yn ei chael yn hawdd deall yr arweiniad ar gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol (47% o ddynion a 45% o ferched)
 • Roedd dynion a merched yn debygol yn yr un modd o fod yn ymwybodol o ymgyrch ‘Nôl yn y Gêm’ Chwaraeon Cymru (13% o ddynion a 14% o ferched)

 

Y Profiad

 • Roedd dynion yn fwy tebygol o deimlo bod ymarfer corff yn bleserus ac yn rhoi boddhad (64% o ddynion o gymharu â 55% o ferched).