Skip to main content

ComRes – lefelau gweithgarwch chwaraeon yng Nghymru yn ystod Pandemig y Coronafeirws

  1. Hafan
  2. Ymchwil a Gwybodaeth
  3. ComRes – lefelau gweithgarwch chwaraeon yng Nghymru yn ystod Pandemig y Coronafeirws

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymuno â Savanta ComRes i gael gwybodaeth am arferion ac ymddygiad gweithgarwch y genedl yn ystod Pandemig y Coronafeirws.

Mae’r arolygon, a gynhaliwyd ar adegau gwahanol yn ystod y pandemig, yn rhoi cipolwg ar sut effeithiodd gwahanol gyfyngiadau ar weithgarwch corfforol a chwaraeon, a hefyd agwedd pobl Cymru at ymarfer yn ystod ac ar ôl y cyfyngiadau symud.          

Mae’r data wedi cael eu pwysoli i fod yn ddemograffig gynrychioliadol o oedolion 16+ oed Cymru yn ôl rhywedd, oedran a’r amcangyfrif o gartrefi gyda phlant dan 16 oed. 

Uchafbwyntiau’r Arolygon   

Mae rhai o ganfyddiadau’r arolygon yn cynnwys:

  • Fe wnaeth y cyfranogiad cyffredinol mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru gadw at yr un lefelau yn fras yn ystod y cyfyngiadau symud, er nad oes unrhyw chwaraeon strwythuredig yn digwydd.
  • Roedd plant, oedolion hŷn (55+  oed) a'r rhai o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is yn tueddu i gymryd rhan mewn llai o chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod y cyfyngiadau symud nag yr oeddent wedi'i wneud yn flaenorol.
  • Fel rheol, mae tua 10% o'r boblogaeth o oedolion yn gwirfoddoli mewn chwaraeon bob blwyddyn, ond yn ystod y cyfyngiadau symud dywedodd 30% eu bod eisiau gwirfoddoli mewn chwaraeon.
  • Pan ailagorodd cyfleusterau hamdden, dywedodd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn eu defnyddio eu bod yn teimlo'n gyfforddus yn gwneud hynny.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch insightteam@sport.wales.

Arolwg 1 – Mai 2020

Yr arolwg cyntaf ar y Coronafeirws a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy

Arolwg 2 – Hydref 2020

Yr ail arolwg ar y Coronafeirws a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy

Arolwg ComRes 3 – Mawrth 2021

Cyfwelodd Savanta ComRes 1,011 o oedolion (16+ oed) Cymru ar-lein rhwng 12fed Mawrth ac 16eg Mawrth…

Darllen Mwy