Skip to main content

ComRes – lefelau gweithgarwch chwaraeon yng Nghymru yn ystod Pandemig y Coronafeirws

  1. Hafan
  2. Ymchwil a Gwybodaeth
  3. ComRes – lefelau gweithgarwch chwaraeon yng Nghymru yn ystod Pandemig y Coronafeirws

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymuno â Savanta ComRes i gael gwybodaeth am arferion ac ymddygiad gweithgarwch y genedl yn ystod Pandemig y Coronafeirws.

Mae’r arolygon, a gynhaliwyd ar adegau gwahanol yn ystod y pandemig, yn rhoi cipolwg ar sut effeithiodd gwahanol gyfyngiadau ar weithgarwch corfforol a chwaraeon, a hefyd agwedd pobl Cymru at ymarfer yn ystod ac ar ôl y cyfyngiadau symud.          

Mae’r data wedi cael eu pwysoli i fod yn ddemograffig gynrychioliadol o oedolion 16+ oed Cymru yn ôl rhywedd, oedran a’r amcangyfrif o gartrefi gyda phlant dan 16 oed. 

Uchafbwyntiau’r Arolygon 2022   

Mae rhai o’r canfyddiadau yn yr arolygon yn cynnwys y canlynol:

  • Mae'r defnydd o gyfleusterau dan do wedi parhau i gynyddu gydag 19% o oedolion yn dweud eu bod wedi defnyddio campfa / ystafell ffitrwydd dan do yn ystod yr wythnos flaenorol, ac 16% yn dweud eu bod yn defnyddio pwll nofio dan do.
  • Roedd y rhai a oedd yn defnyddio cyfleusterau dan do hefyd yn teimlo'n fwy cyfforddus yn gwneud hynny - dywedodd 92% eu bod wedi teimlo'n gyfforddus yn defnyddio campfa / canolfan ffitrwydd dan do a dywedodd 91% eu bod wedi teimlo'n gyfforddus yn defnyddio pwll nofio dan do.
  • Mae hyder ynghylch cymryd rhan wedi cynyddu ar draws yr holl gyfleusterau dan do, fodd bynnag gwelwyd gostyngiad ar gyfer cyfleusterau awyr agored (oherwydd Storm Eunice o bosibl).
  • Dywed 6% o oedolion (tua 150,000 o oedolion yn fras) eu bod yn dal i fod wedi oedi neu atal eu rôl wirfoddoli mewn chwaraeon oherwydd Covid-19 / y pandemig.
  • Mae cysylltiad cadarn rhwng lefelau gweithgarwch oedolion a ‘hapusrwydd’ a’r rhai sy’n ‘fodlon â’u bywyd’.
  • Mae llai na hanner yr oedolion yn cytuno bod digon o gyfleusterau yn eu hardal (47%) a bod y cyfleusterau hyn yn fforddiadwy (41%) ac o ansawdd rhagorol (37%).
  • ‘Cael rhywun i fynd gyda nhw’ (14%), tywydd gwell (6%) a gwell iechyd (5%) oedd y pethau roedd oedolion yn teimlo oedd fwyaf tebygol o wneud eu profiad o chwaraeon yn fwy pleserus.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch insightteam@sport.wales.

Arolwg 1 – Mai 2020

Yr arolwg cyntaf ar y Coronafeirws a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy

Arolwg 2 – Hydref 2020

Yr ail arolwg ar y Coronafeirws a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy

Arolwg ComRes 3 – Mawrth 2021

Cyfwelodd Savanta ComRes 1,011 o oedolion (16+ oed) Cymru ar-lein rhwng 12fed Mawrth ac 16eg Mawrth…

Darllen Mwy