Skip to main content

Maeth Perfformiad

BETH YW MAETH PERFFORMIAD?

Ein nod cyffredinol ni fel tîm maeth perfformiad yw helpu athletwyr i ddatgloi pŵer bwyd fel eu bod yn cael mwy o amser i hyfforddi (drwy leihau’r dyddiau a gollir i anaf a salwch), gwell hyfforddiant (manteisio i’r eithaf ar bob sesiwn) a pherfformiadau cystadlu gorau (o weithio gyda gwestai i ddatblygu llinellau amser personol).

Gan ddefnyddio athroniaeth “bwyd yn gyntaf”, mae ein tîm yn gweithredu’n integredig ac yn gyfannol ochr yn ochr â hyfforddwyr ac ymarferwyr gwyddoniaeth a meddygaeth chwaraeon i sicrhau bod athletwyr yn gwbl ganolog yn ein hymyriadau maeth perfformiad.       

Mae Athrofa Chwaraeon Cymru yn darparu amrywiaeth o wasanaethau maeth perfformiad i wella perfformiad yn ystod camau hyfforddi a chystadlu mewn chwaraeon niferus. 

Daliwr Record Byd Kyron Duke yn Nosbarth Coginio Chwaraeon Cymru

MEYSYDD GWAITH? 

  • Sylfeini tanwydd, adfer, cefnogi a hydradu ar gyfer iechyd a chanlyniadau perfformiad     
  • Dylanwadu ar well prydau bwyd ar gyfer mwy o athletwyr yn amgylchedd Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, wrth deithio, mewn gwersylloedd ymarfer ac mewn cystadlaethau 
  • Gweithio i addysgu athletwyr am sut i golli / ennill / cyrraedd pwysau mewn ffordd ddiogel ac effeithiol 
  • Strategaethau maeth wrth deithio a chystadlu 
  • Ryseitiau a chanllawiau coginio addas ar gyfer athletwyr, rhieni, hyfforddwyr a chogyddion
  • Cefnogi gwasanaethau meddygol gyda sgrinio gwaed i werthuso statws haearn a lefelau fitamin D a sganio DEXA i fesur dwysedd esgyrn             
  • Cefnogi addysg ar ddiogelwch ategolion 
  • Cydweithredu â’n cydweithwyr yn Athrofa Chwaraeon Lloegr, Athrofa Chwaraeon yr Alban ac Athrofa Chwaraeon Gogledd Iwerddon i ‘ddatgloi pŵer bwyd’ ledled Prydain Fawr 

Ein henw da

Mae holl aelodau tîm Maeth Perfformiad Chwaraeon Cymru wedi cofrestru gyda SENr – y Gofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer. Mae gan holl ymarferwyr Athrofa Chwaraeon Cymru dystysgrifau cynghorwyr UKAD diweddar. 

Mae ein Maethegwyr Perfformiad cyfredol wedi bod ar secondiad mewn gemau mawr, gan gynnwys Gemau’r Gymanwlad, Paralympaidd ac Ewropeaidd. 

Gweithio’n gyfannol

Mae’r tîm Ffordd o Fyw yn Perfformio yn cydweithio â’r holl ddisgyblaethau yn yr adran Gwyddoniaeth a Meddygaeth Chwaraeon, gan sicrhau dull cyfannol o weithredu yn gysylltiedig â phob athletwr. 

Gweminar            

Amcanion y gyfres hon yw datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddylanwadwyr ac ymddygiad sy’n effeithio ar ddewisiadau o ran bwyd, ac edrych ar sut gall yr amgylchedd hyfforddi gefnogi athletwyr i sicrhau’r dewisiadau maeth gorau posib.     

Chwaraeon Perfformiad Uwch - Newyddion Diweddaraf

Michael Jenkins: Pan fydd un drws yn cau, gall un arall agor i gamp hollol newydd

Roedd Michael yn 13 oed pan ddywedodd meddygon wrtho y byddai'n annoeth parhau i chwarae rygbi.

Darllen Mwy

Stori Mis Hanes LHDT+: Profiadau athletwyr LHDT+ mewn chwaraeon yng Nghymru

Mae angen gwneud mwy o hyd mewn chwaraeon ar gyfer athletwyr LHDT+.

Darllen Mwy

Ben Davies – manteision dull aml-chwaraeon o weithredu

Mae Ben Davies yn rhan o garfan Cymru sydd ar drywydd gogoniant Cwpan y Byd allan yn Qatar, ond mae…

Darllen Mwy