Skip to main content

Dewch i gwrdd â'r bobl ysbrydoledig yn y byd chwaraeon yng Nghymru sydd wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau'r Loteri Genedlaethol 2023

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Dewch i gwrdd â'r bobl ysbrydoledig yn y byd chwaraeon yng Nghymru sydd wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau'r Loteri Genedlaethol 2023

Mae tri pherson ysbrydoledig sydd wedi gwneud cyfraniadau anhygoel at chwaraeon yng Nghymru wedi’u henwebu ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2023.

Mae Brian Valentine, sylfaenydd Clwb Pêl Droed Iau Shotton Town United, wedi’i enwebu fel ‘unigolyn eithriadol’ yn y categori chwaraeon. Ochr yn ochr ag ef, mae hyfforddwr jiwdo 74 oed Roy Court o WISP Judo wedi’i enwebu hefyd ar gyfer y wobr.

Ychydig flynyddoedd yn iau nag ef, mae Sakinah Hussain yn hyfforddwr MMA i ferched gyda rhaglen Exiles Together yng Nghasnewydd. Mae hi wedi cael ei henwebu yn y categori Arwr Ifanc.

Dyma fwy o wybodaeth isod am y bobl anhygoel yma.

Brian Valentine – Clwb Pêl Droed Iau Shotton Town United 

‘Fe ddylai pob plentyn chwarae’ – dyna arwyddair Shotton Town United JFC, y clwb pêl droed a sefydlwyd yn Sir y Fflint gan Brian Valentine i sicrhau bod pob plentyn, dim ots beth yw ei gefndir neu ei allu, yn gallu cael mynediad i bêl droed sy’n diwallu ei anghenion.

Un o’r plant hynny oedd mab 7 oed Brian, sef Dylan, sy’n fyddar. Fel tad triw, yn cael anhawster dod o hyd i glwb i ddiwallu anghenion Dylan yn llawn, sefydlodd Brian Shotton Town United JFC. 

Gyda hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod gan Chwaraeon Anabledd Cymru a Sported, gall yr holl hyfforddwyr yn y clwb, sy'n cynnwys Dylan, sydd bellach yn 14 oed, addasu eu sesiynau hyfforddi i gynnwys y rhai sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw.

Galluogodd arian y Loteri Genedlaethol o Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru i Brian a’r clwb brynu offer y mae ei wir angen a thalu costau mwy fyth o gyrsiau hyfforddi a hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod i barhau i uwchsgilio eu hyfforddwyr gwirfoddol. Darllenwch yma.

Dywedodd Brian: “Mae bod yn rhan o bêl droed yn cynnig cymaint o fanteision, o iechyd a lles y meddwl i ffitrwydd corfforol, ac rydyn ni eisiau i bob plentyn brofi hynny. Ein harwyddair ni yw ‘fe ddylai pob plentyn chwarae’ ac mae hynny’n agos at galon pawb yn y clwb. Rydw i’n falch iawn o gael fy enwebu ar gyfer Gwobr gan y Loteri Genedlaethol ac yn derbyn hynny fel cydnabyddiaeth o’r gwaith pwysig mae’r tîm a finnau’n ei wneud.”

Roy Court – WISP Judo 

Mae Roy Court, sy’n 74 oed, yn hyfforddwr jiwdo cynhwysol yn WISP Judo sy’n credu y dylai chwaraeon fod yn hygyrch i bawb, ac na ddylai neb gael eu gwrthod.

Ers dros 40 mlynedd, mae Roy wedi bod yn rhedeg clybiau jiwdo cynhwysol yng Nghymru. Mae ei brofiad ochr yn ochr â'i fantra wedi golygu bod ei ddull arloesol o hyfforddi pobl ag anableddau ac anawsterau dysgu wedi'i fabwysiadu'n fyd-eang.

Mae Roy yn parhau i gynnig ei sesiynau hyfforddi arbenigol ochr yn ochr â’i dîm o wirfoddolwyr o dri lleoliad yng Nghaerdydd, gan ddod â phlant o addysg brif ffrwd at ei gilydd gyda phlant awtistig ac eraill â Syndrom Down ac amrywiaeth o anableddau dysgu.

Gyda Roy yn awyddus i sicrhau bod ei waddol yn parhau ac y gall pob plentyn gymryd rhan mewn jiwdo, cefnogwyd WISP Judo gan Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru, sy’n cael ei chyllido gan y Loteri Genedlaethol. Mae hyn wedi galluogi’r clwb i sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o Roys yn gallu cael y cyrsiau hyfforddi sydd arnynt eu hangen i barhau â gwaith Roy.

Yn hynod falch o ddeall ei fod wedi cyrraedd y rownd derfynol, dywedodd Roy: “Rydw i wrth fy modd yn derbyn enwebiad i gydnabod fy hyfforddwyr, y gwirfoddolwyr, y rhieni, a’n haelodau ni. Rydyn ni i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i wneud yn siŵr bod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan yn y gamp. Rydyn ni'n mwynhau'r hyn rydyn ni'n ei wneud yn fawr, a fy nghenhadaeth i yw hyfforddi hyfforddwyr eraill, a'u cael nhw’n gymwys i ddal ati gyda'r gwaith pwysig yma oherwydd yn y dyfodol, rydw i'n gwybod y bydd y prosiect yma’n mynd ymlaen ac ymlaen diolch i'w hymrwymiad nhw. Heb help y Loteri Genedlaethol, Chwaraeon Cymru a Chymdeithas Jiwdo Cymru dros y blynyddoedd, efallai na fydden ni wedi llwyddo hyd yn hyn.”

Brian Valentine a Roy Court
Brian Valentine a Roy Court

Sakinah Hussain – Exiles Together

Mae Sakinah yn ysbrydoli merched ifanc o'r gymuned Fwslimaidd yng Nghasnewydd i ymgymryd â Chrefftau Ymladd Cymysg a Jiu-jitsu Brasil.

Gyda chefnogaeth gan Gronfa Cymru Actif, sy’n cael ei chyllido gan y Loteri Genedlaethol, mae hi wedi bod yn gweithio gyda’r grŵp cymunedol o Gasnewydd, 'Exiles Together', i gyflwyno dosbarthiadau hunanamddiffyn ar gyfer mwy na 50 o ferched ifanc, gan eu hannog i elwa o fanteision chwaraeon. 

Yr haf diwethaf, enillodd y ferch ifanc yn ei harddegau o Gasnewydd fedal efydd wrth iddi ddod y person cyntaf o’r gymuned Fwslimaidd i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Ieuenctid y Byd IMMAF.

Ar ôl cael problemau cychwynnol pan ddechreuodd wisgo ei hijab, fe sylweddolodd Sakinah yn fuan iawn nad oedd yn rhwystro ei chyfranogiad mewn chwaraeon. Ysbrydolodd hyn hi i rannu ei phrofiadau a’i harbenigedd gyda merched eraill o’r un cefndir er mwyn rhoi hyder iddyn nhw gymryd rhan hefyd.

Ar ben ei digon ar ôl cyrraedd y rhestr fer yn y rownd derfynol, dywedodd Sakinah: "Mae'n fraint cael fy enwebu. Mae wedi bod yn freuddwyd i mi erioed i ddysgu fy nosbarthiadau fy hun, a chael mwy o ferched i ymddiddori mewn crefftau ymladd. Mae cymaint i'w ennill o gymryd rhan mewn chwaraeon fel MMA. Rydw i eisiau agor y cyfle i bawb gymryd rhan."

Sakinah Hussain
Sakinah Hussain

Beth yw Gwobrau’r Loteri Genedlaethol?

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn ddathliad blynyddol o’r unigolion a’r sefydliadau cyffredin sy’n gwneud pethau anghyffredin gyda help arian y Loteri Genedlaethol. Eleni, enwebwyd 3,780 o bobl a phrosiectau ledled y DU ar gyfer y Gwobrau i gydnabod eu hymdrechion diwyro i wella eu cymunedau.

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy