Skip to main content

Gwnewch y pethau bychain ar gyfer chwaraeon ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni

 1. Hafan
 2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
 3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
 4. Gwnewch y pethau bychain ar gyfer chwaraeon ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni

Yma yn Chwaraeon Cymru, rydyn ni bob amser yn edrych ymlaen at Ddydd Gŵyl Dewi. Ac i’ch helpu chi i fynd i ysbryd y diwrnod, rydyn ni wedi llunio rhestr o weithgareddau y gallwch chi eu gwneud i ddathlu popeth Cymreig.

Mae ein rhestr ni wedi cael ei hysbrydoli gan gyngor Dewi Sant ei hun. Ei ddywediad enwocaf yw “Gwnewch y pethau bychain”. 

Dweud diolch wrth hyfforddwr neu wirfoddolwr

Mae gair bach o ddiolch yn mynd yn bell iawn! Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, beth am roi amser i ddweud diolch wrth eich hyfforddwyr a’ch gwirfoddolwyr. Dywedwch wrthyn nhw pam rydych chi'n eu gwerthfawrogi nhw neu gadewch i weithredoedd ddweud mwy na geiriau, a thorchwch eich llewys. Cyrhaeddwch yn gynnar a chynnig help llaw. Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n gwerthfawrogi’r rhai sy’n gwneud i chwaraeon ar lawr gwlad ddigwydd yng Nghymru.

Gwahodd ffrind i ymuno â chi

Weithiau, mae angen ychydig o hwb i annog rhywun i roi cynnig ar gamp newydd neu i wneud rhywfaint o ymarfer corff. Felly, ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, beth am wahodd ffrind i ymuno â chi yn eich clwb chwaraeon lleol neu awgrymu trip i’ch pwll nofio agosaf neu fynd i redeg gyda’ch gilydd? Mae gwneud gweithgarwch corfforol yn helpu i gael ein endorffinau i lifo – sef cemegau teimlo'n dda yr ymennydd. Mae'n ein helpu ni i deimlo'n hapusach, yn fwy hamddenol ac yn llai pryderus. O gynnwys cwmni da, efallai y byddwch yn gwneud ffafr fawr â ffrind.

Defnyddio’r Gymraeg yn eich hyfforddiant

Ychwanegwch dipyn o hwyl at eich hyfforddiant a defnyddio ychydig o Gymraeg! Does dim rhaid i chi fod yn siaradwr Cymraeg rhugl i siarad ychydig o Gymraeg. Dyma rai geiriau ac ymadroddion syml i chi roi cynnig arnyn nhw…

 • Dal ati – Keep at it
 • Da iawn – Very good
 • Ymlaen – come on!
 • Am gôl! – What a goal!
 • Llongyfarchiadau – Congratulations!
 • Cais - Try
 • Tacl – Tackle
 • Pasio gwych – great pass
 • Diolch – Thank you

Eisiau mynd gam ymhellach? Cofrestrwch gyda learnwelsh.cymru – mae cyrsiau am ddim ar gael hyd yn oed! Gwych!

Cyfrannu eich hen git neu offer     

Os oes gennych chi hen git neu offer nad ydych chi’n eu defnyddio mwyach, beth am helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a’u rhoi i rywun arall? Wedi tyfu allan o'ch esgidiau pêl droed? Raced tennis yn hel llwch? Wedi symud ymlaen o offer iau? Gwnewch y pethau bychain a hysbysebwch unrhyw git neu offer diangen ar dudalen Facebook eich clwb lleol. Neu eu cyfrannu at Lord’s Taverners a fydd yn sicrhau eu bod yn helpu rhywun yn y DU neu dramor.

Darganfyddwch ble gallwch chi ailgylchu eich cit chwaraeon.

Cennin pedr o dan awyr borffor

Chwilio am gennin Pedr

Mae gennym ni ddigonedd o ddewis yng Nghymru ar gyfer teithiau cerdded hardd a does dim un amser mwy pleserus o’r flwyddyn na phan fydd y cennin Pedr yn eu gogoniant. Ewch i’ch parc agosaf i weld ein blodyn cenedlaethol yn ei flodau neu i un o nifer o lefydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Os yw’n well gennych chi fynd oddi ar y grid, fe allech chi ddewis un o lwybrau cerdded gorau Cymru i fwynhau ysblander y wlad hardd yma. 

Ymarfer i gyfeiliant cerddoriaeth Gymraeg 

Am bwyntiau Dydd Gŵyl Dewi ychwanegol, chwiliwch am restrau chwarae o gerddoriaeth Gymraeg. O Adwaith i Yma O Hyd a phopeth yn y canol, beth am gael artistiaid Cymreig i fod yn drac sain i’ch chwaraeon chi.

Gwnewch newid cynaliadwy yn eich clwb

Gall gwneud y pethau bychain pan ddaw i arbed ynni wneud gwahaniaeth mawr. Nid yn unig y bydd yn gwneud eich clwb yn fwy ecogyfeillgar, bydd hefyd yn arbed arian i chi hefyd.

Felly gosodwch rai goleuadau synhwyro symudiadau yn eich ystafelloedd newid, trowch y gwres i lawr, diffoddwch y socedi a gwnewch wahaniaeth ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni.

Dyma gyngor doeth i helpu eich clwb i fod yn fwy ecogyfeillgar.

Hedfan y ddraig

Estynnwch am eich hetiau bwced a’ch crysau cochion oherwydd dim ots pa gamp rydych chi’n ei chwarae neu sut rydych chi’n mynd ati i ymarfer, byddwch yn falch eich bod chi’n Gymro neu’n Gymraes. Efallai ein bod ni'n genedl fechan, ond rydyn ni'n bwerus iawn!

Rhowch wybod i ni os byddwch yn penderfynu dilyn unrhyw un o'n hawgrymiadau. Fe fyddem wrth ein bodd yn clywed am hynny. Cysylltwch â ni ar Facebook neu Twitter.

Newyddion Diweddaraf

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy