Instagram - @meganrosewynne

 

“Dyma’r anaf difrifol cyntaf rydw i wedi’i gael,” meddai.

“Mae rhai merched ym Mryste sydd wedi cael yr un anaf â fi ac maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn ac o help mawr.               

“Mae’n anaf eithaf cyffredin ym myd pêl droed y merched. Yn ddiweddar fe ddychwelodd un o’r merched ar ôl naw mis allan gyda’r un anaf, felly fe roddodd hynny rywfaint o obaith i mi.

“Mae gennych chi chwaraewyr fel Jess Fishlock sydd wedi adfer o’r un anaf hefyd. Er ei fod yn anaf drwg - ’fyddech chi ddim yn ei ddymuno ar unrhyw un - rydw i’n hyderus y galla’ i ddod yn ôl yn gryfach.” 

Mae cred Wynne bod ei hanaf yn ergyd gyfarwydd i lawer o ferched sy’n chwarae pêl drod ar y lefel uchaf wedi bod o ddiddordeb i feddygon chwaraeon ac arbenigwyr biomecanyddol ers peth amser. 

Mae ymchwil yn y DU ac yn UDA wedi honni bod merched sy’n chwarae ar y lefel uchaf bedair i chwe gwaith yn fwy tebygol o ddioddef anafiadau difrifol i ligamentau’r pen-glin o gymharu â gwrywod sy’n chwarae ar yr un lefel. 

Mae’r gwaith yn edrych ar ymarferion penodol a all helpu chwaraewyr i leihau’r risg. 

“Fe ddigwyddodd yr anaf wrth hyfforddi,” ychwanegodd Megan. “Dim ond ers ychydig ddyddiau oedden ni’n ôl yn hyfforddi a hwn oedd y sesiwn cyswllt cyntaf. 

“Roedd yn sefyllfa gêm. Roeddwn i’n chwarae i fyny yn y top ac fe chwaraewyd y bêl i chwaraewraig ar yr ochr arall. 

“Fe wnes i feddwl y byddwn i’n gallu ei chipio, felly fe wnes i hyrddio ymlaen o’i blaen ac fe syrthiodd hi ar du mewn fy mhen-glin i, sy’n anaf effaith. Roedd y ben-glin mewn lle rhyfedd ac fe achosodd i fy mhen-glin i droi ac fe rwygodd hynny’r ligament.

“Fel arfer, maen nhw’n dweud eich bod yn ei glywed yn popio neu’n ei deimlo’n mynd. Roedd yn teimlo braidd yn rhyfedd ond roeddwn i’n meddwl mai dim ond wedi troi fy mhen-glin oeddwn i. 

“Roeddwn i’n iawn i loncian hyd y lle, ond dim ond gyda’r nos pan ddechreuodd hi chwyddo wnes i ddechrau poeni. 

“Roedd angen llawdriniaeth fawr. Roedden nhw’n cymryd rhywfaint o linyn y gar ac yn ei lynu’n ôl gyda’r ACL, oedd yn arnofio o amgylch yn y ben-glin, felly fe wnaethon nhw eu glynu yn ôl gyda’i gilydd. 

“Roeddwn i mewn llawer mwy o boen ar ôl y llawdriniaeth na chynt, sy’n eithaf rhyfedd, ond am ei fod yn rwyg llawn doedd e ddim yna dim mwy, felly roedd rhaid iddyn nhw rhoi’r cyfan yn ôl at ei gilydd. 

“Dydw i ddim yn meddwl y bydda’ i’n gwneud llawer o redeg tan y marc pum mis. Cael y goes yn syth a dysgu sut i gerdded yn iawn yw’r nod. Un cam ar y tro. 

“Rhaid ei chryfhau hi nawr, ond mae’n edrych fel amserlen adfer o naw mis.”

Un o’r canlyniadau sy’n cael eu diystyru’n aml wrth ddioddef anaf difrifol fel athletwr proffesiynol yw’r unigrwydd mae’n gallu ei achosi. 

Tra mae aelodau eich tîm allan yn hyfforddi, rydych chi’n adfer am fisoedd yn y gampfa heb allu cymryd rhan yn yr holl gymdeithasu a’r tynnu coes. 

Mae Megan – sy’n gymwys i chwarae dros Gymru drwy ei thaid a’i nain – yn barod am fisoedd caled ond mae’n mynnu ei bod yn y clwb gorau posib i’w chefnogi i wella. 

“Mae wedi bod yn galed iawn bod oddi wrth y sgwad,” meddai. “Fe ddaeth gêm gyntaf y tymor ac roedd yn anodd iawn peidio â bod allan ar y cae.             

“I mi, y peth gwaethaf ydi mai dim ond am y ddau dymor diwethaf ydw i wedi bod yn llawn amser. Fe es i’n llawn amser yn Spurs y tymor diwethaf ond ’chefais i mo’r cyfleoedd oedd arna’ i eu hangen i ddangos beth oeddwn i’n gallu ei wneud. 

“Fe es i ar fenthyg i Ddinas Bryste ac fe ddaeth Covid, felly roeddwn i’n meddwl mai’r tymor yma oedd fy nghyfle i i fynd allan ar y cae a dangos beth rydw i’n gallu ei wneud. Fe wnes i weithio’n galed iawn yn ystod y cyfyngiadau symud ar fy mhen fy hun.

“Fe ddois i i mewn am brawf ffitrwydd ar ôl y cyfyngiadau symud ac roeddwn i’n teimlo’n well nag erioed, felly roedd cael cymryd hynny i gyd oddi arna’ i’r peth gwaethaf. Ond rydw i’n ffodus o fod mewn amgylchedd lle roedd posib i mi gael sgan a llawdriniaeth mor gyflym.” 

Mae Cymru’n teithio i Oslo ar Fedi 22, i wynebu Norwy mewn gêm gymhwyso allweddol ar gyfer yr Ewros 2022.

Dim ond pedwar pwynt yw carfan Jayne Ludlow y tu ôl i’r tîm ar frig y grŵp wrth iddyn nhw geisio sicrhau lle yn rowndiau terfynol yr Ewros a fydd yn cael eu cynnal yn Lloegr. 

Mae Megan wedi colli’r cyfle i fod yn rhan o’r gêm gymhwyso fawr ond mae’n hyderus y gall Cymru gyrraedd rowndiau terfynol y bencampwriaeth fawr ac mae’n gyffrous am ddyfodol pêl droed merched yng Nghymru. 

“Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi gweld cynnydd yng ngharfan genedlaethol merched Cymru. Nawr rhaid cymryd y cam nesaf a chymhwyso am dwrnamaint mawr am y tro cyntaf.             

“Rydw i’n teimlo bod y sgwad sydd gennym ni’n llawn chwaraewyr talentog iawn ac mae’r rhan fwyaf ohonon ni’n chwarae yn yr WSL, sy’n un o’r cynghreiriau mwyaf poblogaidd yn y byd ar gyfer chwarae ynddi. 

“Rydw i’n meddwl ein bod ni’n dîm sy’n mynd i wella gyda llawer o chwaraewyr ifanc talentog yn dod drwodd. 

“Nawr mae’n amser gwthio ymlaen a dangos beth allwn ni ei wneud. Jess yw’r chwaraewraig sydd wedi ennill y nifer mwyaf o gapiau dros Gymru ac felly roedd hi’n ysbrydoliaeth i lawer o chwaraewyr sydd wedi dod drwy system Cymru yn sicr.       

“Fe allwn ni ddysgu llawer ganddi ac fe fydd ei chael yn ôl yn y sgwad yn hwb aruthrol. 

“Bydd ei phrofiad a’i harweinyddiaeth yn cymell y tîm yn sicr.”