Skip to main content

5. Ystyriaethau

Profiadau Annymunol

Ystyriaeth  Pa mor feddwl agored ydych chi am y dull cyflwyno?Oes gennych chi wybodaeth ynglŷn â pha fath o weithgaredd a phrofiadau y mae pobl ifanc â photensial chwaraeon eisiau cymryd rhan ynddynt ac y maent fwyaf tebygol o ymateb iddynt?Sut gallwch chi greu amgylchedd ar draws eich llwybr lle mae athletwyr yn teimlo y gallant siarad yn agored am sut maent yn teimlo / yr heriau maent yn eu hwynebu?
Yn Ymarferol

Mae bod â meddwl agored yn ystyried efallai na fydd model cyflwyno traddodiadol yn cyffroi nac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athletwyr llwybr.

Mae dull cyflwyno meddwl agored yn ystyried nifer, ansawdd ac amrywiaeth briodol o brofiadau o ran hwyl, hyfforddiant a chyfleoedd cystadlu. Mae'n ddigon hyblyg i ddiwallu anghenion unigol am her, cefnogaeth a mwynhad.

Mae gwrando ar leisiau a phrofiadau byw pobl ifanc yn hanfodol i ddeall y ffordd orau o wella'r llwybr chwaraeon, ac wrth gynllunio newidiadau ac ymyriadau priodol.

Mae rhoi’r cyfranogwr wrth galon y ffordd o feddwl yn bodloni’r cyfeiriad cenhedlaeth a diwylliannol wrth symud tuag at fwy o ffocws ar berthnasoedd personol.

Bydd hyn yn llywio dulliau cyflwyno sy'n ddeniadol, yn hygyrch, yn bleserus ac yn cefnogi datblygiad athletwyr yn y tymor hir.

Dylai unigolion allu mynegi eu gwir hunan heb ofni barn, a theimlo eu bod yn perthyn waeth beth fo'u cefndir.

Gall hyn fod mor syml â chreu mannau corfforol, rhithwir a chymdeithasol o fewn yr amgylchedd sy'n galluogi athletwyr i ryngweithio ag eraill, datblygu perthnasoedd personol a ffrwyno ymdeimlad o gymuned.

Blaenoriaethau Cystadleuol

Ystyriaeth  Pa mor hyblyg yw eich darpariaeth yn seiliedig ar anghenion gwahanol athletwyr a gofynion sy'n cystadlu â'i gilydd ?Ydi eich hyfforddwyr a'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau yn dangos empathi tuag at yr heriau a'r cyfrifoldebau sydd gan bobl ifanc y tu allan i'w camp?Oes gan eich llwybr perfformiad a'ch rhaglen bwyntiau mynediad / gadael niferus i ddarparu ar gyfer y gwahanol lwybrau y gall athletwyr eu cymryd wrth iddynt wneud cynnydd ar eu siwrnai chwaraeon ac addysgol?
Yn Ymarferol

Dylai athletwyr deimlo'n gyfforddus yn bod yn agored amdanynt eu hunain waeth beth fo'r goblygiadau ymddangosiadol o ran “ymrwymiad” a “hyfforddiant caled”.

Os yw'n gyfnod Ramadan, efallai y bydd angen i athletwr sy'n ymprydio addasu ei amserlen hyfforddi. Os yw athletwr yn dymuno canolbwyntio ar arholiad sydd i ddod, efallai y bydd angen iddo addasu ei ofynion hyfforddi.

Mae bod yn agored ac yn hyblyg i ddiwallu anghenion a gofynion cystadlu o fudd i bawb fel rheol yn y tymor hwy.

Mae cael sgyrsiau gydag athletwyr am eu bywydau y tu allan i chwaraeon yn helpu i greu dealltwriaeth ac empathi o'r heriau a'r cyfrifoldebau maent yn eu hwynebu.

Bydd trafodaethau hefyd yn helpu i dynnu sylw at a oes angen mwy o gefnogaeth ar athletwr i reoli tasgau a chyfrifoldebau ei fywyd bob dydd.

Mae pob parti yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi y gall chwaraeon fod â rhan enfawr i'w chwarae wrth ddatblygu'r person, yn ogystal â'r perfformiwr.

Mae ‘da’ yn edrych yn debycach i gyfleoedd lluosog, llygaid lluosog, a chyd-destunau lluosog yn hytrach nag un cyfle dethol y flwyddyn yn unig yn seiliedig ar ganlyniadau cystadleuaeth neu fetrigau perfformiad yn unig.

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd gosod neu ryddhau empathetig a chyfrifol. Dylai cynllunio’r pontio y mae athletwr yn debygol o’i brofi (e.e. sefydlu, cyd-destun athletwr unigol a chynlluniau datblygu personol, strategaethau gadael) gael ei ystyried yn aml a’i ddatblygu’n barhaus.

Heriau Logistaidd

Ystyriaeth  

Ydych chi'n mynd ati i ystyried hygyrchedd cyfleoedd i oresgyn heriau logistaidd?

 

Ydych chi'n darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i athletwyr / rhieni / addysgwyr i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd hygyrch?Ydych chi'n gwerthuso'n barhaus effaith anghydraddoldeb mynediad at lwybr / cynnydd a'r goblygiadau ar gyfer methu tyfu ac arallgyfeirio eich cronfa dalent?
Yn YmarferolYstyried daearyddiaeth gweithgaredd hyfforddi a llwybrau yn ofalus a’i effaith ar gynnydd athletwyr o bob rhan o Gymru – cyfle i ddatblygu cyfuniad o ddarpariaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol i ddiwallu anghenion athletwyr, goresgyn heriau logistaidd, a chael gwared ar unrhyw deithio ychwanegol y gellir ei osgoi.Darparu cymaint o wybodaeth â phosibl, cyn gynted â phosibl; popeth o leoliadau gweithgareddau hyfforddi a llwybrau ac opsiynau trafnidiaeth posibl, i fanylion ymlaen llaw am y costau ariannol dan sylw a manylion y ffynonellau o gefnogaeth sydd ar gael.

Er mwyn creu system sy’n gynhwysol ac sy’n galluogi pawb i gyflawni eu potensial, dylech wybod pwy sydd yn eich llwybr a phwy yw eich cyfranogwyr ehangach er mwyn i chi allu ystyried a deall yn barhaus y rhwystrau sy’n atal athletwyr rhag gwneud cynnydd.

Bydd yr wybodaeth hon yn eich helpu i arbrofi gyda'ch model cyflwyno a chefnogi i ddenu cyfranogwyr, datblygu athletwyr yn eich llwybr a chynyddu eich cronfa dalent.

Absenoldeb Sgiliau Ymdopi

YstyriaethYdi eich llwybrau, eich sesiynau a'ch hyfforddwyr yn ceisio datblygu'r person a'i sgiliau ehangach, yn ogystal â pherfformiad?Sut gallech chi fynd ati i weithio gyda mwy o athletwyr dros gyfnodau estynedig er mwyn deall potensial athletwyr yn well?Oes gwybodaeth ar gael i athletwyr / hyfforddwyr / rhieni i'w helpu i ymdopi â digwyddiadau dan bwysau a rheoli anawsterau posibl?
Yn Ymarferol

Ymgorffori dull datblygu sy'n datblygu'r person cyfan, gan gefnogi eu datblygiad personol ochr yn ochr â'u hyfedredd technegol a chwaraeon.

Byddwch yn glir ynghylch pa sgiliau a nodweddion a ddatblygir fel rhan o raglen gweithgarwch a pherfformiad y llwybr. Gall hyn fod yn ddeniadol iawn i gyfranogwyr.

Strwythurwch eich llwybr i gefnogi a chanolbwyntio ar ddatblygiad hirdymor yr athletwyr yn hytrach na llwyddiant cynnar.

Ystyriwch wneud gwaelod y llwybr yn fwy, gan gynnwys rhaglenni mynediad agored, gosod llai o ofynion dethol ar athletwyr iau, a defnyddio mwy na dim ond mesurau canlyniadau perfformiad a meini prawf traddodiadol i wneud penderfyniadau dethol.

Cydweithio ar draws grwpiau rhanddeiliaid i nodi sbardunau straen unigol a darparu cyfleoedd i feithrin sgiliau ymdopi sy’n benodol i ddigwyddiad.

Cefnogi rhanddeiliaid i bennu lefel optimal o her wrth ddarparu dewisiadau ac nid bygythiadau i athletwyr.

 

Canfyddiadau Anffafriol

YstyriaethYn eich barn chi, beth yw'r canfyddiad allanol o'ch llwybr chwaraeon a pherfformiad?Pa mor hawdd yw eich llwybr i’w ddeall, yn enwedig i’r rhai sy’n newydd i gymuned eich camp?Ydi’r holl wybodaeth berthnasol sy’n ymwneud â’ch Llwybr ar gael yn hawdd drwy ddulliau amrywiol a phriodol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd (e.e., athletwyr, rhieni a hyfforddwyr)?
Yn Ymarferol

Heriwch siarad gwag drwy rannu manylion clir ac ymlaen llaw am y costau ariannol cysylltiedig i roi stop ar ganfyddiadau di-sail bod eich camp yn gymharol rad neu ddrud o gymharu ag eraill.

Rhannwch wybodaeth yn agored am gyfleoedd datblygu ac opsiynau gyrfa, hyfforddi neu wirfoddoli tymor hwy o fewn eich camp.

Ewch ati i greu llwybr gweledol sy’n hawdd i bawb ei ddeall, yn enwedig y rhai nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth gefndir am eich camp, na hanes yn eich camp.

Os oes treialon neu brosesau dethol, rhannwch yn agored yr hyn maent yn ei gynnwys a sut byddant yn cael eu cynnal yn ymarferol.

Chwiliwch am ‘hyrwyddwyr’ mewn clybiau, ysgolion a lleoliadau cymunedol eraill a all helpu i gyfeirio a chynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth.

Sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol sy’n ymwneud â’r llwybr, fel elfennau gweledol y llwybr, camau’r llwybr, prosesau dethol ac ati ar gael yn rhwydd ac yn hawdd i’w darllen drwy ddulliau priodol (e.e. gwefan, cyfryngau cymdeithasol, posteri / llyfrynnau mewn clybiau, ysgolion a lleoliadau cymunedol eraill) ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd.