Skip to main content

Fideo, Podlediadau a mwy

Bob dydd Iau ym mis Mai, fel rhan o'r Gyfres Ddysgu, bydd Chwaraeon Cymru yn rhyddhau cynnwys diddorol i'n partneriaid ei fwynhau a dysgu oddi wrtho. Edrychwch arnyn nhw i gyd isod.

Dydd Iau 27ain Mai

PODLEDIAD: Newid ein ffordd o feddwl o ddiffyg i ased

Mae tîm Street Games yn dod at ei gilydd i rannu ei syniadau ar feddylfryd diffyg; beth ydyw a beth yw effaith gweithio fel hyn. Byddant yn rhannu eu straeon a'u profiadau ac yn ein hannog ni i gyd i newid ein ffordd o feddwl. 

 

GWEMINAR: Tynnu Sylw at Ragdybiaethau a’u Herio gydag Andy Brogan 

Ni ddylem godi ein trwyn ar welliant o 2% ond beth os yw'r uchelgais yn 50%, 100% neu 1000%? Er mwyn cyflawni hynny mae'n rhaid i ni feddwl yn wahanol; mae'n rhaid i ni dynnu sylw at ein rhagdybiaethau a’u herio. Ond sut?

Yn y weminar hon sydd wedi’i recordio ymlaen llaw, byddwn yn defnyddio ymarfer astudiaeth achos i edrych ar atebion ymarferol i'r cwestiwn hwn, gan ystyried sut gellir eu defnyddio yn eich gwaith.

Dychmygwch eich bod yn gwneud y sesiwn yma’n fyw gydag Andy ac yn ystod y weminar mae'n eich gwahodd i stopio’r fideo dros dro i wneud tasg neu, os ydych chi'n gwneud hyn fel tîm neu grŵp, efallai stopio’r fideo dros dro a gweithio drwy'r dasg gyda'ch gilydd. 

Leon Brown yn chwarae rygbi dros y Dreigiau

PODLEDIAD: Hoci Cymru   

Jonathan Roberts, Rheolwr Perthnasoedd yn Chwaraeon Cymru, sy’n cael sgwrs gyda Ria Burrage-Male, Prif Weithredwr Hoci Cymru. 

Mae Ria yn adlewyrchu ar ei swydd fel Prif Weithredwr Hoci Cymru, o ddechrau yn y rôl i ddod yn fam newydd ac wedyn dychwelyd i arwain y sefydliad wrth i ni ddod allan o bandemig COVID-19. 

20fed May

Podlediad: Nofio Cymru

Susie Osbourne, Rheolwr Perthnasoedd yn Chwaraeon Cymru, sy'n cael sgwrs gyda Ross Nicholas o Nofio Cymru – Cyfarwyddwr Perfformiad Cenedlaethol

Spencer Fuge – Hyfforddwr cryfder a chyflyru cenedlaethol ac Adam Baker - Hyfforddwr Perfformiad Cenedlaethol Arweiniol

Mae tîm perfformio Nofio Cymru yn rhannu eu profiadau o addasu i Covid 19 a'r athletwyr yn llythrennol yn 'bysgod allan o ddŵr'.  Mae'r tîm yn edrych ar rai o'r heriau ond hefyd y manteision sydd wedi dod i'r amlwg o'r sefyllfa i athletwyr, y rhaglen a'r tîm o staff perfformiad.

Mae themâu allweddol yn dod i'r amlwg ynghylch pwysigrwydd cyfathrebu a hyblygrwydd, gydag iechyd a lles yn biler canolog i'w dull o weithio gydag athletwyr. 

Mae'r sgyrsiau hefyd yn ystyried manteision sylfeini cadarn ar draws y rhaglen a sut mae'r rhain wedi cynorthwyo athletwyr drwy'r cyfnod hwn ac wedi cyfrannu at eu gallu i gyflawni perfformiadau rhagorol a goreuon personol yn y cystadlaethau cymhwyso diweddar ar gyfer y Gemau Olympaidd, gyda 6 nofiwr o Gymru wedi'u cadarnhau ar gyfer Tîm Prydain Fawr i deithio i Tokyo yn ddiweddarach eleni.

Newidiadau Bach, Buddiannau Mawr.  

Gall gwneud newidiadau bach o fewn cyfnodau pontio arwain at fuddiannau mawr i'ch athletwyr a'ch sefydliad. Mae cyfnod pontio yn cynrychioli cyfnod o newid i athletwr, sy'n arwain at gyfres newydd o ofynion iddo eu rheoli. Yn ôl y diffiniad hwn a'n profiadau, gwelwn fod pontio'n hollbresennol ym mywydau athletwyr a bod gennym ddyletswydd o ofal i weithio drwy gyfnod pontio ochr yn ochr â'r athletwyr o dan ein gofal. Cyfnod pontio terfynol yr athletwr, i ymddeoliad, sy’n cael y sylw pennaf yn y naratif, ac er ei fod yn bwysig, mae angen ehangu ein cwmpas a'n harferion. Mae'r erthygl hon yn nodi rhai adegau ym mywyd athletwr sy'n gallu cyflwyno heriau. 

Mae astudio yn elfen allweddol o ddatblygiad personol a phroffesiynol athletwr. Sut gallwch chi gefnogi eich athletwyr i sicrhau cydbwysedd rhwng hyfforddiant a dysgu? Gyda'r cydbwysedd, y gefnogaeth a'r arweiniad cywir, gall chwaraeon ac astudiaethau fod yn gyfuniad llwyddiannus.

Mae gan raglenni Cymru athletwyr sy'n ddi-waith, yn jyglo gwaith a chwaraeon, a'r rhai sy'n cael arian gan y loteri genedlaethol – sydd i gyd yn cyflwyno heriau gwahanol yn ymwneud â chyllid. Ydych chi wedi ystyried eich darpariaeth i athletwyr sy'n profi cyfnodau pontio sy'n ymwneud â chyllid? Gall bod yn rhagweithiol a gweithredu strategaethau effeithiol eich cefnogi chi gyda hyn. 

O'r eiliad y bydd athletwr yn cymryd rhan gyntaf mewn camp, tan iddo gystadlu am y tro olaf, bydd yn profi cyfnodau pontio amgylcheddol amrywiol. Bydd cefnogi athletwyr drwy gydol y cyfnodau pontio hyn yn gwella boddhad yr athletwyr ac yn golygu ei bod yn haws eu cadw. 

Mae’r tîm ffordd o fyw yn perfformio yn Chwaraeon Cymru eisiau cefnogi sefydliadau i weithredu strategaethau i gynorthwyo athletwyr i bontio. Byddem hefyd wrth ein bodd yn cael gwybod sut mae eich sefydliad chi’n cefnogi athletwyr ar hyn o bryd drwy gyfnodau pontio gwahanol.

Mae gennym gasgliad o raffeg gwybodaeth sydd ar gael i'ch cefnogi chi i godi ymwybyddiaeth o’r heriau mae athletwyr yn eu hwynebu a hefyd, yn bwysig, rhai syniadau ar gyfer sut gallwch eu cefnogi. Os hoffech gael mynediad at yr adnoddau hyn ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gefnogaeth Ffordd o Fyw yn Perfformio Chwaraeon Cymru, cysylltwch â: 

Arweinydd Ffordd o Fyw yn Perfformio Zoe Eaton zoe.eaton@sport.wales neu Rosie Williams Ymarferydd Ffordd o Fyw yn Perfformio rosie.williams@sport.wales

Podcast: How we return and why it matters

Tune into this podcast from the Dare to Lead Brene Brown series.

In this episode Brene talks with Priya Parker about gathering together again. They discuss about the real, big and small challenges we’ll see when we return to workspaces.

13eg Mai


Podlediad: Joy a Darren

Ym mhodlediad y Gyfres Ddysgu hwn mae Joy Bringer, Rheolwr Perthnasoedd yn Chwaraeon Cymru, yn sgwrsio gyda Darren Warner, Prif Swyddog Gweithredol Jiwdo Cymru.

Mae Darren yn rhannu ei stori bersonol am y 18 mis diwethaf, gan drafod yr hyn a wnaeth i greu amgylchedd agored a gonest yn ei dîm, rhannu ei strategaethau ar gyfer cynnal gwydnwch a'r heriau o baratoi Olympiad ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo.

Sylwer: Mae’r cynnwys canlynol yn cynnwys pynciau a all beri gofid i rai gwrandawyr (hunanladdiad a galar). 

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae'r wythnos hon yn wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl ac rydym yn cael ein hannog i gysylltu â natur er mwyn profi manteision pwerus treulio amser ym myd natur ac, yn bwysig, bod yn bresennol yn y foment, gan sylwi ar y byd o'n cwmpas.

Mae gan y Sefydliad Iechyd Meddwl wybodaeth ac adnoddau ardderchog ar gael i'ch helpu i ddod o hyd i gydbwysedd yn eich bywyd:

Mwy o wybodaeth am yr wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Podlediadau ar gyfer eich lles 

Meddwlgarwch: Dod o hyd i heddwch mewn Byd Prysur Tu Hwnt

Adnodd Rhoi Amser Chwaraeon Cymru

Ydych chi wedi darganfod ein hadnodd Rhoi Amser eto?

Mae Rhoi Amser yn adnodd sydd wedi'i greu i sbarduno sgwrs, ysgogi meddwl, a rhannu gwybodaeth o amrywiaeth o sectorau. Y llinyn euraid drwy'r holl rifynnau yw lles ac iechyd meddwl. Mae thema bob mis yn seiliedig ar bynciau sy'n effeithio ar ddatblygiad personol a sefydliadol, gan roi sylw i heriau byw a rhoi'r sgiliau a'r ymddygiadau i ni ymdopi â beth bynnag fydd bywyd yn ei daflu atom!

Roedd rhifyn diwethaf Rhoi Amser yn cynnwys dolenni at rifynnau blaenorol, felly yn ysbryd y gyfres ddysgu cymerwch olwg a gweld beth sy'n gweithio i chi.