Skip to main content

Tri gymnast yn eu harddegau yn llamu i weithredu i gael mwy o ferched i fod yn actif

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Tri gymnast yn eu harddegau yn llamu i weithredu i gael mwy o ferched i fod yn actif

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol mewn chwaraeon, o glybiau ar lawr gwlad i athletwyr elitaidd. Dyma pam mae Chwaraeon Cymru yn nodi’r Wythnos Gwirfoddolwyr (1 Mehefin i 7 Mehefin), drwy ddathlu’r bobl wych sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.

Mae Olivia Brunt (15), Carys Carpenter (18) a Nia James (19) o Academi Valley’s Gymnastics wedi gwirfoddoli gyda phrosiect Us Girls gan StreetGames, sydd â’r nod o roi cyfle i ferched ifanc 13 i 19 oed mewn cymunedau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol i fod yn actif.

Drwy gyfuniad o gyllid gan StreetGames a Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru, maen nhw wedi gallu cynnig gweithgareddau chwaraeon i ferched ifanc yn eu cymuned.

Mae eu sesiynau wythnosol wedi bod yn cael eu cynnal yn llwyddiannus ers dros flwyddyn ac wedi bod yn hynod boblogaidd ymhlith y merched yn eu hardal, gyda rhai sesiynau’n denu cymaint â 40 o ferched.

Roedden nhw'n gwybod ei bod yn bwysig iawn bod y sesiynau'n adlewyrchu'r hyn roedd y cyfranogwyr eisiau ei wneud - sy'n ymddangos fel rhoi cynnig ar dipyn o bopeth!

Esboniodd Carys: “Rydyn ni’n gofyn i’r cyfranogwyr pa weithgareddau yr hoffen nhw eu gwneud yn ystod ein sesiynau gan ein bod ni’n gwybod ei bod yn bwysig bod gan y merched berchnogaeth a’u bod nhw’n gwneud gweithgareddau maen nhw’n eu hoffi. Rydyn ni'n gwneud gweithgareddau fel golff, pêl droed, pêl rwyd, gymnasteg, dawns, crefftau a rhedeg rhydd - unrhyw beth a dweud y gwir.

Rydyn ni’n dod â phobl i mewn i gyflwyno a hyfforddi sesiynau os nad oes gennym ni’r arbenigedd.”

Roedd y tair merch yn arfer cystadlu mewn gymnasteg gyda’r clwb, ond bellach maen nhw’n treulio eu hamser rhydd yn cynnal y sesiynau Us Girls wythnosol, ochr yn ochr â hyfforddiant gwirfoddol.

Dywedodd Nia: “Mae bod yn wirfoddolwr wedi bod yn rhan o fy mywyd i erioed ac mae’n rhywbeth rydw i wastad wedi mwynhau ei wneud, gan fy mod i’n rhoi yn ôl i bobl heb wobr faterol, dim ond y wobr o weld unigolion yn ffynnu mewn camp maen nhw’n mwynhau cymryd rhan ynddi. ”

Ychwanegodd Carys: “Rydw i wrth fy modd yn gwirfoddoli gan ei bod yn wych gwylio llawer o ferched ifanc yn datblygu mewn chwaraeon, ond hefyd gwylio eu hyder nhw’n tyfu.

“Fel gwirfoddolwr rydw i’n sicrhau fy mod i’n garedig ac yn gwrando, i wneud yn siŵr bod pawb yn teimlo eu bod nhw’n gallu ymddiried yno i.”

Yn Arolwg Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru, mae merched wedi adrodd yn gyson am lai o gyfranogiad mewn chwaraeon o gymharu â’u cyfoedion gwrywaidd. Canfu’r arolwg diweddaraf bod 43% o fechgyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon wedi’u trefnu y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos o gymharu â 36% o ferched. Mae lleihau'r anghydraddoldeb yma’n rhan hanfodol o'r prosiect.

Dywedodd Olivia: “Rydw i’n meddwl ei bod yn hynod bwysig cael merched ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol oherwydd mae’n rhoi cyfle iddyn nhw ddatblygu a dysgu sgiliau newydd fydd arnyn nhw eu hangen yn nes ymlaen yn eu bywydau.

Mae hefyd yn rhoi cyfle iddyn nhw wneud ffrindiau newydd a ffurfio cysylltiadau na fydden nhw wedi teimlo y gallen nhw eu gwneud o’r blaen efallai.”

Cytunodd Carys, gan ddweud: “Mae chwaraeon yn rhoi cyfle i ferched ifanc gadw’n heini wrth fwynhau eu hunain a gwneud ffrindiau. Mae bod mewn chwaraeon yn agor cymaint o gyfleoedd hwyliog ac yn helpu gyda straen ac iechyd meddwl.”

Olivia, Nia a Carys wrth Arwydd Valleys Gymnastics
Olivia Brunt, Nia James a Carys Carpenter

 

Er eu bod nhw i gyd wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn gymnasteg eu hunain yn iau, mae gallu rhoi'r un profiad i ferched eraill wedi rhoi’r un boddhad iddyn nhw.

Dywedodd Nia: “Mae gweld y merched sy’n mynychu ein sesiynau Valleys Girls ni’n datblygu, yn gwneud ffrindiau ac yn datblygu eu ffitrwydd corfforol wedi bod yn brofiad gwerth chweil.

Ychwanegodd Olivia: “Mae gwirfoddoli yn golygu llawer i mi gan ei fod yn rhoi cyfle i mi helpu eraill, yn enwedig yn y prosiect yma gan mai’r nod ydi gwneud y merched yn gyfforddus a theimlo eu bod wedi’u hysbrydoli.

“Mae gwirfoddoli wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi na fyddwn i hyd yn oed wedi meddwl eu gwneud cyn i mi ddechrau.

“Mae’n cynnig cymaint o fanteision – nid yn unig i chi, ond i’r bobl rydych chi’n eu helpu hefyd.”

Roedd y tair merch yn cytuno mai eu cyngor i unrhyw un sy'n ystyried gwirfoddoli yw mynd amdani! Maen nhw wedi ysbrydoli eraill o'u clwb i gymryd rhan yn y prosiect eleni ac yn gobeithio y gallant eich ysbrydoli chi i roi ychydig o amser i'ch clwb hefyd!

Edrychwch ar yr adnoddau i wirfoddolwyr yma!

Cliciwch yma i weld mwy am y prosiect Us Girls a sut gallwch chi addasu eich sesiynau ar gyfer merched ifanc. 

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae mwy na £30 miliwn yr wythnos yn mynd at achosion da ledled y DU drwy fentrau fel StreetGames a Chronfa Cymru Actif.

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy