Skip to main content

Arolwg Chwaraeon Ysgol

  1. Hafan
  2. Ymchwil a Gwybodaeth
  3. Arolwg Chwaraeon Ysgol

Rhoddodd un o arolygon mwyaf y byd o bobl ifanc, Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022, lais i bobl ifanc am chwaraeon a lles yng Nghymru. Mae’r arolwg yn rhoi cipolwg gwerthfawr i ni a’r sector ar lefelau cyfranogiad, ymddygiad ac agweddau.

Eleni, roedd yr arolwg yn bwysicach nag erioed gan ei fod yn rhoi cipolwg amhrisiadwy ar effaith pandemig Covid-19 ar arferion gweithgarwch pobl ifanc. 

Diolch i waith caled ysgolion, awdurdodau lleol, ac eraill ar draws y sector addysg a chwaraeon, roeddem yn gallu gwrando ar leisiau dros 116,000 o ddisgyblion, a bron i 950 o athrawon. 

Mae dyfnder y dystiolaeth yn golygu y gallwn ni – a’n partneriaid – wneud penderfyniadau mwy gwybodus am adnoddau buddsoddi yn y dyfodol. Gallwn ddadansoddi tueddiadau sy’n dod i’r amlwg a datblygu chwaraeon mewn fformat sy’n ysgogi plant a phobl ifanc heddiw. Mae hefyd yn ein galluogi ni i edrych ar grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac rydym yn defnyddio’r dystiolaeth i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau sy’n atal plant a phobl ifanc rhag cymryd rhan.

Beth nesaf?

Mae Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 bellach wedi cau – beth sy’n digwydd nesaf? 

Mae'r tîm yn Chwaraeon Cymru bellach yn dechrau'r tasgau llafurus o ddeall a rhannu lleisiau’r disgyblion hynny a gymerodd ran. Mae hyn yn cynnwys gwirio a phwysoli’r data i sicrhau ei fod yn cynrychioli lleisiau disgyblion ifanc ledled Cymru.   

Dros y misoedd nesaf, bydd y tîm hefyd yn gweithio i gynhyrchu cyfres o adroddiadau i rannu canlyniadau’r arolwg, gan ddechrau gydag adroddiadau ar lefel ysgol yn ystod gwyliau’r haf, cyn symud ymlaen i gyhoeddi canlyniadau ar lefel genedlaethol ac awdurdod lleol yn yr Hydref. 

Adroddiadau ysgolion

Gall ysgolion cymwys a gymerodd ran yn yr arolwg ddisgwyl derbyn adroddiad unigol o'u canlyniad yn ystod gwyliau’r haf. Bydd yr adroddiad hwn wedi cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost canlynol: [javascript protected email address]

Mae’r adroddiadau’n cynnwys data allweddol a all helpu eich ysgol i wella ei darpariaeth chwaraeon. Byddant hefyd yn eich helpu i ddeall y dirwedd chwaraeon yn well ar gyfer pobl ifanc yn eich ysgol a ledled Cymru, yn ogystal â’ch helpu i wella bywydau eich disgyblion. 

Mae’r adroddiadau wedi cael eu strwythuro o amgylch y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru – ‘cenedl egnïol lle mae pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes’. Drwy ddefnyddio hyn fel sail i’n hadroddiad, gallwch weld sut mae eich ysgol yn cyfrannu at y weledigaeth, a lle gallai fod lle i wneud pethau’n wahanol. 

Mae’r fideo canlynol yn esbonio beth allwch chi ddisgwyl ei weld yn eich adroddiad: 

 

Os oeddech chi’n disgwyl cael adroddiad ond nad oes un wedi dod i law, cysylltwch â [javascript protected email address]

Templedi Cynllun Gweithredu

Er mwyn helpu ysgolion i wneud y defnydd gorau o ganlyniadau eu harolwg, rydym wedi creu ‘templed cynllun gweithredu’. Gellir defnyddio’r templed hwn i helpu ysgolion i greu cynlluniau ar gyfer darparu chwaraeon yn y dyfodol ar sail eu canlyniadau yn 2022, yn ogystal ag i ysbrydoli syniadau ynghylch sut i gael disgyblion i gael gwell dealltwriaeth o’u hymddygiad a’u hagweddau at chwaraeon. 

Gweld y templed

Gweld canlyniadau 2018
 

Gweld y canlyniadau