Skip to main content

Arolwg Chwaraeon Ysgol


Yn un o arolygon mwyaf y byd o bobl ifanc, bydd Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 yn rhoi llais i bobl ifanc am chwaraeon a lles.

Eleni, bydd yr arolwg yn bwysicach nag erioed gan y bydd yn rhoi cipolwg amhrisiadwy i ni ar effaith pandemig Covid-19 ar arferion gweithgarwch pobl ifanc.

Mae’r Arolwg Chwaraeon Ysgol yn rhoi gwybodaeth gyfoethog i ni a’r sector am lefelau cymryd rhan, ymddygiad ac agweddau. Dechreuodd yn 2011 pan gymerodd 110,000 o blant a phobl ifanc ran. Rydyn ni wedi bod yn mynd â’r arolwg i 1000 o ysgolion ledled Cymru yn rheolaidd ers hynny.

Mae dyfnder y dystiolaeth yn golygu y gallwn ni – a’n partneriaid – wneud penderfyniadau mwy gwybodus am adnoddau buddsoddi yn y dyfodol. Gallwn ddadansoddi tueddiadau sy'n dod i'r amlwg a datblygu chwaraeon mewn fformat sy'n ysgogi plant a phobl ifanc heddiw. Mae hefyd yn ein galluogi ni i edrych ar grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac rydym yn defnyddio’r dystiolaeth i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau sy’n atal plant a phobl ifanc rhag cymryd rhan.

Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022

Eleni bydd plant rhwng 7 ac 16 oed yn cael eu gwahodd i gwblhau’r arolwg yn eu hysgolion rhwng 28 Mawrth a 22 Gorffennaf 2022. Byddwn yn rhyddhau’r canlyniadau yn yr Hydref.

Yn seiliedig ar yr adborth a dderbyniwyd gan ysgolion a’n partneriaid eraill, rydym wedi gwneud nifer o welliannau i’r arolwg eleni:

DEFNYDDIO EIN PECYN CYMORTH


Dyma un o'r arolygon chwaraeon pwysicaf i bobl ifanc. Bydd eich cefnogaeth ynn helpu i siapio sut olwg fydd ar chwaraeon yn y dyfodol. Mae llawer o ffyrdd y gallwch ddathlu eich mewnbwn ac annog ysgolion eraill i chwarae eu rhan.

  1. Defnyddiwch becyn cymorth yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol ar gyfryngau cymdeithasol, cylchlythyrau a gwefannau i rannu eich balchder mewn cefnogi’r Arolwg a sut rydych chi’n cymryd rhan.
  2. Defnyddiwch hashnod yr Arolwg: #ArolwgChwaraeonYsgol

DARLLENWCH EIN CYFARWYDDYD

 

Rydym wedi paratoi rhywfaint o arweiniad i helpu athrawon a disgyblion i gwblhau’r arolwg:

Canllawiau i athrawon sy’n helpu disgyblion i gwblhau arolwg (Arolwg Cyfranogiad)

Canllawiau i athrawon sy'n llenwi eu harolwg eu hunain (Arolwg Darpariaeth)

Byddem wrth ein bodd petai eich ysgol yn cymryd rhan fel y gall eich disgyblion helpu i lunio dyfodol chwaraeon Cymru. 

Athrawon - gwyliwch y fideo hwn sy'n esbonio popeth y mae angen i chi ei wybod, a hefyd ei ddangos i'ch disgyblion.

Mae fersiwn sain ddisgrifiad o’r ffilm yma ar gael hefyd.

Plant yn rhoi'r bawd i fyny

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am yr arolwg neu sut i'w gwblhau gallwch ffonio llinell gymorth yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol ar 0808 175 1281, neu anfon e-bost at [javascript protected email address] i siarad â staff cymorth ymroddedig.

Gweld canlyniadau 2018
 

Gweld y canlyniadau