Skip to main content
 1. Hafan
 2. Ymchwil a Gwybodaeth
 3. Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022

Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022

Rhoddodd un o arolygon mwyaf y byd o bobl ifanc, Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022, lais i bobl ifanc am chwaraeon a lles yng Nghymru. Mae’r arolwg yn rhoi cipolwg gwerthfawr i ni a’r sector ar lefelau cyfranogiad, ymddygiad ac agweddau.

Eleni, roedd yr arolwg yn bwysicach nag erioed gan ei fod yn rhoi cipolwg amhrisiadwy ar effaith pandemig Covid-19 ar arferion gweithgarwch pobl ifanc. 

Diolch i waith caled ysgolion, awdurdodau lleol, ac eraill ar draws y sector addysg a chwaraeon, roeddem yn gallu gwrando ar leisiau dros 116,000 o ddisgyblion, a bron i 950 o athrawon. 

Mae dyfnder y dystiolaeth yn golygu y gallwn ni – a’n partneriaid – wneud penderfyniadau mwy gwybodus am adnoddau buddsoddi yn y dyfodol. Gallwn ddadansoddi tueddiadau sy’n dod i’r amlwg a datblygu chwaraeon mewn fformat sy’n ysgogi plant a phobl ifanc heddiw. Mae hefyd yn ein galluogi ni i edrych ar grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac rydym yn defnyddio’r dystiolaeth i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau sy’n atal plant a phobl ifanc rhag cymryd rhan.

Prif Ganfyddiadau:

Cenedl Actif

 • Cymerodd 39% (124,000) o ddisgyblion ran mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos (Dangosydd Cenedlaethau’r Dyfodol 38)

– gostyngiad o 9 pwynt canran ers 2018.

 • Cofnododd 36% (111,000) o ddisgyblion ‘dim cyfranogiad aml’ mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm (h.y., yn cymryd rhan lai nag unwaith yr wythnos) - cynnydd o 8 pwynt canran ers 2018.
 • Cymerodd 56% (174,000) o ddisgyblion ran mewn chwaraeon mewn clwb cymunedol unwaith yr wythnos o leiaf yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf – gostyngiad

o 9 pwynt canran ers 2018.

Pawb

 • Mae llai na dwy ran o dair (60%) o ysgolion yn nodi bod ganddynt yr offer sy'n galluogi cynnwys disgyblion anabl / disgyblion â nam neu Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).
 • Mae gwahaniaeth o 15 pwynt canran mewn cyfranogiad mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos rhwng yr ardaloedd lleiaf (PYADd1) a’r ardaloedd mwyaf difreintiedig (PYADd4) – cynnydd o 2 pwynt canran ychwanegol ers 2018.

 

Gydol Oes

 • Roedd gan 93% (292,000) o ddisgyblion Cymru alw i wneud mwy o chwaraeon.
 • Roedd gan 56% o ddisgyblion alw heb ei fodloni am chwaraeon, sy'n cyfateb i 175,000 o ddisgyblion.

 

Mwynhad

 • Roedd 40% o ddisgyblion yn mwynhau chwaraeon allgyrsiol ‘yn fawr’, o gymharu â 57% yn mwynhau AG ‘yn fawr’ a 47% yn mwynhau chwaraeon clwb cymunedol ‘yn fawr’.
 • Dywedodd 69% o ddisgyblion eu bod yn ‘hyderus iawn’ neu’n ‘hyderus’ wrth roi cynnig ar chwaraeon newydd, a dywedodd 8% o ddisgyblion eu bod ‘ddim yn hyderus o gwbl’.


Troednodyn: Mae galw heb ei fodloni yn cyfeirio at y galw am unrhyw chwaraeon ymhlith disgyblion nad ydynt yn cymryd rhan mewn chwaraeon trefnus y tu allan i’r cwricwlwm deirgwaith neu fwy yr wythnos

 

ADRODDIADAU YSGOLION 

Derbyniodd yr ysgolion a gymerodd ran yn yr arolwg ac a gymhwysodd adroddiad unigol o'u canlyniadau yn ystod gwyliau haf yr ysgol. Bydd yr adroddiad hwn wedi cael ei anfon drwy'r cyfeiriad e-bost canlynol: [javascript protected email address]

Mae’r adroddiadau’n cynnwys data allweddol a all helpu eich ysgol i wella ei darpariaeth chwaraeon, a bydd yn eich helpu i ddeall y tirlun chwaraeon i bobl ifanc yn eich ysgol a ledled Cymru yn well, a’ch cynorthwyo i wella bywydau eich disgyblion.

Mae’r adroddiadau wedi’u strwythuro o amgylch y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru – ‘cenedl actif lle gall pawb gael mwynhad o chwaraeon am oes’. Drwy ddefnyddio hyn fel sail i’n hadroddiad, gallwch weld sut mae eich ysgol yn cyfrannu at y weledigaeth, a lle gallai fod lle i wneud pethau’n wahanol.

Mae'r fideo canlynol yn esbonio'r hyn y gallwch ddisgwyl ei ganfod yn eich adroddiad.

 

Os oeddech chi’n disgwyl cael adroddiad ond nad oes un wedi dod i law, cysylltwch â [javascript protected email address]

Templedi Cynllun Gweithredu

Er mwyn helpu ysgolion i wneud y defnydd gorau o ganlyniadau eu harolwg, rydym wedi creu ‘templed cynllun gweithredu’. Gellir defnyddio’r templed hwn i helpu ysgolion i greu cynlluniau ar gyfer darparu chwaraeon yn y dyfodol ar sail eu canlyniadau yn 2022, yn ogystal ag i ysbrydoli syniadau ynghylch sut i gael disgyblion i gael gwell dealltwriaeth o’u hymddygiad a’u hagweddau at chwaraeon. 

Gweld y templed

Gweld canlyniadau 2018
 

Gweld y canlyniadau