Skip to main content

Partneriaid cyfredol

  1. Hafan
  2. Partneriaid
  3. Partneriaid cyfredol

Yn yr adran hon fe welwch ystod o adnoddau a dolenni sy'n berthnasol i bartneriaid cyfredol Chwaraeon Cymru.

Anoddau ar gyfer Partneriaid Cyfredol

Arwydd Chwaraeon Cymru

Amrywiaeth Byrddau

Cefnogi amrywiaeth ar fyrddauRydyn ni’n credu ei bod yn bwysig bod pobl sy’n gwneud penderfyniadau yn dod o wahanol gefndiroedd gyda gwahanol brofiadau, gan adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu sector chwaraeon…

Darllen Mwy
 Sgwrs Tîm Rygbi

Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

Gan y Sector ar gyfer y SectorRydyn ni eisiau i’r sector chwaraeon yng Nghymru fod yn gadarn ac yn gynaliadwy. Dyma pam ein bod ni, ochr yn ochr â’r sector, wedi datblygu’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain.Ei nod yw helpu sefydliadau o bob math a maint…

Darllen Mwy
Plant yn chwarae chwaraeon yn yr ysgol

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Mae’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn rhoi cyfle i blant ledled Cymru leisio eu barn am chwaraeon a’u lles. Mae hyn yn rhoi i ni a’r sector wybodaeth bwysig iawn am lefelau cymryd rhan, ymddygiad ac agweddau.Dechreuodd yr arolwg yn 2011 pan gymerodd 110,000…

Darllen Mwy
Dwy fenyw yn ymarfer corff yn y gampfa

Arolwg Addysg Bellach

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatgloi manteision chwaraeon i bawb. Dyma pam ein bod ni wedi penderfynu casglu safbwyntiau myfyrwyr Addysg Bellach ledled Cymru am chwaraeon yn 2015. Y nod? Ein helpu ni i ddeall sut mae myfyrwyr yn cael mynediad at chwaraeon…

Darllen Mwy
Dwy fenyw yn dathlu gyda'i gilydd

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Darllen Mwy

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon

Am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, ceir elw o £2.88, yn ôl yr adroddiad.

Darllen Mwy

Nofio am ddim

Beth yw’r Fenter Nofio Am Ddim yng Nghymru? Lansiwyd Nofio Am Ddim am y tro cynraf yng Nghymru yn 2003. Hon oedd y rhaglen nofio am ddim genedlaethol gyntaf yng Nghymru. Y nod? Cael mwy o bobl ifanc (16 oed ac iau) a phobl dros 60 oed i ddysgu nofio…

Darllen Mwy