Skip to main content

ColegauCymru

Mae ColegauCymru yn elusen addysg sy'n hyrwyddo budd cyhoeddus addysg bellach yng Nghymru. Maent yn credu bod gan bob dysgwr yr hawl i addysg o'r radd flaenaf, a gyflwynir mewn lleoliad diogel, amrywiol a chynhwysol ac o fewn sector sy'n cefnogi'r gymuned ehangach, cyflogwyr a'r economi.

Beth yw prif amcanion ColegauCymru?

Yn benodol mewn perthynas â'r prosiect Lles Actif, gweledigaeth ColegauCymru yw 'Colegau Actif, Bywydau Actif, Cymru Actif'. Eu cenhadaeth yw gwella lles emosiynol, cymdeithasol a chorfforol cymuned y Coleg drwy Les Actif.

Mae hyn yn cynnwys cefnogi cymuned coleg actif, iach a chynaliadwy, helpu i greu gweithlu actif sy'n addas ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol, a galluogi llwybrau chwaraeon Colegau Cymru i ffynnu a chefnogi dyheadau dysgwyr talentog.

Sut mae gwaith ColegauCymru yn helpu Chwaraeon Cymru i greu Cenedl Actif? 

Mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru, ColegauCymru yw'r sefydliad arweiniol ar gyfer chwaraeon, gweithgarwch corfforol a gweithgareddau gwirfoddoli mewn colegau yng Nghymru. Mae cysylltiad agos o hyd rhwng y prosiect Lles Actif a meysydd blaenoriaeth Chwaraeon Cymru, cynyddu cyfranogiad, cynyddu gwirfoddoli a'r gweithlu, a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb.

Gyda 12 coleg addysg bellach yng Nghymru a thua 45,000 o ddysgwyr yn y grŵp oedran 16 i 19, mae gan ColegauCymru fynediad uniongyrchol i gyflwyno eu prosiect Lles Actif i 5,000-6,000 o ddysgwyr bob blwyddyn. 

Mae’r prosiect wedi'i anelu at boblogaethau "llai actif" gyda ffocws ar ferched ifanc a genethod. Mae pob prosiect yn gynhwysol ac yn cynnwys dysgwyr ag anabledd. Mae colegau'n ennyn diddordeb dysgwyr o ystod amrywiol o gefndiroedd mewn gweithgarwch gydag amrywiadau rhanbarthol a lleol yn dibynnu ar boblogaethau lleol.

Sut gall ColegauCymru gefnogi’r rhwydwaith ehangach o bartneriaid yn ein Gweledigaeth unedig ar gyfer Chwaraeon?

Mae ColegauCymru yn darparu mynediad uniongyrchol i'r sector addysg bellach drwy gysylltiadau presennol a chynhyrchion parhaus. 

Mae eu partneriaid yn y sector chwaraeon yn ymgysylltu â ColegauCymru i ddatblygu cyfleoedd addysgu hyfforddwyr, hyfforddiant a gweithlu newydd. Maent yn dylanwadu ar randdeiliaid cenedlaethol, rhanbarthol a lleol am y manteision a'r cyfleoedd sy'n deillio o'u prosiect Lles Actif. 

Myfyrwyr prifysgol yn hyfforddi plant

Esiamplau o waith ColegauCymru 

Strategaeth Lles Actif

Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc

Dylanwadu, Arloesi, Defnyddio, Cofleidio – Codi proffil Lles Actif mewn Colegau AB

Cysylltu â ColegauCymru

Gwefan: www.colegau.cymru
E-bost: [javascript protected email address]

Twitter: @ColegauCymru
Facebook: @CollegesWales
Instagram: @Colegau.Cymru